Načelnik opštine

RAJAK Slavko RATO

Načelnik Opštine Rudo - Rato Rajak

Kontakt adresa:

Telefon: 058-711-164

Faks: 058-711-242

E-mail: rudo.nacelnik@teol.net

 

Biografija:

RAJAK (Slavko) RATO – po zanimanju diplomirani inženjer arhitekture. Rođen u Rudom 18.02.1962. godine, gdje i sada živi, oženjen je i otac je četvoro djece. Osnovnu i srednju školu završio je u Rudom a arhitektonski fakultet u Beogradu.

Do izbora na funkciju načelnika opštine Rudo obavljao je poslove direktora i tehničkog rukovodioca  u JKP Usluga Rudo, odgovornog inženjera u DOO Dekor Rudo i šefa službe za urbanizam u opštini Novo Goražde. U struci se kao arhitekta-projektant, dokazao na velikom broju realizovanih  projekata u oblasti visokogradnje, zatim na izvođenju radova kao odgovorni inženjer ili stručni nadzor.

Član Srpske radikalne stranke RS. U periodu 1997-2000.godine vršio vunkciju Predsjednika opštine Rudo, a u dva mandata (2004-2012) bio odbornik u Skupštini opštine Rudo.

Učesnik je otadžbinskog rata.

 

Nadležnost:

Načelnik opštine zastupa i predstavlja opštinu, nosilac je izvršne vlasti u opštini.

Načelnik opštine je nadležan da:

 • predlaže Statut opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini,
 • izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investiconi program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta,
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njenih prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava opštinski budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Opštini,
 • donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,
 • donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe,
 • donosi plan civilne zaštite Opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
 • realizuje saradnju Opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština,
 • daje saglasnost na cijene komunalnih i drugih usluga iz nadležnosti Opštine, u skladu sa propisima,
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu opštinske administrativne službe,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa ovim Statutom i aktima Skupštine opštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske administrativne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini opštine,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen ovim Statutom,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Opštine.