Poslovnik

Na osnovu člana 34. stav 1. alineja 23. Statuta opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 8/08-prečišćeni tekst, 9/08, 2/09 i 1/11) i člana 106. Poslovnika Skupštine opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“, broj: 8/08-prečišćeni tekst), Skupština opštine Rudo na sjednici održanoj dana 07.02.2013. godine, donijela je

P O S L O V N I K
SKUPŠTINE OPŠTINE RUDO

 

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

 Ovim Poslovnikom uređuje se rad i organizacija Skupštine opštine Rudo (u daljem tekstu: Skupština) i druga pitanja od značaja za rad Skupštine i ostvarivanje njenih zadataka i odgovornosti u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine Rudo ( u daljem tekstu: Opština).

Član 2.

 Ako neko pitanje organizacije i rada Skupštine nije uređeno ovim Poslovnikom, urediće se zaključkom Skupštine.

Zaključak iz predhodnog stava primjenjuje se danom donošenja.

Član 3.

 Skupština ima pečat u skladu sa zakonom.

O čuvanju i upotrebi pečata stara se sekretar Skupštine.

Oblik, sadržaj i izgled pečata, kao i način njegovog korišćenja, urediće se posebnom odlukom Skupštine.

Član 4.

 Skupština radi na sjednicama, a odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i Statutom opštine po postupku utvrđenom ovim poslovnikom.

Član 5.

 Skupštinu predstavlja predsjednik Skupštine.

II – KONSTITUISANJE SKUPŠTINE

Član 6.

 Konstitutivnu sjednicu novog saziva Skupštine, saziva predsjednik Skupštine iz predhodnog saziva, najkasnije trideset dana nakon što Izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdi, ovjeri i objavi izborne rezultate i predsjedava sjednici do izbora radnog predsjedništva.

Ako je predsjednik Skupštine iz predhodnog saziva spriječen da sazove sjednicu Skupštine, konstitutivnu sjednicu će sazvati i njome predsjedavati, do izbora radnog predsjedništva, potpredsjednik iz predhodnog saziva.

U slučaju spriječenosti potpredsjednika, konstitutivnu sjednicu Skupštine će sazvati i njome predsjedavati, do izbora radnog predsjedništva, najstariji izabrani odbornik u novom sazivu, odnosno onaj odbornik koga za sazivanje ovlasti jedna trećina novoizabranih odbornika.

Član 7.

 Predsjedavajući konstitutivne sjednice predočava Skupštini konačne rezultate provedenih lokalnih izbora i kandidate kojima je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila odbornički mandat.

Član 8.

 Odbornici sa ovjerenim mandatima preuzimaju dužnost zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane izjave koja glasi:

«Obavezujem se da ću povjerenu dužnost odbornika obavljati savjesno i odgovorno, da ću se pridržavati Ustava, zakona, Statuta opštine Rudo i drugih akata Skupštine, da ću se zalagati za zaštitu i unapređenje ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti naroda i građana i razvoj demokratije u najboljem interesu svih građana opštine Rudo te da ću predano obavljati povjerene zadatke u cilju razvoja i napretka opštine Rudo, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine».

Svečanu izjavu dužni su pred Skupštinom dati i potpisati i svi odbornici sa naknadno dodjeljenim mandatima.

 Član 9.

 Poslije davanja svečane izjave vrši se izbor članova Komisije za izbor i imenovanje.

Komisija za izbor i imenovanje, uz predhodne konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka i koalicija zastupljenih u Skupštini, predlaže kandidate za predsjednika i potpredsjednika Skupštine.

Prijedlog za izbor iz stava jedan ovog člana može podnijeti i svaki odbornik.

 Član 10.

 Nakon izbora predsjednik Skupštine preuzima dalje rukovođenje sjednicom Skupštine.

 

III – OSTVARIVANJE PRAVA I DUŽNOSTI ODBORNIKA

 

Član 11.

 Odbornik ostvaruje prava i dužnosti utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom davanjem i potpisivanjem svečane izjave, a ista gubi prestankom mandata u skladu sa zakonom.

Član 12.

 Odbornicima se izdaje odbornička legitimacija.

Oblik i sadržaj odborničke legitimacije utvrđuje Skupština posebnom odlukom.

Sekretar Skupštine stara se o izdavanju i evidenciji izdatih odborničkih legitimacija.

U ostvarivanju svojih funkcija u Skupštini, odbornik ima pravo i dužnost:

–         da prisustvuje sjednici Skupštine i radnih tijela Skupštine čiji je član i učestvuje u njihovom radu i odlučivanju,

–         da prisustvuje sjednicama radnih tijela Skupštine čiji nije član, bez prava odlučivanja,

–         da pokreće incijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja i daje predloge za donošenje akata iz nadležnosti Skupštine,

–         da pokreće inicijative i daje prijedloge za unapređenje rada Skupštine i radnih tijela

–         da postavlja odbornička pitanja koja se odnose na rad Načelnika opštine i opštinske administrativne službe u izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata Skupštine, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlašćenja,

–         da predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Skupštine, njenih radnih tijela, Načelnika opštine i opštinske administrativne službe, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlašćenja,

–         da učestvuju u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini, putem zborova građana, odnosno drugih skupova na koje je pozvan ili na koji ga uputi Skupština,

–         da redovno i blagovremeno prima informacije o svim pitanjima od značaja za vršenje funkcije,

–         da ulaže amandmane na prijedloge akata,

–         da izvršava i druge zadatke, koje mu u okviru svog djelokruga, povjeri Skupština ili radno tijelo čiji je član.

Prava, obaveze i odgovornosti odbornika detaljnije se regulišu Etičkim kodeksom izabranih zvaničnika opštine Rudo.

Član 14.

 Odbornik koji je spriječen da prisustvuje sjednici Skupštine i sjednicama radnih tijela Skupštine ili iz određenog razloga treba u toku rada da napusti sjednicu, dužan je da o tome blagovremeno obavjesti predsjednika Skupštine, odnosno predsjednika odgovarajućeg radnog tijela.

Član 15.

 Na traženje odbornika stručna služba Skupštine, odnosno opštinska administrativna služba u okviru svog djelokruga, dužni su da mu obezbjede i prezentuju potrebne informacije i stručnu pomoć.

 Član 16.

 Odbornik ima pravo da bude redovno i blagovremeno obavješten o svim pitanjima čije mu je poznavanje potrebno radi vršenja dužnosti, a naročito:

–         o radu Skupštine i njenih radnih tijela,

–         o radu Načelnika i opštinske administrativne službe,

–         o provođenju politike koju je utvrdila Skupština,

–         o izvršavanju propisa.

Stručna služba Skupštine obezbjeđuje uslove za vršenje funkcije odbornika i na njihovo traženje pruža stručnu pomoć u izradi prijedloga koje oni podnose Skupštini i radnim tijelima Skupštine, pomaže im u vršenju drugih poslova, koje im je povjerila Skupština i radna tijela Skupštine, daje stručna objašnjenja o pojedinim problemima na koje nailaze u toku rada Skupštine, stara se o obezbjeđenju tehničkih uslova za njihov rad i obavlja administrativne i druge poslove za njihove potrebe.

Član 18.

 Odbornici su dužni čuvati državnu, službenu, vojnu i poslovnu tajnu, podatke povjerljive prirode, te lične podatke drugih lica do kojih mogu doći u svom radu, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 Član 19.

 Odbornik ima pravo na naknadu za vršenje odborničke dužnosti u visini i na način koji utvrdi Skupština svojom odlukom.

Pravo na naknadu za obavljanje odborničke dužnosti odbornik stiče danom davanja svečane izjave.

 

IV – ORGANIZACIJA SKUPŠTINE

 

1. Predsjednik i potpredsjednik Skupštine

Član 20.

Izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine vrši se tajnim glasanjem u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom.

Rezultate glasanja utvrđuje Komisija za izbor i imenovanje.

Predsjednik i potpredsjednik Skupštine izabrani su ukoliko dobiju većinu glasova od ukupnog broja odbornika.

Ako je predloženo više kandidata, a nijedan od njih ne dobije potreban broj glasova, glasanje se ponavlja za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.

Ukoliko i u ponovljenom glasanju nijedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu ponavlja se cijeli izborni postupak.

 Član 21.

 Predsjednik Skupštine:

-         predstavlja Skupštinu,

-         učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine,

-         učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice kolegija Skupštine,

-         inicira stavljanje na dnevni red sjednica, kolegija i radnih tijela Skupštine pitanja iz nadležnosti Skupštine,

-         inicira i prati rad radnih tijela Skupštine,

-         osigurava poštovanje načela i odredbi ovog Poslovnika,

-         osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova odbornika tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine,

-         vodi  sjednice  u  skladu  sa  principima  najboljih  praksi  demokratskog parlamentarizma i odredbama ovog Poslovnika,

–         osigurava saradnju Skupštine i Načelnika, te prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine,

–         radi na ostvarivanju saradnje sa Skupštinama drugih opština, te drugim organima i organizacijama,

–         potpisuj e akta kojs je usvojila Skupština,

–         sačinjava izvještaj za isplatu naknada odbornicima Skupštine i članovima skupštinskih radnih tijela i

–         vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i ovim poslovnikom.

Član 22.

 Potpredsjednik Skupštine ima pravo i dužnost da pomaže u radu predsjedniku i po njegovom ovlašćenju obavlja određene poslove iz njegovog djelokruga.

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Skupštine u slučaju njegove odsutnosti ili sprječenosti.

U slučaju otsutnosti ili sprječenosti potpredsjednika, predsjednika Skupštine zamjenjuje odbornik koga odredi Skupština.

 

2. Klubovi odbornika

Član 23.

 U Skupštini se obrazuju klubovi odbornika političkih stranaka, koalicija i nezavisnih odbornika, kao osnovni oblik njihovog organizacionog djelovanja. Tri ili više odbornika mogu oformiti klub odbornika.

Klub odbornika se konstituiše tako što se predsjedniku Skupštine podnosi spisak članova, koji je potpisao svaki član kluba odbornika. Na spisku se posebno naznačava ime predsjednika kluba odbornika i njegovog zamjenika.

Odbornik može biti član samo jednog kluba odbornika.

Klub odbornika učestvuje u radu Skupštine na način utvrđen ovim poslovnikom.

Član 24.

 Svaki klub odbornika ima predsjednika koji zastupa klub, rukovodi radom kluba i organizuje aktivnosti kluba.

Ako klub odbornika predstavlja zamjenik predsjednika, odnosno ovlašćeni predstavnik, on preuzima ovlašćenja predsj ednika kluba.

U toku zasjedanja Skupštine klub odbornika može ovlastiti jednog svog člana da iznese stav kluba o određenoj tački dnevnog reda, o čemu predsjednik kluba obavještava predsjednika Skupštine najkasnije do otvaranja rasprave o toj tački dnevnog reda.

U toku zasjedanja Skupštine predsjednik kluba odbornika ima pravo zatražiti desetominutnu pauzu za konsultacije sa članovima kluba odbornika o određenoj tački dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine dužan je dati najmanje jednu traženu pauzu u skladu sa predhodnim stavom.

Član 25.

