Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Rudo

Na osnovu člana 3. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo „ br.3/13) i člana 2. Pravilnika o načinu dodjele  u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Rudo(„Službeni glasnik opštine Rudo“ br.2/ 15) , Načelnik opštine , o b j a v lj u j e

JAVNI OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI  OPŠTINE RUDO PUTEM PRIBAVLJANJA PISMENIH PONUDA

PREDMET OGLASA

 1. Predmet Javnog oglasa je zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Rudo, sa podacima kako slijedi:
Red.br.  Katastarska opština Broj PL K.Č. Kultura Početna cijena(KM/ha) Površina(m2) Početna cijena u KM
1. Štrpci 494 119 Livada  iznad zadružnog doma,parc.8/1 80 3134 25
2. Štrpci 494 119 Livada  iznad zadružnog doma,parc.8/2 80 2970 24
3. Štrpci 494 119 Livada  iznad zadružnog doma,parc.8/3 80 2835 23
4. Štrpci 494 119 Livada  iznad zadružnog doma,parc.8/4 80 2843 23
5. Rudo-grad 468/33 1008 Pašnjak pored Metalca,parc.1 30 2300       7
6. Rudo-grad 468/33 1008 Pašnjak pored Metalca,parc.2 30 2400       7
7. Rudo-grad 468/33 1008 Pašnjak pored Metalca,parc.3 30 2300       7
 1.  Poljoprivredno zemljište u svojini opštine Rudo , na području K.O. Štrpci i K.O. Rudo-grad  daje se u zakup na period od:
 • 10 godina za podizanje zasada maline,

NAPOMENA: Ukoliko se ukaže potreba za da se zbog strateškog interesa  predmetno zemljište dodjeli za druge namjene sa  korisnikom  kome se dodjeli u  zakup poljoprivredno zemljište raskinuće se ugovor o zakupu ,  uz obavezu korisnika tj. zakupoprimaca  da predmetno zemljište  dovede u prvobitno stanje.

2. Svim zainteresovanim ponuđačima katastarske skice i planovi predmetnih čestica poljoprivrdnog zemljišta        iz Javnog oglasa biće izložene na uvid u prostorijama opštine, u šalter sali  .

3. Predmetno zemljište se daje u zakup za podizanje zasada maline.

 

PRAVO UČEŠĆA NA OGLASU (OPŠTI  USLOVI)

 1. Privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a koja podnesu ponude sa potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.
 2. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama poštom ili lično na adresu : Opština Rudo, ul. Đenerala D.D. Mihailovića br. 41, 73260 Rudo, sa naznakom “ Prijava na javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Rudo“
 3. Privredna društva i preduzetnici uz prijavu treba da dostave i rješenje o registraciji i obavljanju djelatnosti, i o registraciji  poslovne jedinice  na području opštine Rudo i uvjerenje da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava
 4. Fizička lica uz prijavu treba da dostave uvjerenje da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci i  kopiju lične karte.

POSEBNI USLOVI

 1. Privredna društva , preduzetnici i fizička lica moraju ispunjavati sledeće posebne uslove:
 • Potrebno je da posjeduju objekte za smještaj poljoprivrednih proizvoda (potpisana i ovjerena izjava)

OSTALE ODREDBE

 1. Otvaranje ponuda izvršiće Komisija za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine  Rudo, dana  04.03.2016.godine u 12 časova u kancelariji br.15.zgrada Opštine Rudo.
 2. Poljorivredno zemljište  se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio veću cijenu a isunjava opšte i posebne uslove ovog Pravilnika.
 3. Privredna društva i preduzetnici imaju prednost pri dodjeli poljoprivrednog zemljišta u odnosu na fizička lica ukoliko konkurišu za istu katastarsku česticu i ispunjavaju opšte i posebne uslove.
 4. Ukoliko dva ili više ponuđača – fizička lica,  ponude istu cijenu  prednost će imati
 • porodice poginulih i ratnih vojnih invalida  I i II kategorije, odnosno
 • nosioc  poljoprivrednog gazdinstva mlađe dobi
 1. Sa ponuđačem čija ponuda bude najpovoljnija zaključuje se ugovor , na osnovu kojeg će se izvršiti uvođenje u posjed.
 2. Prije zaključenja ugovora izabrani ponuđač je dužan uplatiti jednogodišnju zakupninu a ostale godišnje zakupnine plaća 30 dana unaprijed  za narednu godinu u punom iznosu.
 3. Javni oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine, TV Rudo i internet stranici Opštine.
 4. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

 

Broj: 02-330-7/16                                                     NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 22.02.2016.godine                                      Rato Rajak, dipl.inž.arh.

 

 

Obrazac prijave za fizička lica

Obrazac prijave za pravna lica