Održana 29 redovna sjednica Skupštine opštine Rudo

Dana 20.02.2020.godine, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održana je 29.redovna sjednica Skupštine opštine Rudo.

Na sjednici su razmatrani i usvojeni Plan otklanjanja nepravilnosti utvrđenih u izvještaju Glavne službe za reviziju, Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog građaevinskog i ostalog građavinskog zemljišta, Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora, Odluka o dodjeli na privremeno korišćenje poslovnog prostora, Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju visine novčane naknade članovima Odbora za žalbe i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim naknadama.

Pored toga data je saglasnost na Programe rada i Finansijske planove preduzeća i ustanova čiji je osnivač Skupština opštine Rudo.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju Programa održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva za 2019.godinu, kao i Program održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Rudo, Izvještaj o provođenju Programa civilne zaštite za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu,

Takođe izvršena su određena razrješenja i imenovanja članova odbora za žalbe i imenovan je direktor JU CKPD Prosvjeta Rudo.

Usvojeni akti biće dostupni javnosti na sajtu opštine Rudo na poziciji „službeni glasnici“ u „Službenom glasniku opštine Rudo“ broj 2/20.