 Odbornik ima pravo da promjeni, odnosno da napusti odbornički klub o čemu pismenim putem obavještava predsjednika Skupštine i predsjednika kluba odbornika koji napušta.

Skupština obezbjeđuje uslove i neophodna finansijska sredstva za rad klubova odbornika.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe kluba odbornika obavlja stručna služba Skupštine.

3.    Sekretar i stručna služba Skupštine

Član 27.

Skupština ima sekretara i stručnu službu koji je opslužuju.

Član 28.

Sekretar Skupštine organizuje rad stručne službe i pomaže predsjedniku Skupštine u pripremanju sjednica i organizovanju rada Skupštine i njenih tijela. Sekretar Skupštine je dužan :

–         da se stara o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova odbornika,

–         da prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,

–         da obezbjedi pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine,

–         da blagovremeno objavljuje propise i druge akte koje je donijela Skupština i dostavlja zaključke i odbornička pitanja nadležnim organima i službama,

–         da vrši i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukom o organizaciji i djelokrugu stručne službe kojom neposredno rukovodi.

 Član 29.

 Stručna služba vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, njenih radnih tijela i odbornika.

Organizacija i rad stručne službe Skupštine uređuje se posebnom odlukom Skupštine.

 

4.    Kolegij Skupštine

Član 30.

 U cilju unapređenja efikasnosti i usklađivanja rada Skupština uspostavlja se kolegij Skupštine (u daljem tekstu kolegij), koga čine predsjednik i potpredsjednik Skupštine, sekretar Skupštine i predsjednici klubova odbornika.

Sjednici kolegija prisustvuje i Načelnik opštine.

 Član 31.

 Nadležnosti kolegija su sledeće:

–         utvrđuje prijedlog plana rada Skupštine i radnih tijela Skupštine,

–         osigurava realizovanje prava i dužnosti odbornika u obavljanju njihove funkcije i uloge,

–         obezbjeđuje saradnju sa klubovima odbornika i između njih,

–         koordinira rad radnih tijela Skupštine i obezbjeđuje saradnju Skupštine i njenih radnih tijela,

–         obezbjeđuje saradnju Skupštine i Načelnika opštine, prati izvršavanje zaključaka i odluka Skupštine i izvršenje programa rada Skupštine,

–         rukovodi i koordinira aktivnostima u pripremi sjednica Skupštine i u pripremi dnevnog reda sjednica Skupštine i

–         utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednice Skupštine.

Član 32.

Kolegij radi u sjednicama.

Sjednice kolegija održavaju se po potrebi, a najmanje jednom između dvije sjednice Skupštine.

Sjednicu kolegija saziva i vodi predsjednik Skupštine, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik Skupštine.

Sjednicama kolegija, po pozivu predsjednika ili na vlastiti zahtjev mogu prisustvovati i drugi odbornici Skupštine, te predstavnici opštinske administrativne službe.

Član 33.

 Na sjednicama kolegija vodi se skraćeni zapisnik.

Sekretar Skupštine odgovoran je za vođenje zapisnika na sjednicama kolegija. 5. Radna tijela Skupštine

Član 34.

 Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganja i razmatranja akata, kao i za proučavanje i razmatranje drugih pitanja, obrazuju se stalna i povremena radna tijela Skupštine

Stalna radna tijela Skupštine obrazuju se ovim Poslovnikom u skladu sa Statutom opštine.

Povremena radna tijela obrazuju se posebnom odlukom, kojom se određuje djelokrug rada, ovlašćenja i sastav radnog tijela.

Članovi radnih tijela Skupštine imaju pravo naknade za svoj rad u skladu sa zakonom u iznosu koji utvrđuje Skupština posebnom odlukom.

 Član 35.

 Radna tijela Skupštine imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i potreban broj članova.

Predsjednik radnog tijela organizuje rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama.

Član 36.

 Sastav stalnih radnih tijela odgovara stranačkoj zastupljenosti u Skupštini. Odbornik može biti član jednog ili više radnih tijela.

Za članove pojedinih radnih tijela, pored odbornika, mogu se birati naučni i stručni radnici iz oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela, s tim što njihov broj u stalnim radnim tijelima ne može biti veći od dvije trećine ukupnog broja članova radnog tijela Skupštine.

U slučaju iz predhodnog stava predsjednik radnog tijela može biti samo odbornik.

Komisija za izbor i imenovanje ne može imati članove koji nisu odbornici.

Radna tijela mogu donijeti poslovnik o svom radu u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, kojim će bliže urediti način svog rada i na isti Skupština daje saglasnost.

Ukoliko ne donesu poslovnik iz predhodnog stava radna tijela će se u pripremi i održavanju sjednica pridržavati odredbi ovog Poslovnika.

Radna tijela Skupštine, pri utvrđivanju svojih obaveza, zadataka i programa rada pridržavaju se programa rada Skupštine.

Član 38.

 Kao stalna radna tijela Skupštine obrazuju se komisije, odbori i savjeti, čiji sastav predlaže Komisija za izbor i imenovanje, uz predhodne konsultacije sa klubovima odbornika, nezavisnim odbornicima i političkim partijama koje imaju svoje odbornike u sastavu Skupštine a isti nisu članovi ni jednog kluba odbornika.

Inicijativu za obrazovanje povremenih radnih tijela Skupštine pokreće predsjednik, potpredsjednik Skupštine i svaki odbornik u Skupštini.

Odbornik može biti član najviše 4 stalna radna tijela Skupštine.

Član 39.

 Predsjednik radnog tijela u saradnji sa svojim zamjenikom organizuje rad radnog tijela, a naročito:

–         pokreće inicijativu za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti radnog tijela,

–         sarađuje sa predsjednikom Skupštine, predsjednicima drugih radnih tijela i predstavnicima opštinske administrativne službe u cilju što bolje pripreme i organizacije radnog tijela kojim predsjedava,

–         potpisuje akta koja donosi radno tijelo

–         podnosi izvještaj o radu radnog tijela i

–         vrši i druge poslove regulisane Poslovnikom ili odlukom o obrazovanju radnog tijela.

Član 40.

 Radna tijela rade u sjednicama koje su javne.

Sjednicu radnog tijela saziva njen predsjednik po sopstvenoj inicijativi uz predhodnu konsultaciju sa predsjednikom Skupštine, a dužan je sazvati je na zahtjev predsjednika Skupštine, trećine članova radnog tijela ili Načelnika opštine.

Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu radnog tijela najmanje tri dana prije sjednice, ukoliko razlozi hitnosti ne nalažu drugačije.

Sjednici radnog tijela mogu prisustvovati i oni odbornici koji nisu članovi tog radnog tijela, ali bez prava odlučivanja.

 Član 41.

 Radno tijelo može da radi ako sjednici prisustvuje većina članova radnog tijela, a odlučuje o pitanjima iz utvrđene nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja članova radnog tijela.

Ukoliko se sjednica radnog tijela Skupštine ne može održati ni nakon dva uzastopna sazivanja zbog neopravdanog odsustvovanja pojedinih članova, predsjednik radnog tijela, će predložiti Skupštini zamjenu tih članova.

Radno tijelo sarađuje sa drugim radnim tijelima i može sa njima održavati zajedničke sjednice.

Radi proučavanja pojedinih pitanja iz svog djelokruga, sastavljanja izvještaja, pripremanja opšteg akta Skupštine ili drugog propisa, radno tijelo može da obrazuje i radnu grupu.

Radno tijelo podnosi Skupštini izvještaj o svom radu najmanje jednom godišnje.

Član 43.

 Stalna radna tijela Skupštine su komisije, odbori i savjeti. Komisije Skupštine su:

 1. Komisija za izbor i imenovanja,
 2. Komisija za statutarna pitanja, poslovnik i propise,
 3. Mandatno imunitetska komisija,
 4. Komisija za nagrade i priznanja,
 5. Komisija za vjerska pitanja.
 6. Komisija za pitanja mladih.
 7. Komisija za budžet i finansije
 8. Komisija za ravnopravnost polova

Odbori Skupštine su:

 1. Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana,
 2. Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju,
 3. Etički odbor.

Savjeti Skupštine su:

 1. Savjet za sport,
 2. Savjet za kulturu.

Član 44.

 Komisija za izbor i imenovanje:

–         predlaže izbor i imenovanje, odnosno razrješenje funkcionera i drugih lica koje bira, odnosno imenuje Skupština, ako zakonom, Statutom, odlukom Skupštine ili ovim Poslovnikom nije drugačije regulisano,

–         sarađuje sa odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija u opštini, pribavlja njihova mišljenja i utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenja iz nadležnosti Skupštine,

–         predlaže odluku o naknadama za izvršene poslove odbornicima i spoljnim članovima koji su članovi komisija i drugih radnih tijela,

–         utvrđuje prijedlog za sastav radnih tijela Skupštine,

–         obavlja i druge poslove određene zakonom, opštim aktima Skupštine i ovim Poslovnikom.

Komisija za izbor i imenovanja broji 5 članova.

Član 45.

 Komisija za statutarna pitanja, poslovnik i propise:

–      utvrđuje nacrt i prijedlog statuta i poslovnika,

–         prati, razmatra i analizira donošenje statuta i poslovnika, kao i potrebu njihove dalje razrade i dogradnje,

-         razmatra pitanja u vezi sa usaglašavanjem statuta sa Ustavom i zakonom,

-         predlaže Skupštini pokretanje postupka za promjenu statuta i poslovnika,

–         razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Skupština u pogledu njihove usaglašenosti sa Ustavom, zakonom i Statutom,

-         razmatra inicijative za donošenje odluka i opštih akata Skupštine,

-         daje mišljenje o podnesenim amandmanima na prijedloge akata koje razmatra,

–         razmatra prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka ili drugih akata Skupštine i utvrđuje prijedloge teksta autentičnog tumačenja,

–         razmatra opšta akta organizacija i zajednica koje potvrđuje ili na koje daje saglasnost Skupština i o tome daje mišljenje i prijedloge Skupštini,

-         utvrđuje i izdaje prečišćene tekstove odluka i drugih propisa Skupštine,

–         razmatra i druga pitanja koja se odnose na statut, poslovnik i druga akta Skupštine.

Komisija za statutarna pitanja, poslovnik i propise broji 3 člana.

 Član 46.

 Mandatno imunitetska komisija:

–         vrši uvid u akte Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o prestanku i dodjeli mandata odbornika i o tome izvještava Skupštinu,

–         pokreće inicijativu kod nadležnih organa za utvrđivanje eventualnog postojanja sukoba interesa odbornika,

-         razmatra i druga pitanja u vezi sa mandatno imunitetskim pravima odbornika. Mandatno imunitetska komisija broji 3 člana.

Član 47.

 Komisija za nagrade i priznanja:

–         predlaže Skupštini donošenje odluka o ustanovljenju nagrada i priznanja Opštine koja se dodjeljuju za radove ili dijela koja zaslužuju opšte priznanje i isticanje,

–         utvrđuje kriterije i postupak za dodjelu nagrada i priznanja i stara se o njihovom provođenju,

–         stara se da likovno ili drugo umjetničko rješenje nagrade sinboliše istorijske i kulturne vrijednosti Opštine,

–         predlaže obezbjeđenje budžetskih i drugih sredstava za novčani iznos nagrada ili priznanja,

-         priprema i utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada. Komisija za nagrade i priznanja broji 3 člana.

