Drugi javni poziv za finansiranje projekata NVOa sredstvima budžeta opštine Rudo za 2021. godinu

Načelnik opštine Rudo raspisuje Drugi javni poziv za raspodjelu preostalih sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija/organizacija civilnog društva sredstvima opštine Rudo za 2021. godinu.

Iznosi finansijskih sredstava (grantova) za projekte

Na ovaj javni poziv mogu se predati projekti čiji je zahtijevani budžet u rasponu između 500 KM i 10.000 KM. Implementator projekta zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

Opšte informacije o pozivu za predaju prijedloga projekata

Prijedlog projekta mora da sadržava sljedeće:

 • Projektni prijedlog  (Word format – Prilog 1),
 • Pregled budžeta (Excel format – Prilog 2),
 • Matrica logičkog okvira (Word format – Prilog 3),
 • Plan aktivnosti i promocije (Excel format – Prilog 4).

Dodatna dokumentacija je vrlo važan dio projektne dokumentacije i treba biti  kompletirana da bi prijedlog projekta mogao biti evaluiran, nalazi se u smjernicama poziva.

Ko može da se prijavi?

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD-e i NVO-e (udruženje ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, uz uslov: 

 • da su vođene od strane državljana BiH,
 • da se projektne aktivnosti realizuju na prostoru opštine Rudo i u interesu građana opštine Rudo,
 • da se projekti odnose na prioritetne oblasti iz člana I ovog poziva,
 • da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,
 • da im je registrovana djelatnost u skladu sa prioritetnim oblastima u okviru kojih će se realizovati projekat,
 • da posjeduju odgovarajuće materijalno-tehničke i kadrovske pretpostavke, kao i iskustvo u realizaciji projekata iz oblasti za koju prijavljuju projekat,
 • da nisu finansirane iz budžeta opštine Rudo za 2021. godinu,
 • da je podnosilac prijedloga projekta, i njegov partner ili više partnera podnio/li opisni izvještaj (narativni i finansijski) o realizovanom projektu finansiranom od strane opštine Rudo za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije.

Sve zainteresovane nevladine organizacije/organizacije civilnog društva, detaljne informacije o uslovima za aplikaciju i kriterijumima za finansiranje projekata kao i potrebnu dokumentaciju koja se predaje uz prijavu na Javni poziv,  mogu da pronađu u Smjernicama za aplikante/podnosioce projekta u okviru javnog poziva.

Prioritetne oblasti

Projekti s kojima može da se aplicira u okviru ovog poziva moraju da budu u skladu sa razvojnim ciljevima i strategijama opštine Rudo. Prioritetna područja u okviru LOD pristupa su borba protiv siromaštva, socijalna uključenost, gender, ljudska prava, zaštita životne sredine i mladi, sa posebnom pažnjom usmjerenom na prava manjinskih grupa.

Projekat mora da obuhvata jednu ili više prioritetnih oblasti definisanih za opštinu Rudo:

 1. KVALITETNIJE I PRISTUPAČNIJE OBRAZOVANJE
 • Neformalno obrazovanje djece predškolskog i školskog uzrasta
 • Edukacija mladih o preduzetništvu i razvijanje programa samozapošljavanja
 1. OSIGURANJE BOLJIH USLOVA ZA ŽIVOT OSOBA U STANJU SOCIJALNE POTREBE
 • Unapređenje kvaliteta života građana u stanju socijalne potrebe
 • Pomoć penzionerima sa primanjima ispod minimuma
 • Podrška osobama sa poteškoćama u razvoju
 • Unapređenje položaja povratničke populacije na prostoru opštine Rudo
 1. RAZVOJ KULTURE I SPORTA
 • Razvoj novih sportskih sadržaja
 • Opremanje i jačanje kapaciteta sportskih organizacija i društava
 • Stvaranje uslova za omasovljavanje sporta
 • Podrška kulturnim manifestacijama
 • Razvoj novih kulturnih sadržaja
 1. RAZVOJ POLJOPRIVREDE
 • Razvoj kapaciteta poljoprivrednih udruženja
 • Podrška razvoju pčelarstva
 1. RAZVOJ TURIZMA
 • Razvoj turističkih sadržaja
 • Izgradnja kapaciteta za razvoj turizma
 • Zaštita životne sredine u funkciji razvoja turizma
 • Promocija turističkih potencijala
 1. PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA
 • Razvoj preduzetništva i promocija potencijala u oblasti preduzetništva
 • Podrška ženskom i omladinskom preduzetništvu
 • Podrška razvoju tradicionalnih i tipičnih proizvoda i ruralnog preduzetništva

Jedna NVO može podnijeti najviše jedan projektni prijedlog za jednu od  prioritetnih oblasti u okviru ovog Javnog poziva.

Opština Rudo zadržava pravo da ne raspodjeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Trajanje

Odabrani projekti treba da traju najmanje 3 mjeseca i moraju biti realizovani do: 31.12.2021. godine.

Lokacija

Projekti moraju da budu implementirani isključivo na području opštine Rudo.

Gdje i kako preuzeti i poslati aplikacije

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv, može se preuzeti od 08.06.2021. godine, na zvaničnoj veb stranici opštine Rudo: www.opstinarudo.com, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na: czastita@opstinarudo.com,  ili lično preuzimanjem u kancelariji broj: 3, ĐDD Mihailovića br. 41, 73260 Rudo.

Pitanja u vezi s javnim pozivom mogu se postaviti do 30.06.2021. slanjem upita na czastita@opstinarudo.com, sa naznakom „Za Javni poziv“. Odgovori na upite biće dostavljeni u pisanoj formi u roku od 3 radna dana od prijema upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti javno objavljeni na opštinskoj internet stranici.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom sa potencijalnim aplikantima, „otvoreni dan“ će se održati u maloj sali Doma kulture  17.06.2021. godine sa početkom u 11.00 časova.  Potencijalni aplikanti će tokom eventualnog sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima i sl.

Rok za predaju aplikacija je 8.07.2021.. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Aplikacije poslane na bilo koji drugi način (npr. faksom ili imejlom) ili dostavljene na druge adrese neće biti uzete u razmatranje.

Više o samom pozivu: Javni poziv

Smjernice za podnošenje prijedloga i kriterijumi

Prilog 1 Obrazac projektnog prijedloga

Prilog 2 Pregled budžeta

Prilog 3 Matrica logičkog okvira

Prilog 4 Plan aktivnosti i promocije

Prilog 5 Administrativni podaci o podnosiocu prijedloga – srpski jezik

Prilog 6 Finansijski identifikacioni formular – srpski jezik

Prilog 7 Izjava o podobnosti – srpski jezik

Prilog 8 Lista za provjeru – srpski jezik