Obavještenje

Načelnik opštine Rudo objavljuje Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Rudo putem pribavljanja pisanih ponuda, na području K.O.Štrpci.

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup za obavljanje stočarske proizvodnje, za period zakupa od 1 godine.

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju Privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti na području opštine Rudo, kao i fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, pod uslovom da imaju sjedište  ili poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište na području opštine Rudo najmanje godinu dana prije  podnošenja ponude, tj.prijave na Javni oglas.Pravna i fizička lica moraju ispunjavati  opšte i posebne uslove propisane Pravilnikom o načinu dodjele u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Rudo(„Službeni glasnik opštine Rudo“, broj:2/15 i 2/16).

Svim zainteresovanim ponuđačima, katastarske skice i planovi predmetnih čestica poljoprivrednog zemljišta iz Javnog oglasa, biće izložene na uvid u šalter sali opštine Rudo.

Javni oglas objavljen je  na Oglasnoj tabli , internet stranici opštine    na TV Rudo dana 11.04.2018.godine.

Rok za pondošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Rato Rajak, dipl.inž.arh.

Javni oglas

Obrazac-fizička lica

Obrazac-pravna lica