Član 48.

Komisija za vjerska pitanja:

–         prati provođenje zakona i drugih propisa koji se odnose na vjerske zajednice i daje Skupštini i drugim organima u opštini mišljenja i prijedloge o pojedinim pitanjima iz odnosa organa vlasti i lokalne samouprave i vjerskih zajednica

–         radi na ostvarivanju saradnje sa vjerskim zajednicama koje djeluju na području opštine,

–         zalaže se za ostvarivanje vjerske i nacionalne tolerancije na području opštine,

-      obavlja i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima Skupštine. Komisija za vjerska pitanja broji tri člana.

 Član 49.

 Komisija za pitanje mladih:

–         prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Skupštini programe i mjere za djelovanje opštinskih organa i službi u ovoj oblasti,

–         radi na suzbijanju maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih toksinomanija, te inicira pokretanje projekata i realizaciju aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima,

–         predlaže programe kreativnog angažovanja mladih u oblasti kulture, edukacije, sportskih i drugih aktivnosti,

–         ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih, bez obzira da li ove organizacije djeluju na profesionalnoj ili volonterskoj osnovi,

-         obavlja i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima Skupštine. Komisija za pitanja mladih broji tri člana.

 Član 50.

 Komisija za budžet i finansije:

–         prati i razmatra tok rada na izradi nacrta budžeta, analizira nacrt budžeta, prijedlog budžeta i izvještaje o izvršenju budžeta opštine i o istom izvještava Skupštinu,

–         vrši uvid u ostvarivanju prihoda i rashoda opštine, prati provođenje utvrđene politike, izvršavanje zakona, drugih propisa i akata Skupštine u ovoj oblasti od strane nadležnih službi za upravu,

–         prati i razmatra pitanja korištenja budžetskih sredstava od strane korisnika tih sredstava,

–         pradlaže Skupštini donošenje mjera za racionalnije i efikasnije korištenje budžetskih sredstava i ostvarivanja utvrđene politike u oblasti prihoda i rashoda opštine,

-         vrši i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima Skupštine. Komisija za budžet i finansije broji tri člana.

 Član 51.

 Komisija za ravnopravnost polova:

–         prati i izvještava Skupštinu o položaju žena u opštini i provođenju njihovih prava prema Zakonu o ravnopravnosti polova u Bosne i Hercegovine,

–         razmatra prijedloge građana, udruženja građana i organizacija za unuapređenje ravnopravnosti polova i podnosi izvještaj o tome Skupštini, sa prijedlozima mjera i aktivnostima koje treba preduzeti,

–         razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih propisa koje donosi Skupština i daje mišljenje Skupštini sa aspekta ravnopravnosti polova, te daje prijedloge za njihovo usaglašavanje sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosne i Hercegovine,

–         predlaže mjere i aktivnosti skupštini za otklanjanje eventualno utvrđenih povreda u domenu ravnopravnosti polova,

-         obavlja i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima Skupštine. Komisija za ravnopravnost polova broji pet članova.

Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana:

–         razmatra pitanja ostvarivanja i zaštite sloboda i prava građana, a posebno pitanja vezana za kršenje sloboda i prava od strane opštinske administrativne službe i institucija koja vrše javna ovlašćenja iz nadležnosti opštine,

–         ukazuje na pojave i probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda i predlaže mjere Skupštini u cilju njihove zaštite,

–         razmatra predstavke i pritužbe koje se odnose na prava i dužnosti iz nadležnosti opštine, koje građani ili pravna lica upućuju ili neposredno podnose Skupštini i o tome obavještava podnosioca,

–         ispituje putem nadležne službe za upravu osnovanost predstavki i pritužbi, predlaže nadležnim službama preduzimanje na zakonu zasnovanih mjera i o tome obavještava pdnosioce predstavki i pritužbi,

–         razmatra i druga pitanja iz domena zaštite ljudskih prava i sloboda, kao i mogućnost poboljšanja rada opštinske administrativne službe i institucija koje vrše javna ovlašćenja iz nadležnosti opštine,

–         obavlja i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima Skupštine. Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana broji pet članova

Član 53.

 Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju:

–         radi na razvijanju ekonomske, naučne, kulturne i druge saradnje opštine sa drugim opštinama u Republici, Federaciji Bosne i Hercegovine i u inostranstvu i uspostavlja saradnju sa odgovarajućim organima,

–         razmatra analize o proizvodnim koncesijama i zajedničkim ulaganjima sa inostranim partnerima, ocjenjuj e uslove za osnivanje mješovitih preduzeća i o tome daje mišljenje Skupštini,

-         koordinira rad svih nosilaca ove aktivnosti u opštini,

-         daje mišljenje Skupštini o zaključivanju ugovora o ekonomskoj saradnji,

–         obavlja i druge poslove na razvijanju regionalne međunarodne saradnje. Odbor za regionalnu i međunarodnju saradnju broji 5 članova.

 Član 54.

Etički odbor:

-         prati i analizira primjenu Etičkog kodeksa,

–         prati rad izabranih zvaničnika Skupštine i ukazuje na pojave kršenja Kodeksa,

–         razmatra prijave za kršenja Kodeksa podnesene od strane odbornika, građana, udruženja i drugih organizcija,

-         vodi postupak provjere na osnovu prijava o eventualnom kršenju Kodeksa,

–         predlaže Skupštini, korektivne mjere protiv izabranih zvaničnika ako utvrdi da je izvršena povreda Kodeksa,

-         podnosi tromjesečne izvještaje o radu Odbora,

-         obavještava javnost o svom radu i zaključcima nakon provedene provjere,

–         djeluje savjetodavno u slučajevima kada je izabranim zvaničnicima potrebno pojašnjenje za njihovo postupanje i djelovanje kako bi izbjegli kršenje Kodeksa,

-         obavlja i druge poslove u okviru prava i dužnosti Odbora.

 

Odbor ima pet članova od kojih tri člana iz reda odbornika i dva člana iz reda afirmisanih građana u javnom životu.

Član 55.

 Savjet za sport:

–         razmatra prijedloge i daje mišljenje Skupštini o organizaciji sporta na nivou Opštine kao i korištenju sportskih objekata i terena,

–         razmatra prijedlog i daje mišljenja o održavanju sportskih manifestacija od značaja za opštinu i Republiku Srpsku koje se finansiraju sredstvima iz budžeta Opštine,

–         uspostavlja sportsku saradnju sa drugim opštinama u Republici Srpskoj i šire,

–         uspostavlja saradnju sa sportskim organizacijama, opštinskim savezima, ustanovama i institucijama u oblasti sporta i fizičke kulture.

Savjet za sport broji 3 člana.

Član 56.

 Savjet za kulturu:

–         razmatra prijedloge i daje mišljenja Skupštini o organizovanju i održavanju manifestacija u oblasti kulture od interesa za opštinu,

–         predlaže Skupštini osnivanje institucija iz oblasti kulture od značaja za Opštinu,

–         ostvaruje saradnju sa institucijama u oblasti kulture u Opštini, Republici Srpskoj i šire,

–         daje prijedloge i mišljenja Skupštini u vezi sa finansiranjem manifestacija i institucija iz oblasti kulture iz budžeta Opštine.

Savjet za kulturu broji 3 člana.

Član 57.

 Stručna služba Skupštine, kao i opštinska administrativna služba će pružiti radnim tijelima stručnu, tehničku i administrativnu podršku.

 

V – NAČIN RADA SKUPŠTINE

1. Program rada Skupštine

Član 58.

Skupština donosi program rada za kalendarsku godinu, po pravilu, do početka godine.

Program rada Skupštine čine pitanja iz djelokruga Skupštine.

Program rada sadrži zadatke Skupštine, koji proizilaze iz Ustava, zakona , Statuta opštine, utvrđene politike i ekonomskog razvoja opštine, kao i druge poslove i zadatke u rješavanju pitanja od interesa za građane.

Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine, njihov sadržaj, način izvršavanja, nosioci poslova i zadataka, kao i rokovi za njihovo izvršenje.

Radna tijela Skupštine, pri utvrđivanju svojih obaveza i zadataka, pridržavaju se programa rada Skupštine.

U pripremama za izradu programa rada predsjednik, potpredsjednik i sekretar Skupštine pribavljaju prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u program rada Skupštine od radnih tijela Skupštine, Načelnika opštine, opštinske administrativne službe, političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, mjesnih zajednica, građana i udruženja građana.

Na osnovu primljenih prijedloga i sugestija kolegij priprema i utvrđuje prijedlog programa rada Skupštine, koji se upućuje Skupštini na razmatranje.

 Član 60.

 Program rada usvaja Skupština i preduzima odgovarajuće mjere za njegovo izvršenje.

Član 61.

 Program rada Skupštine se nakon donošenja objavljuje u «Službenom glasniku opštine» i stavlja na uvid javnosti.

 

2.    Sjednice Skupštine

Član 62.

 Skupština radi u sjednicama koje su otvorene za javnost. Skupština održava redovne, svečane i vanredne sjednice.

Član 63.

 Redovne sjednice održavaju se po potrebi a najmanje osam puta godišnje radi raspravljanja i odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti Skupštine.

Svečana sjednica Skupštine održava se povodom dana opštine Rudo, a može se, po posebnoj odluci Skupštine, održati i u čast nekog drugog događaja ili ličnosti.

Vanredna sjednica se održava izuzetno, u slučajevima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera, elementarnih nepogoda, epidemija i sličnim vanrednim okolnostima ili rješavanja nekog drugog veoma važnog pitanja koje je podržala i Skupštini predložila nadpolovična većina odbornika.

Sjednica iz predhodnog stava može se sazvati u rokovima kraćim od onih koji su predviđeni ovim Poslovnikom, a njen dnevni red može se predložiti na samoj sjednici, u skladu sa okolnostima koje nalaže sazivanje vanredne sjednice.

 

3.    Sazivanje sjednice

Član 64.

 Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine, a u slučaju njegove sprječenosti potpredsjednik Skupštine u skladu sa programom rada Skupštine, kao ili na prijedlog najmanje 1/3 odbornika ili Načelnika opštine.

U slučaju odbijanja predsjednika da sazove sjednicu Skupštine, sjednicu može sazvati potpredsjednik, a ako i on to odbije, sjednicu može sazvati pismeno ovlašćeni predstavnik najmanje 1/3 odbornika, uz stručnu pomoć sekretara Skupštine.

Isti princip će se primjenti i ukoliko predsjednik prekine sjednicu bez saglasnosti skupštine.

U slučaju iz predhodnog člana, kolegij je obavezan da kao prvu tačku dnevnog reda na narednoj sjednici stavi raspravu o odgovornosti predsjednika, odnosno potpredsjednika, u postupku odbijanja sazivanja sjednice, odnosno njenog regularnog vođenja.

Član 66.

 Poziv za sjednice Skupštine upućuje se najmanje pet dana prije održavanja sjednice odbornicima, Načelniku opštine, načelnicima odjeljenja administrativnih službi i ostalim učesnicima u sjednici, skupa sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima po pojedinim tačkama dnevnog reda.

