Javni oglas za prodaju tehničkog drveta

Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni oglas za prodaju tehničkog drveta u ukupnoj masi od 85,09 m3 putem javne licitacije.

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, koja su u roku dostavila zatvorenu kovertu sa prijavom na oglas i potrebnom dokumentacijom i ponuđenom cijenom za predmet prodaje u ukupnoj količini, kao i dokaz o uplati kaucije u visini od 10% od utvrđene početne cijene.

Dokumenti sa ponudom dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na šalter pisarnice Opštine Rudo ili putem preporučene pošte na adresu: Opština Rudo-Komisija za sprovođenje postupka javne licitacije za prodaju tehničkog drveta, sa naznakom „NE OTVARAJ- Ponuda za kupovinu tehničkog drveta“, u roku od 7 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa na TV Rudo, oglasnoj tabli i web stranici Opštine Rudo.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim radima u vremenu od 7:00-15:00 časova

ili na telefon 058-711-164. Kontakt osoba: Slađana Pušonjić.

Tekst oglasa

Prijava