 

4. Dnevni red sjednica Skupštine

Član 67.

 Prijedlog dnevnog reda redovne sjednice priprema kolegij.

Zahtjev za uvrštavanjem na dnevni red sjednice određenog pitanja ima pravo podnijeti kolegiju svaki odbornik, predsjednik svakog radnog tijela Skupštine, svaki klub odbornka, Načelnik opštine ili ovlašćeni predstavnik opštinske administrativne službe.

 Član 68.

 Zahtjevi za izmjenama prijedloga dnevnog reda redovne sjednice dostavljaju se kolegijumu, u pismenoj formi sa obrazloženjam, najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice.

Zahtjev za izmjenom prijedloga dnevnog reda redovne sjednice može biti podnešen od strane odbornika, kluba odbornika, Načelnika opštine ili ovlaštenog predstavnika opštinske administrativne službe.

 Član 69.

 Dnevni red sjednice utvrđuje se na osnovu prijedloga kolegijuma i zahtjeva podnesenih u skladu sa članom 67. i 68. ovog Poslovnika, na početku sjednice, većinom glasova od ukupnog broja odbornika u Skupštini.

Na sjednici ne može biti podnesen zahtjev za izmjenu dnevnog reda, osim u slučajevima predviđenim ovim Poslovnikom.

 Član 70.

 Kvorum svih sjednica Skupštine čini nadpolovična većina od ukupnog broja odbornika u Skupštini, izuzev ako za odlučivanje o pojedinim pitanjima koja su na dnevnom redu nije predviđena dvotrećinska većina svih odbornika u Skupštini.

Na osnovu utvrđene evidencije od strane stručne službe Skupštine, predsjednik Skupštine konstatuje da postoji kvorum i o tome obavještava odbornike.

Svi akti Skupštine donose se natpolovičnom većinom od ukupnog broja odbornika u Skupštini, ukoliko Ustavom, zakonom , Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije propisano.

 

5. Predsjedavanje i učešće u radu sjednica Skupštine

Član 71.

 Sjednicom Skupštine predsjedava predsjednik Skupštine. Ako je predsjednik spriječen, sjednicom predsjedava potpredsjednik, a ako je i on spriječen sjednicom predsjedava odbornik koga odredi Skupština.

 Član 72.

 Svi odbornici Skupštine imaju pravo i dužnost da aktivno učestvuju u radu i odlučivanju na sjednicama Skupštine.

U radu sjednica bez prava odlučivanja, mogu učestvovati Načelnik opštine, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja administrativne službe, spoljni članovi radnih tijela, predstavnici političkih partija koje djeluju na teritoriji opštine Rudo, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i poslanici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine sa izborne jedinice kojoj pripada opština Rudo, naučni stručni i javni radnici koj i su pozvani radi iznošenja svojih mišljenja o određenim pitanjima, kao i predsjednici savjeta mjesnih zajednica, kada su na dnevnom redu sjednice predviđena pitanja od interesa i značaja za rad mjesne zajednice, a po odobrenju Skupštine i predstavnici građana i udruženja građana čiji su interesi obuhvaćeni pitanjem koje je stavljeno na dnevni red sjednice.

 Član 73.

 Odbornici i ostali učesnici na sjednici Skupštine mogu da govore pošto zatraže i dobiju riječ od predsjednika Skupštine.

Prijave za riječ mogu da se podnose do završetka pretresa o pojedinim tačkama dnevnog reda.

Član 74.

 Predsjednik Skupštine daje riječ odbornicima po redu kojim su se prijavili.

Odbornik odnosno učesnik u raspravi može da govori samo o pitanju o kome se raspravlja po utvrđenom dnevnom redu, a ako se udalji od dnevnog reda predsjednik će ga upozoriti da se drži dnevnog reda, odnosno oduzeti mu riječ ako se i poslije upozorenja ne drži dnevnog reda.

 Član 75.

 Odbornik, odnosno učesnik u raspravi može da govori samo jedanput po jednoj tački dnevnog reda.

Trajanje izlaganja odbornika i drugih učesnika na sjednici ne može biti duže od pet minuta.

Odbornik, odnosno učesnik u raspravi ima pravo na repliku, u slučaju da mu je pomenuto ime ili ime stranke kojoj on pripada, s tim da replika može da traje najduže dvije minute.

Trajanje izlaganja odbornika koji govori u ime kluba odbornika ne može biti duže od pet minuta.

Ovlašćenom predlagaču opšteg akta, ili podnosiocu izvještaja koji daje obrazloženje ili odgovore na pitanja diskusija ne može biti duža od petnest minuta.

Odborniku koji želi da govori o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik Skupštine daje riječ čim je ovaj zatraži i njegov govor ne može trajati duže od dva minuta.

Poslije iznesenog prigovora predsjednik Skupštine daje objašnjenje, a ako odbornik nije zadovoljan objašnjenjem, o tome se rješava na sjednici bez dalje rasprave.

Član 77.

 Ako odbornik zatraži riječ da bi ispravio navod koji je netačno izložen i koji je povod nesporazuma ili koji je izazvao potrebu za objašnjenjem, predsjednik Skupštine će mu dati riječ čim se završi govor onoga koji je izazvao potrebu ispravke.

Odbornik se u tom slučaju mora ograničiti na ispravku, odnosno objašnjenje, a taj govor ne može trajati duže od dvije minute.

 Član 78.

 Na zahtjev predsjednika kluba odbornika predsjednik Skupštine može dati pauzu ukoliko se ocijeni da je to potrebno radi obavljanja konsultacija odbornika u klubu.

 

6. Održavanje reda

Član 79.

 O redu na sjednici Skupštine stara se predsjednik Skupštine.

Zbog povrede reda na sjednici predsjednik Skupštine može da izrekne sledeće mjere: opomenu, oduzimanje riječi i udaljenje sa dijela sjednice u skladu sa ovim poslovnikom.

Skupština, na prijedlog predsjednika Skupštine ili kluba odbornika, bez pretresa može da izrekne mjeru oduzimanja riječi ili mjeru udaljenja sa sjednice.

Član 80.

 Mjere koje je izrekao predsjednik Skupštine primjenjuju se dok traje pretres po tačci dnevnog reda, a mjera koju izrekne Skupština primjenjuje se za sjednicu na kojoj je izrečena.

 Član 81.

Opomena se izriče odborniku ili drugom učesniku u raspravi:

–  koji je prišao govornici bez dozvole predsjednika Skupštine;

–  koji govori prije nego što je zatražio i dobio riječ;

–  koji i pored upozorenja predsjednika Skupštine, govori o pitanju koje nije na dnevnom redu;

–  ako prekine govornika u izlaganju ili dobacuj e, odnosno ometa govornika ili na drugi način ugrožava slobodu govora;

-  koji se neposredno uvredljivo obraća drugom odborniku, odborničkom klubu, Načelniku opštine ili drugom prisutnom na sjednici,

–  ako iznosi činjenice i ocjene koje se odnose na privatni život drugih lica;

–  ako upotrebljava psovke i uvredljive izraze;

–  ako drugim postupcima narušava red na sjednici ili postupa protivno odredbama ovog poslovnika.

Član 82.

 Mjera oduzimanja riječi izriče se odborniku ili drugom učesniku u raspravi kome su prethodno izrečene dvije mjere opomene, a koji i poslije toga čini povredu iz člana 81. ovog poslovnika.

Odbornik ili drugi učesnik u raspravi kome je izrečena mjera oduzimanja riječi dužan je da se, bez odlaganja, pridržava izrečene mjere. U suprotnom, predsjednik Skupštine isključuje ozvučenje, a po potrebi određuje pauzu.

Mjera oduzimanja riječi ne odnosi se na pravo odbornika na repliku u daljem toku sjednice.

Protiv izrečene mjere oduzimanja riječi, koju je izrekao predsjednik Skupštine, odbornik može prigovoriti. O prigovoru odlučuje Skupština bez rasprave.

Član 83.

 Mjera udaljenja sa sjednice izriče se odborniku ili drugom učesniku u raspravi koji i poslije izrečene mjere oduzimanja riječi ometa ili sprečava rad na sjednici, ne poštuje odluku predsjednika Skupštine o izricanju mjere oduzimanja riječi ili nastavlja da čini druge prekršaje u smislu člana 81. ovog poslovnika, kao i u drugim slučajevima određenim ovim poslovnikom.

Mjera udaljenja sa sjednice može se izreći odborniku ili drugom učesniku u raspravi i bez prethodno izrečenih mjera u slučaju fizičkog napada, odnosno drugog sličnog postupka kojim se ugrožava fizički ili moralni integritet učesnika sjednice u prostorijama zgrade gdje se održava sjednica.

Odbornik kome je izrečena mjera udaljenja sa dijela sjednice, može odmah uložiti prigovor Skupštini u vremenskom trajanju do tri minute. O prigovoru odlučuje Skupština bez rasprave.

Odbornik ili drugi učesnik u raspravi kome je izrečena mjera udaljenja sa sjednice dužan je da se odmah udalji iz sale u kojoj se sjednica održava.

Predsjednik Skupštine odlučuje da se sa sjednice udalje gosti koji remete red sjednice.

Ako predsjednik Skupštine redovnim mjerama ne može da održi red na sjednici, odrediće pauzu u trajanju potrebnom da se uspostavi red.

 Član 84.

 Ukoliko odbornik ili drugi učesnik u raspravi odbije da se udalji sa sjednice Skupštine, pa se iz tog razloga prekine sjednica predsjednik Skupštine će nakon konsultacija sa klubovima odbornika zakazati nastavak sjednice.

Odredbe ovog Poslovnika o redu na sjednici Skupštine primjenjuju se i na sve druge učesnike na sjednici, a shodno se primjenjuju i na sjednicama Skupštinskih radnih tijela.

 Član 86.

 Odborniku kome je oduzeta riječ se umanjuje odbornička naknada u visini od 10% mjesečnog iznosa za svako oduzimanje riječi.

Odborniku kome je izrečena mjera udaljenja sa dijela sjednice se umanjuje odbornička naknada u visini od 20% mjesečnog iznosa za svako udaljenje sa sjednice.

Odborniku kome je izrečena mjera udaljenja sa sjednice se umanjuje odbornička naknada u visini od 30% mjesečnog iznosa naknade.

 Član 87.

 U slučaju da se odborniku na sjednici izrekne više mjera u cilju održavanja reda odbornička naknada mu se umanjuje zbrajanjem iznosa za sve mjere izrečene u skladu sa članom 86.

Član 88.

 Odborniku zbog čijeg nepoštovanja reda je sjednica Skupštine prekinuta pa je zakazan nastavak za novi dan, pored umanjenja iz predhodnog člana, odbornička naknada će se umanjiti i u visini troškova održavanja zasjedanja Skupštine za taj dan.

Pod troškovima održavanja zasjedanja Skupštine iz predhodnog stava podrazumjevaju se dnevnice prisutnih odbornika na nastavku sjednice.

 

7. Tok sjednice

 Član 89.

 Nakon utvrđivanja kvoruma sjednice, predsjednik Skupštine otvara sjednicu.

Svaki odbornik može u toku sjednice zahtijevati da se utvrdi da li sjednici prisustvuje broj odbornika potreban za punovažan rad.

Ako predsjednik Skupštine utvrdi da ne postoji kvorum za punovažan rad, sjednica se prekida, odnosno odlaže za period dok se ne steknu uslovi za održavanje sjednice.

 Član 90.

 Prije usvajanja dnevnog reda, predsjednik Skupštine informiše Skupštinu o tome koji su ga odbornici obavjestili da su spriječeni prisustvovati sjednici, kao i o razlozima njihove spriječenosti.

Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Skupštine upoznaje Skupštinu i o drugim pitanjima bitnim za rad i funkcionisanje Skupštine, a po potrebi daje riječ odbornicima za izlaganje po ovim pitanjima.

Dnevni red sjednice utvruje se na početku sjednice, u skladu sa odredbama člana 67. i 68. ovog Poslovnika.

Predsjednik Skupštine, Načelnik opštine i predstavnik kluba odbornika mogu izuzetno predložiti da se određeno pitanje stavi na dnevni red na samoj sjednici prilikom utvrđivnja dnevnog reda, ali su dužni da obrazlože hitnost takvog prijedloga.

Pojedino pitanje se može u toku sjednice skinuti sa dnevnog reda uz obrazloženi prijedlog predsjednika Skupštine, ovlaštenog predlagača i predstavnika kluba odbornika o čemu se izjašnjava Skupština.

 Član 92.

 Predsjednik Skupštine objavljuje utvrđeni dnevni red sjednice Skupštine nakon što se Skupština izjasni o prijedlogu dnevnog reda.

Član 93.

 Poslije usvajanja dnevnog reda prelazi se na razmatranje pojedinih pitanja prema utvrđenom redosledu u dnevnom redu.

Na sjednici se razmatra svako pitanje dnevnog reda prije nego se o njemu odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se o nekom pitanju odlučuje bez razmatranja.

U toku sjednice Skupština može na prijedlog predsjednika Skupštine ili predsjednika kluba odbornika izmjeniti redosled pojedinih tačaka dnevnog reda.

Član 94.

 Razmatranje pojedinih pitanja je jedinstveno, ako ovim poslovnikom nije drugačije određeno.

Razmatranje počinje izlaganjem predstavnika predlagača, ukoliko je to potrebno, a zatim izvjestioca radnog tijela Skupštine, ako želi da usmeno bliže upozna odbornike o mišljenjima i prijedlozima radnog tijela.

Poslije toga riječ dobijaju odbornici i drugi učesnici u radu sjednice.

 Član 95.

 Razmatranje može biti opšte i razmatranje u pojedinostima.

Kada se prilikom razmatranja pitanja od opšteg značaja predlaže donošenje rezolucije ili preporuke, kao i kad se razmatra prijedlog statuta opštine, poslovnika Skupštine ili drugog opšteg akta iz djelokruga Skupštine, na sjednici se može odlučiti da se takva pitanja razmatraju odvojeno, u načelu i u pojedinostima.

U toku opšteg razmatranja prijedloga raspravlja se o prijedlogu u načelu i mogu se iznositi mišljenja, tražiti objašnjenja i pokrenuti pitanja o rješenjima datim u prijedlogu.

U toku razmatranja o pojedinostima, Skupština može odlučiti da se raspravlja o dijelovima, odnosno odjeljcima ili o pojedinim članovima. U toku razmatranja o pojedinostima raspravlja se i o amandmanima.

Kada se utvrdi da nema više prijavljenih za učešće u raspravi, predsjednik Skupštine zaključuje raspravu.

 

8. Odlučivanje

Za donošenje odluke na sjednici Skupštine potrebno je prisustvo većine od ukupnog broja odbornika, ukoliko zakonom, Statutom ili ovim poslovnikom nije drugačije propisano a odluka je donešena ako za nju glasa većina od ukupnog broja odbornika koje broji Skupština.

Član 97.

 Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja odbornika kada se odlučuje o donošenju statuta i njegovim izmjenama i dopunama.

Član 98.

 Glasanje je javno ako Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno i vrši se dizanjem ruke, odnosno glasačkog kartona.

Odbornici glasaju tako što se izjašnjavaju za prijedlog, protiv prijedloga ili kao uzdržani u odnosu na prijedlog.

Po završenom glasanju predsjednik Skupštine utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, a zatim konstatuje da li je prijedlog o kome se glasa prihvaćen ili odbijen.

Član 99.

 Kad postoji sumnja u rezultat glasanja, pristupa se pojedinačnom izjašanjavanju odbornika.

Zahtjev za pojedinačnim glasanjem mogu podnijeti predsjednik Skupštine, potpredsjednik, predsjednik svakog kluba odbornika ili najmanje tri odbornika koji su prisustvovali glasanju koje se dovodi u sumnju.

Poimenično glasanje vrši se tako što sekretar Skupštine pojedinačno proziva odbornike i bilježi njihov glas.

 Član 100.

 Tajno glasanje vrši se glasačkim listićima.

Predsjednik Skupštine daje objašnjenje o načinu glasanja u skladu sa ovim Poslovnikom.

Svaki odbornik dobija jedan glasački listić, koji nakon ispunjavanja lično dostavlja u glasačku kutiju.

 Član 101.

 Tajnim glasanjem rukovodi Komisija za izbor i imenovanja i utvrđuje rezultate glasanja.

Komisija iz predhodnog stava o obavljenom glasanju sačinjava zapisnik i dostavlja ga predsjedniku Skupštine.

 Član 102.

 Pošto svi prisutni odbornici glasaju i predsjednik Skupštine objavi da je glasanje završeno, pristupa se utvrđivanju rezultata glasanja.

Glasački listić iz koga se ne može utvrditi kako se odbornik izjasnio, smatra se ne važećim.

Predsjednik Skupštine objavljuje rezultat glasanja i saopštava koliko je ukupno odbornika glasalo, koliko od toga za prijedlog, koliko protiv prijedloga, koliko je uzdržanih i koliko ima nevažećih glasova, a zatim konstatuje da li je prijedlog o kome se glasalo prihvaćen ili odbijen.

 

9. Zapisnik

 Član 103.

 O radu na sjednici Skupštine vodi se zapisnik i vrši tonsko i video snimanje.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, a naročito o iznesenim prijedlozima, donesenim zaključcima, kao i sadržaj odborničkih pitanja i inicijativa.

U zapisnik se unose i rezultati glasanja o pojedninim pitanjima.

 Član 104.

 Odbornik, odnosno drugi učesnik u raspravi na sjednici, može da traži da se bitni dijelovi njegovog izlaganja unesu u zapisnik, kao i da izvrši autorizaciju izlaganja na osnovu zabilješke u tonskom i video snimku bez izostavljanja izloženih misli i iskaza.

O izradi zapisnika stara se sekretar Skupštine.

 Član 105.

 Zapisnik se sastavlja po završetku sjednice i upućuje svim odbornicima najkasnije sa pozivom za narednu sjednicu Skupštine.

Usvajanjem zapisnika sa predhodne sjednice, počinje svaka sjednica Skupštine.

 Član 106.

 Svaki odbornik ima pravo da na zapisnik stavi primjedbe, a o osnovanosti ovih primjedbi odlučuje se na sjednici bez rasprave.

Ako se primjedbe usvoje u zapisniku će se izvršiti odgovarajuće izmjene.

Zapisnik na koji nisu stavljene primjedbe, kao i zapisnik u kome su usvojene date primjedbe, smatra se usvojenim.

Član 107.

 Zapisnik potpisuje predsjednik i sekretar Skupštine

O čuvanju izvornika zapisnika sa sjednice stara se sekretar Skupštine.

Tonski i video snimci čuvaju se u Skupštini i čine sastavni dio dokumentacije o sjednici Skupštine.

Sekretar Skupštine bliže uređuje način vođenja, sređivanja i čuvanje tonskih i video snimaka.

Usvojeni zapisnik je javni dokument o radu Skupštine i stoji na raspolaganju za javni uvid u stručnoj službi Skupštine.

10. Rad Skupštine za vrijeme vanrednih okolnosti, ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti

 Član 108.

 Skupština za vrijeme vanrednih okolnosti, ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti nastavlja sa radom u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom i drugim propisima.

Na rad i organizaciju Skupštine u uslovima iz predhodnog stava primjenjuje se ovaj Poslovnik, ako Statutom opštine ili drugim aktom Skupštine nije drugačije određeno.

Član 109.

 Za vrijeme vanrednih okolnosti, ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti odbornici u Skupštini koji su pozvani na vojnu dužnost ili su iz drugih razloga promjenili svoje prebivalište ili adresu, dužni su da u najkraćem roku obavjeste Skupštinu o svakoj promjeni prebivališta i adrese.

 Član 110.

 Materijali za sjednice mogu se uručiti odbornicima neposredno uoči sjednice ili na samoj sjednici, ako nije bilo mogućnosti da se dostave ranije ili iz drugih opravdanih razloga.

 Član 111.

 Predsjednik Skupštine za vrijeme vanrednih okolnosti, ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti:

–         razmatra neposredne zadatke koji su u vezi sa vanrednim okolnostima, ratnim stanjem ili neposrednom ratnom opasnošću i mjere koje treba preduzeti u vezi sa radom Skupštine,

–         predlaže, utvrđuje i preduzima odgovarajuće mjere za održavanje sjednice Skupštine, daje prijedlog dnevnog reda i određuje vrijeme i mjesto sjednice Skupštine,

–         razmatra i zauzima stavove o načinu pozivanja odbornika na sjednicu Skupštine i odlučuje o načinu dostavljanja materijala odbornicima za te sjednice.

 Član 112.

 Predsjednik Skupštine, polazeći od ocjene političke i bezbjedonosne situacije ocjenjuje da li je potrebno i moguće sazvati sjednicu Skupštine.

Ako ocijeni da se Skupština ne može sastati, o poslovima iz njene nadležnosti odlučuje ratno predsjedništvo Skupštine.

Ratno predsjedništvo Skupštine formira se u skladu sa zakonom.

 Član 113.

 Akte koje ratno predsjedništvo donese u periodu kada Skupština ne može da se sastane, Skupština potvrđuje na prvoj sjednici nakon njihovog donošenja.

 

VI – AKTI SKUPŠTINE I POSTUPAK NJIHOVOG DONOŠENJA

 

1.    Vrste akata

Član 114.

 U vršenju svojih prava i dužnosti Skupština donosi statut, poslovnik, odluke, zaključke, preporuke, rezolucije i druga akta iz svoje nadležnosti.

 Član 115.

 Odluka se donosi kao akt izvršavanja prava i dužnosti Skupštine, kao akt izvršavanja zakona i kao akt utvrđivanja unutrašnje organizacije i odnosa u Skupštini.

Odlukom se na osnovu zakona i drugih pravnih propisa rješava o pravima i obavezama ili pravnim interesima građana i pravnih lica iz nadležnosti Skupštine.

 Član 116.

 Akti kojima se uređuje unutrašnja organizacija, rad i odnosi u Skupštini ili vrše druga opšta ovlašćenja donose se u obliku poslovnika i odluka.

 Član 117.

 Rezolucijom Skupština ukazuje na stanje, probleme i potrebe u određenoj oblasti društvenog života i utvrđuje politika koju treba sprovoditi u tim oblastima, kao i mjere za njeno sprovođenje.

 Član 118.

 Preporukama Skupština usmjerava rad Načelnika opštine i opštinske administrativne službe u pogledu sprovođenja utvrđene politike i izvršavanja zakona i drugih akata.

 Član 119.

Zaključkom Skupština u okviru svog djelokruga:

–         zauzima stavove i izražava mišljenje o pitanjima o kojima je raspravljala,

–         daje saglasnost ili potvrđuje pojedine akte, kada je to propisom određeno,

–         -utvrđuje unutrašnje odnose u Skupštini, ako oni nisu uređeni ovim Poslovnikom ili drugim aktom Skupštine,

–         pokreće inicijative za izmjenu zakona i drugih propisa.

 

2.    Postupak donošenja opštih akata Skupštine

Član 120.

 Postupak za donošenje opštih akata pokreće se na inicijativu ovlašćenog predlagača, koja mora biti obrazložena.

Inicijativa treba sadržavati pravni osnov za donošenje određenog akta Skupštine, ukoliko je taj osnov poznat predlagaču.

Inicijativa se upućuje predsjedniku Skupštine koji je dostavlja Načelniku opštine na razmatranje.

Inicijativa za donošenje akta kojim se regulišu odnosi u Skupštini i njen rad ne dostavlja se Načelniku opštine na razmatranje.

Načelnik je dužan u roku od 30 dana razmotriti inicijativu i o svom stavu obavjestiti Skupštinu.

Ako je programom rada Skupštine predviđeno donošenje određenog akta, smatra se da je time prihvaćena i inicijativa za njegovo donošenje.

 Član 122.

 Inicijativu za donošenje akta mogu podnositi:

–         svaki odbornik Skupštine,

–         radno tijelo Skupštine,

–         Načelnik opštine,

–         opštinska administrativna služba i upravne organizacije,

–         organi mjesnih zajednica,

–         javna preduzeća i druga pravna lica i

–         građani i njihova udruženja, ako njihovu inicijativu podrži najmanje 5 % birača sa područja opštine.

 Član 123.

 O inicijativi za donošenje opšteg akta na sjednici Skupštine vodi se načelan pretres.

Sjednici prisustvuje podnosilac inicijative koji može učestvovati u pretresu.

Ako se na osnovu načelnog pretresa Skupština izjasni za potrebu donošenja opšteg akta, zaključkom o usvajanju inicijative za donošenje opšteg akta utvrđuje se po pravilu okvirni sadržaj opšteg akta i stručni obrađivač.

Izuzetno, ako se inicijativa za donošenje opšteg akta odnosi na pitanja koja po svom sadržaju i karakteru ne zahtjevaju detaljnije razmatranje, Skupština može prihvatiti inicijativu bez načelnog pretresa .

 Član 124.

 Pravo na podnošenje nacrta i prijedloga opšteg akta koji donosi Skupština imaju ovlašteni predlagači, a to su: svaki odbornik, klubovi odbornika, radna tijela Skupštine, načelnik opštine i 10% birača sa područja opštine .

 Član 125.

 Nacrt opšteg akta izrađuju ovlašteni predlagač uz stručnu saradnju obrađivača (opštinska administrativna služba, upravna organizacija, javna preduzeća i drugi subjekt).

Nacrt opšteg akta Skupštine treba da bude izrađen tako da su u njemu, a u vidu pravnih odredbi formulisana rješenja koja se predlažu.

Pojedine odredbe nacrta opšteg akta Skupštine mogu se dati i u jednoj ili više alternativa.

O ponuđenom nacrtu Skupština će provesti raspravu.

 

Po završenoj raspravi o nacrtu opšteg akta Skupština utvrđuje stavove i prijedloge koje predlagač treba da uvrsti u prijedlog opšteg akta, odnosno donosi odluku o pokretanju javne rasprave.

Član 126.

 Skupština može, ukoliko smatra potrebnim i ukoliko se opštim aktom Skupštine ne uređuju pitanja od šireg interesa za građane i druge subjekte u opštini, dati nalog ovlaštenom predlagaču da bez predhodno obavljene javne rasprave pristupi izradi prijedloga opšteg akta Skupštine.

 Član 127.

 Skupština će odlučiti o provođenju javne rasprave o nacrtu opšteg akta kada je to određeno Statutom ili drugim propisom, kao i kada se radi o pitanjima od šireg interesa za građane i druge subjekte u opštini.

Skupština je u svojoj odluci dužna odrediti koji će organ sprovesti javnu raspravu, način provođenja rasprave, kao i rokove u kojima će ona biti provedena.

Član 128.

 Organ ovlašćen za provođenje javne rasprave dužan je naročito:

–          obezbjediti da nacrt opšteg akta Skupštine bude dostupan javnosti putem medija, brošura ili na drugi odgovarajući način,

–          pratiti javnu raspravu i blagovremeno prikupiti sve prijedloge, mišljenja i primjedbe koji proizilaze iz nje i

–          analizirati rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj Skupštini i ovlaštenom predlagaču.

 Član 129.

 Po završenoj javnoj raspravi o nacrtu opšteg akta predlagač će izraditi prijedlog opšteg akta uzimajući u obzir mišljenja, primjedbe i prijedloge date u toku rasprave.

Ovlašteni predlagač dužan je u obrazloženju prijedloga opšteg akta Skupštine izjasniti se o razlozima zbog kojih nije prihvatio određene prijedloge, mišljenja i primjedbe iz javne rasprave.

Skupština će razmotriti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi i obrazloženje ovlaštenog predlagača prije nego što pristupi odlučivanju o prijedlogu opšteg akta Skupštine.

Ovlašteni predlagač utvrđuje prijedlog opšteg akta Skupštine i dostavlja ga predsjedniku Skupštine, kao i predsjedniku nadležnog radnog tijela Skupštine.

Prijedlog opšteg akta Skupštine čiji predlagač nije Načelnik opštine dostavlja se Načelniku radi davanja mišljenja koje je Načelnik dužan dati u roku od 30 dana.

Prijedlog opšteg akta kojim se regulišu odnosi u Skupštini i njen rad ne dostavljaju se Načelniku za davanje mišljenja.

 Član 130.

 Prijedlog opšteg akta Skupštine podnosi se u obliku u kome se opšta akta Skupštine donose i mora biti obrazložen.

Obrazloženje iz predhodnog stava obuhvata:

–         pravni osnov za donošenje opšteg akta Skupštine,

–         razloge koji su uticali na donošenje prijedloga, objašnjenja važnih odredbi,

–         razloge zbog kojih neki prijedlozi, mišljenja i primjedbe što proizilaze iz javne -rasprave nisu prihvaćeni u prijedlogu, ukoliko je javna rasprava provedena,

–         da li usvajanje prijedloga zahtijeva angažovanje finansijskih sredstava i da li su i kako ta sredstva osigurana i

–         druge značajne okolnosti u vezi sa pitanjima koja se uređuju predloženim opštim aktom Skupštine.

Član 131.

 Nadležno radno tijelo razmatra prijedlog opšteg akta Skupštine i podnosi izvještaj Skupštini, sa eventualnim primjedbama za izmjenu ili dopunu prijedloga opšteg akta Skupštine.

Ako se ovlašteni predlagač opšteg akta Skupštine nije saglasio sa primjedbama ili prijedlozima nadležnog radnog tijela, njegov stav se unosi u izvještaj sa potrebnim obrazloženjem.

U slučaju iz predhodnog stava primjedbe i prijedlozi nadležnog radnog tijela smatraju se amandmanima i o njima se vodi rasprava u Skupštini.

 Član 132.

 Na početku rasprave u Skupštini ovlašteni predlagač opšteg akta Skupštine može da izloži dopunsko obrazloženje prijedloga.

Ovlašteni predlagač ima pravo da učestvuje u raspravi sve do zaključenja rasprave o prijedlogu opšteg akta Skupštine, da daje obrazloženja i iznosi mišljenja i stavove.

Član 133.

 Nakon završene rasprave o prijedlogu opšteg akta, Skupština može prijedlog opšteg akta usvojiti, odbiti ili vratiti predlagaču na dopunu.

Ako je prijedlog opšteg akta Skupštine odbijen zbog toga što je ocijenjeno da nema uslova ili potrebe za njegovim donošenjem, prijedlog se može ponovo podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci, ako Skupština ne odluči drugačije.

Kada Skupština vrati prijedlog ovlaštenom predlagaču, učiniće to sa uputom da ga dopuni, odnosno izmjeni u skladu sa utvrđenim stavom, da pribavi mišljenje zainteresovanih organa, organizacija ili zajednica, kao i da ispita mogućnost za primjenu odluke, odnosno drugog akta Skupštine.

 

3. Amandmani

Član 134.

 Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga opšteg akata – amandman podnosi se predsjedniku Skupštine u pisanom obliku s obrazloženjem sve do zaključivanja razmatranja prijedloga.

Amandmane mogu podnositi odbornici, Načelnik opštine i radna tijela Skupštine.

Amandmani na budžet, obavezno, pored pozicije na koju se vrši transfer sredstava, moraju sadržavati i poziciju sa koje se transfer vrši.

 Član 135.

 Predsjednik Skupštine dostavlja amandmane predlagaču opšteg akta odmah po prijemu, kao i Načelniku opštine, ako on nije predlagač amandmana, koji svoja mišljenja i prijedloge o amandmanima dostavlja Skupštini.

Ako bi prihvatanje amandmana podnesenog u toku rasprave o predloženom aktu povlačilo za sobom bitnu izmjenu teksta podnesenog prijedloga, predsjednik Skupštine takav amandman dostavlja ovlaštenom predlagaču akta i nadležnom radnom tijelu da ga prouče i Skupštini dostave svoje mišljenje.

 Član 136.

 Ako u raspravi o podnesenim amandmanima odbornik ili Načelnik opštine upozori na njihovu suprotnost sa odredbama Ustava i zakona ili se mijenjaju načela na kojima se zasniva opšti akt koji se usvaja, sjednica se može prekinuti dok Komisija za statut, poslovnik i propise ne dostavi mišljenje o tome.

 Član 137.

 Povodom amandmana na prijedlog opšteg akta podnesenog u toku rasprave, Skupština može odlučiti da se rasprava odgodi i nastavi na jednoj od narednih sjednica ili da se rasprava prekine dok ovlašteni predlagač akta i nadležno tijelo Skupštine ne razmotre amandman i podnesu mišljenje.

Skupština će odgoditi raspravu o prijedlogu akta Skupštine na koji je podnesen amandman u toku rasprave, ako bi usvajanje amandmana zahtjevalo angažovanje finansijskih sredstava, odnosno ako ovlašteni podnosilac prijedloga ili nadležno radno tijelo Skupštine zatraži da se odlučivanje o amandmanima odgodi, kako bi amandman proučili i o njemu se izjasnili.

 Član 138.

 Amandman postaje sastavni dio prijedloga opšteg akta i o njemu Skupština ne glasa odvojeno, ako ga je podnio predlagač opšteg akta ili se sa podnesenim amandmanom saglasio predlagač.

Član 139.

 O amandmanima na prijedlog opšteg akta ima pravo da se izjasni predlagač opšteg akta, uz obrazloženje razloga za prihvatanje ili odbijanje amandmana.

Podnosilac amandmana koji nisu prihvaćeni od strane predlagača opšteg akta, ima pravo da u trajanju od najviše tri minute komentariše izjašnjavanje i može da traži da se o njima glasa.

Načelnik opštine ima pravo da se izjasni o amandmanu i ako on nije predlagač opšteg akta.

O amandmanima se glasa u toku pretresa, u pojedinostima.

O svakom amandmanu se glasa posebno.

Usvojeni amandman postaje sastavni dio prijedloga akta.

O amandmanu se glasa prema redosledu odredaba prijedloga opšteg akta na koji se amandman odnosi.

Ukoliko je podneseno više amandmana na isti član prijedloga opšteg akta, prvo se odlučuje o amandmanu kojim se predlaže brisanje tog člana.

Nakon odlučivanja o amandmanima, Skupština odlučuje o prijedlogu opšteg akta u cijelini.

4. Hitan postupak za donošenje akata

 Član 141.

 Ako je donošenje opšteg akta hitno i ako bi nedonošenje opšteg akta u određenom roku i u određenim situacijama moglo imati štetne posledice po društveni interes, prijedlog opšteg akta može se podnijeti Skupštini bez predhodne rasprave u odgovarajućim organima i tijelima Skupštine.

Prijedlog za donošenje opšteg akta po hitnom postupku može podnijeti ovlašćeni predlagač.

Podnosilac prijedloga dužan je obrazložiti hitnost.

 Član 142.

 Kada se u Skupštini podnosi prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku, predhodno će se glasati o opravdanosti razloga za hitnim postupkom, a potom raspravljati i odlučivati o samom aktu.

 

5.    Vršenje ispravki u aktima

 Član 143.

 Prijedlog za ispravku štamparskih grešaka u objavljenom tekstu opštih akata Skupštine podnosi se stručnoj službi Skupštine.

Vršenje ispravki štamparskih grešaka u objavljenom tekstu opšteg akta Skupštine, poslije upoređenja sa njihovim izvornikom, odobrava sekretar Skupštine.

 

6.    Potpisivanje i objavljivanje akta

 Član 144.

 Akte koje donosi Skupština opštine potpisuje predsjednik Skupštine, odnosno potpredsjednik Skupštine, kada zamjenjuj e odsutnog ili spriječenog predsjednika.

Akte koje donose radna tijela Skupštine potpisuju predsjednici radnih tijela Skupštine.

Ovlašćeno lice potpisuj e original akta u tekstu kakav je usvojen, a potpisani primjerak akta čuva u skladu sa odredbama ovog Poslovnika.

Član 146.

 Opšti akti Skupštine objavljuju se prije stupanja na snagu. Objavljivanje iz predhodnog stava vrši se u «Službenom glasniku opštine Rudo » i na oglasnoj tabli opštine.

Za objavljivanje opštih akata Skupštine odgovoran je sekretar Skupštine.

 

7.    Davanje saglasnosti i potvrđivanje opštih akata

 Član 147.

 Opšti akti organa, organizacija i drugih pravnih lica dostavljaju se Skupštini radi davanja saglasnosti kada je to utvrđeno zakonom, drugim propisom ili odlukom Skupštine.

Predsjednik Skupštine dostavlja akte iz predhodnog stava nadležnim radnim tijelima Skupštine i odbornicima.

Ako su na odredbe akta iz stava jedan ovog člana date primjedbe, podnosilac ovih akata dužan je obavjestiti Skupštinu o izvršenom usaglašavanju takvog akata sa zakonom, propisom ili odlukom Skupštine u skladu sa datim primjedbama, mišljenjima i prijedlozima.

Odluku o davanju saglasnosti na akte iz stava jedan ovog člana daje Skupština.

 

8.    Davanje autentičnog tumačenja

Član 148.

 Autentično tumačenje je opšti akt kojim se utvrđuje istinitost, vjerodostojnost, izvornost i pravilan smisao nedovoljno jasne odredbe opšteg akta Skupštine.

Autentično tumačenje se primjenjuje i važi od dana primjene odredbe opšteg akta Skupštine za koju se to tumačenje daje.

Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja opšteg akta Skupštine mogu podnijeti sva fizička i pravna lica.

Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja opšteg akta Skupštine može dati svaki ovlašteni predlagač iz člana 124. ovog poslovnika.

Član 149.

 Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja opšteg akta podnosi se predsjedniku Skupštine, u kome se mora navesti naziv akta i odredba za koju se traži tumačenje uz obrazloženje.

Predsjednik Skupštine upućuje prijedlog za davanje autentičnog tumačenja Komisiji za statutarna pitanja, poslovnik i propise i Načelniku opštine ako on nije podnosilac prijedloga za autentično tumačenje.

Komisija za statutarna pitanja, poslovnik i propise, pošto pribavi potrebnu dokumentaciju i mišljenje od Načelnika opštine i organa nadležnih za staranje o provođenju opšteg akta za koje se traži autentično tumačenje, te u saradnji sa drugim nadležnim radnim tijelima Skupštine ocjenjuje da li je prijedlog za davanje autentičnog tumačenja osnovan.

Ako utvrdi osnovanost prijedloga iz predhodnog stava, Komisija će utvrditi prijedlog teksta autentičnog tumačenja koji sa svojim izvještajem podnosi Skupštini.

Ako Komisija za statutarna pitanja, poslovnik i propise ocijeni da prijedlog za davanje autentičnog tumačenja nije osnovan, o tome će obavjestiti Skupštinu.

Odluku o osnovanosti prijedloga za autentično tumačenje donosi Skupština.

 Član 151.

 O prijedlogu teksta autentičnog tumačenja odlučuje Skupština. Autentično tumačenje objavljuje se u «Službenom glasniku opštine Rudo» i na oglasnoj tabli opštine.

 

9. Izrada prečišćenog teksta

Član 152.

 Aktom Skupštine može se utvrditi da Komisija za statutarna pitanja, poslovnik i propise izradi prečišćen tekst opšteg akta.

Prečišćen tekst iz predhodnog stava utvrđuje se na sjednici Komisije za statutarna pitanja, poslovnik i propise i sadrži samo integralni tekst akta čiji se prečišćeni tekst utvrđuje.

Član 153.

 Prečišćeni tekst opšteg akta Skupštine se primjenjuje od dana kada je objavljen u «Službenom glasniku opštine Rudo», a važnost njegovih odredaba utvrđena je u aktima koji su obuhvaćeni prečišćenim tekstom.

 

VII – POSTUPAK IZBORA, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

1. Opšte odredbe

Član 154.

Postupak izbora, imenovanja i razrješenja iz nadležnosti Skupštine vrši se u skladu sa odredbama zakona, Statuta i ovog Poslovnika.

Postupak iz predhodnog stava predhodi konsultovanju političkih stranaka i koalicija zastupljenih u Skupštini.

 Član 155.

 Izborom rukovodi predsjednik Skupštine

Kada se izbor vrši tajnim glasanjem, predsjedniku Skupštine pomaže sekretar Skupštine i Komisija za izbor i imenovanje.

Ako je predsjednik Skupštine kandidat za izbor ili se radi o njegovom razrješenju, sjednicom će za vrijeme njegovog izbora, odnosno razrješenja, rukovoditi potpredsjednik Skupštine.

Član 156.

 Odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na izbor i imenovanje, shodno se primjenjuju i na postupak razrješenja.

 

2. Podnošenje prijedloga, izbor i imenovanje

 Član 157.

 Prijedlog kandidata za izbor i imenovanje iz nadležnosti Skupštine daje Komisija za izbor i imenovanja a pored nje prijedlog može dati i svaki odbornik.

 Član 158.

 O prijedlogu za izbor, odnosno imenovanje, glasa se za svakog kandidata posebno.

Izuzetno od predhodnog stava za izbor članova radnih tijela Skupštine glasanje se vrši na osnovu liste u cijelini, osim kada se izbor vrši radi izmjene ili dopune njihovog sastava.

Ukoliko se sa liste ospori izbor ili imenovanje pojedinog kandidata, za tog kandidata se glasa odvojeno.

 Član 159.

 Glasanje o prijedlogu za izbor, odnosno imenovanje, u pravilu je javno, osim kada je Statutom, ovim Poslovnikom predviđeno da se vrši tajno glasanje.

Javno glasanje za izbor, odnosno imenovanje, vrši se po redoslijedu kojim su kandidati predloženi.

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

Član 160.

 Glasački listići su iste veličine, oblika i boje, a na njima je otisnut pečat Skupštine.

U glasački listić se unose imena svih kandidata redom kojim su predloženi, sa rednim brojem ispred svakog imena.

Kada se glasa za listu u cijelini, u glasački listić se unose sve kandidatske liste.

Kada se glasa za kandidate pojedinačno, glasa se zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata.

Kada se glasa o kandidatskoj listi, glasa se «za listu» ili «protiv liste» u cjelini.

 Član 161.

 Nakon što predsjednik objavi da je glasanje završeno, utvrđuju se i objavljuju rezultati glasanja.

Glasački listić na kome se ne može utvrditi za kog je kandidata, odnosno listu, odbornik glasao, smatra se nevažećim.

Izabrani su, odnosno imenovani oni kandidati koji su dobili većinu glasova od ukupnog broja odbornika.

Glasanje će se u drugom krugu ponoviti za ona mjesta za koja predloženi kandidati nisu dobili potrebnu većinu.

Ukoliko predloženi kandidati ni u drugom krugu glasanja ne dobiju potrebnu većinu, ponavlja se cijeli izborni postupak za izbor, odnosno imenovanje, na te položaje.

 

3. Smjenjivanje, opoziv i ostavka

 Član 163.

 Lice koje bira ili imenuje Skupština može biti smjenjeno sa pozicije na koju je izabrano ako poslove iz svoje nadležnosti ne vrši u skladu sa Ustavom i zakonom i u okviru datih ovlašćenja.

 Član 164.

 Lice koje bira ili imenuje Skupština može biti opozvao sa pozicije na koju je izabrano u skladu sa zakonom, ako je ne obavlja savjesno, odgovorno ili dovoljno uspješno.

Član 165.

 Kada lice koje je izabrano, odnosno imenovano od strane Skupštine podnese ostavku, predsjednik Skupštine obavještava Komisiju za izbor i imenovanja radi davanja mišljenja o ostavci.

Predsjednik Skupštine ostavku iz predhodnog stava dostavlja odbornicima zajedno sa pribavljenim mišljenjem iz predhodnog stava.

 Član 166.

 Skupština razmatra ostavku lica koje bira ili imenuje Skupština i može odlučiti da je uvaži, prihvatajući razloge navedene u njenom obrazloženju ili da je ne uvaži ako ocijeni da postoje razlozi za utvrđivanje odgovornosti podnosioca ostavke.

Ako ocijeni da postoje razlozi za utvrđivanje odgovornosti, Skupština će sprovesti postupak za smjenjivanje ili opoziv lica koje bira ili imenuje Skupština a koje je podnijelo ostavku.

 

VIII – ODBORNIČKO PITANJE

Član 167.

 Odbornik ima pravo da postavi odborničko pitanje Načelniku opštine i svim izabranim i imenovanim funkcionerima Skupštine iz njihove nadležnosti.

Odborničko pitanje postavlja se u pismenoj formi iza poslednje tačke utvrđenog dnevnog reda na sjednici Skupštine, a može biti postavljeno i između sjednica.

Predsjednik Skupštine može da upozori odbornika, koji postavlja odborničko pitanje, ako nije postavljeno u skladu sa odredbama Poslovnika, odnosno nije upućeno nadležnom organu.

Sekretar Skupštine dostavlja odborničko pitanje nadležnom organu.

 Član 168.

 Odgovor na odborničko pitanje daje se po mogućnosti na sjednici Skupštine na kojoj je postavljeno.

Ako odgovor na odborničko pitanje nije dat na sjednici na kojoj je postavljeno ili ako je odborničko pitanje postavljeno između sjednica, odgovor se daje u pismenoj formi u roku od petnaest dana od dana postavljanja pitanja a najkasnije u materijalu za narednu sjednicu Skupštine i može se dostaviti svim odbornicima ako predsjednik Skupštine ocijeni da je potrebno.

Ukoliko se u roku od 60 dana ne da odgovor na odborničko pitanje kolegij je dužan da ovo pitanje uvrsti u prijedlog dnevnog reda.

Član 169.

 Ako odgovor na odborničko pitanje sadrži podatke koji predstavljaju tajnu, Načelnik opštine može predložiti da se odgovor sasluša bez prisustva javnosti.

 Član 170.

 Odbornik koji je postavio pitanje izjašnjava se o odgovoru na kraju sjednice i ima pravo da, u trajanju od najviše dva minuta, komentariše odgovor.

 

IX – ODNOS SKUPŠTINE I NAČELNIKA OPŠTINE

Član 171.

 Odnosi između Skupštine i Načelnika opštine zasnivaju se na Ustavu, zakonu, Statutu i ovom poslovniku.

Načelnik opštine i načelnici odjeljenja opštinske administrativne službe i drugih opštinskih organizacija koja vrše javna ovlašćenja na zahtjev Skupštine:

–          podnose izvještaj o izvršavanju utvrđene politike i opštinskih propisa iz okvira svoje nadležnosti,

–          informišu o pitanjima ili pojavama iz okvira svoje nadležnosti,

–          dostavljaju podatke kojima raspolažu ili koje su u okviri svoje nadležnosti dužni prikupiti ili evidentirati, kao i spise i druge materijale potrebne za rad Skupštine ili njegovog radnog tijela,

–          odgovaraju na postavljena odbornička pitanja,

–          proučavaju određena pitanja iz svog djelokruga i o tome podnose izvještaj Skupštini,

–          pružaju stručnu pomoć pri izradi prijedloga odluke i drugih akata Skupštine kada su njihovi predlagači klubovi odbornika ili odbornici, kao i u slučajevima kada Skupština i njegova radna tijela ispituju i proučavaju određena pitanja,

–          obavljaju druge poslove po zahtjevu Skupštine u skladu sa propisima i u okviru svojih nadležnosti.

Načelnici odjeljenja administrativne službe imaju pravo i dužnost učestvovati u radu na sjednici Skupštine i njenih radnih tijela na kojima se razmatraju prijedlozi akata, odnosno druga pitanja iz djelokruga odjeljenja kojim rukovode.

 

X – JAVNOST RADA SKUPŠTINE

Član 173.

 Rad Skupštine i njenih radnih tijela je javan.

Skupština osigurava obavještavanje javnosti o radu Skupštine i njenih radnih tijela, o svojim stavovima i odlukama u vezi sa pitanjima o kojima raspravlja, kao i o svom radu uopšte.

Član 174.

 Skupština obezbjeđuje svim sredstvima javnog informisanja, pod jednakim uslovima, pristup informacijama kojima raspolaže, a naročito omogućava pristup radnim materijalima.

Pristup informacijama iz predhodnog stava može biti uskraćen samo ako one predstavljaju državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu ili ako to nalaže zaštita ličnih podataka u skladu sa zakonom.

Član 175.

 Predstavnicima sredstava javnog informisanja osigurava se slobodan pristup sjednicama Skupštine i njenih radnih tijela u za njih posebno rezervisanom prostoru, ako to utvrdi kolegijum i u skladu sa prostornim mogućnostima.

 Član 176.

 Sekretar Skupštine dužan je organizovati rad stručne službe Skupštine na način koji omogućava da se brzo i efikasno obrade svi zahtjevi koji su Skupštini upućeni po osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske.

XI – SARADNJA SKUPŠTINE SA DRUGIM SUBJEKTIMA

Član 177.

 U ostvarivanju svojih prava, obaveza i odgovornosti u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom, Skupština razvija odnose saradnje i međusobnog uvažavanja sa drugim skupštinama opština, političkim strankama i udruženjima građana.

U realizaciji konkretnih aktivnosti Skupština može da traži mišljenja i prijedloge od političkih stranaka i udruženja građana, kao i savjete od predstavnika drugih Skupština.

Skupština će inicirati dogovor sa političkim strankama i udruženjima građana kada se odlučuje o pitanjima koja su značajna za opštinu, te će uvažavati i razmatrati prijedloge i inicijative koji potiču od političkih stranaka i udruženja građana.

Skupština u okvirima datim Ustavom, zakonom i Statutom uspostavlja saradnju i sa jedinicama lokalne samouprave drugih država.

 

XII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 179.

Izmjene i dopune Poslovnika vrše se na način predviđen za njegovo donošenje.

Član 180.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik Skupštine opštine Rudo „Službeni glasnik opštine Rudo“, broj: 8/08-prečiščeni tekst).

 Član 181.

 Ovaj Poslovnik stupana snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ opštine Rudo“.

 

Broj:01-022-4/13
Datum: 07.02.2013.god.

PREDSJEDNIK

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 37. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i  člana 34. Statuta opštine Rudo – prečišćeni tekst („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 5/13 i 3/14), Skupština opštine  Rudo na sjednici održanoj dana 19.05.2014. godine, donijela je

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA

SKUPŠTINE OPŠTINE RUDO

Član 1.

U Poslovniku  Skupštine opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo”, broj: 3/13) član 6. mijenja se i glasi:

„Prvu sjednicu novoizabrane Skupštine saziva predsjednik Skupštine iz prethodnog saziva, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja izvještaja nadležnog organa za sprovođenje izbora.

Ako je spriječen predsjednik, odnosno potpredsjednik Skupštine iz prethodnog saziva, prvu sjednicu će sazvati najstariji odbornik iz prethodnog saziva.

Ako prvu sjednicu skupštne ne sazove ovlašćeno lice iz stava 1, odnosno stava 2. ovog člana, sjednicu će sazvati ½ odbornika novog saziva.

Prvoj sjednici Skupštine do izbora predsjednika predsjedava najstariji odbornik novog saziva kome u radu pomažu dva najmlađa odbornika novog saziva koji su članovi radnog predsjedništva iz reda političkih stranaka koje imaju najveći broj odbornika u Skupštini.

Do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavajući prve sjednice ima sva prava i dužnosti predsjednika Skupštine u pogledu sazivanja i predsjedavanja sjednici“.

Član 2.

              Član 7. mijenja se i glasi:

„Na prvoj sjednici Skupština:

– bira članove Verifikacione komisije,

– razmatra izvještaj Verifikacione komisije i verifikuje mandate   odbornika,

– bira predsjednika i članove Komisije za izbor i imenovanje,

– bira predsjednika i potpredsjednika Skupštine,

– bira zamjenika načelnika Opštine,

– bira predsjednika i članove stalnih radnih tijela Skupštine,

– konstatuje prestanak mandata odbornika, funkcionera i službenika koji   su imenovani na mandatni period Skupštine i

– imenuje vršioca dužnosti sekretara Skupštine.

Na konstitutivnoj sjednici Skupštine odbornici i funkcioneri Opštine polažu svečanu zakletvu prema tekstu koji je utvrđen ovim poslovnikom.“.

Član 3.

U članu 8. poslije stava 2. dodaju se novi stavovi 3.4. i 5, koji glase:

„Predsjednik, potpredsjednik i sekretar Skupštine, načelnik Opštine i zamjenik načelnika Opštine svečanu zakletvu polažu na sjednici Skupštine.

Načelnici odjeljenja polažu svečanu zakletvu pred predsjednikom Skupštine.

Nakon potpisivanja svečane zakletve odbornici će potpisati izjavu o prihvatanju i obavezi poštovanja Etičkog kodeksa  odbornika (u daljem tekstu Kodeks).“

Član 4.

U članu 13.riječi “opštinske administrativne službe ” zamjenjuju se riječima “Opštinske uprave”, kao i u cijelom tekstu Poslovnika u odgovarajućem padežu.

Član 5.

Član 19. mijenja se i glasi:

“Odbornik za vršenje odborničke dužnosti ima pravo na odborničku naknadu (odbornički dodatak) u visini do 65% prosječne neto plate isplaćene u Opštinskoj upravi za prethodnu godinu, ne uključujući plate funkcionera.

Odlukom Skupštine opštine utvrđuje se visina odborničke naknade, kao

i slučajevi u kojima odborniku ne pripada pravo na odborničku naknadu.

Pravo na naknadu za obavljanje odborničke dužnosti odbornik stiče danom davanja svečane izjave.“

Član 6.

Član 27. mijenja se i glasi:

„Skupština opštine imenuje sekretara Skupštine opštine  na mandat dok traje mandat saziva Skupštine koja ga je imenovala, nakon sprovedenog javnog konkursa u skladu sa zakonom.

U slučaju prestanka mandata sekretara, Skupština opštine imenuje vršioca dužnosti sekretara, u skladu sa zakonom.”

Član 7.

Član 28. mijenja se i glasi:

„Sekretar Skupštine organizuje rad Stručne službe Skupštine i brine se o obavljanju stručnih i administrativnih poslova za Skupštinu i njena radna tijela, rukovodi stručnom službom Skupštine opštine  i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom, poslovnikom i drugim aktima skupštine.

Sekretar Skupštine dužan je i odgovoran:

– da se brine o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova odbornika,

– da prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,

– za pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine,

– za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijela Skupština,

– da obezbjeđuje dostavljanje odborničkih pitanja nadležnim organima i službama i dostavljanje odgovora odbornicima,

– da učestvuje u pripremi Programa rada Skupštine,

– da priprema prijedloge odgovora na tužbe u sporovima koji se vode protiv akata Skupštine,

– da rukovodi stručnom službom Skupštine i

– da vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.“

Član 8.

            U članu 36. u stavu 5.  riječi „ne može“ zamjenjuju se riječima „i verfikaciona komisija  ne mogu.“

Član 9.

              U članu 43. stav 1. tačka 3. mjenja se i glasi „Verifikaciona komisija“

U istom članu dodaje se tačka 9. koja glasi:

„9. Komisija za mjesne zajednice.“

Član 10.

              Član 46. mijenja se i glasi:

„Verifikaciona komisija:

– pregleda izvještaj organa za sprovođenje izbora, uvjerenja o izabranim odbornicima, kao i druge izborne materijale i nakon utvrđenog stanja podnosi Skupštini izvještaj sa prijedlogom za verifikaciju mandata.

–  podnosi prijedlog za verifikaciju mandata novim odbornicima i

–  razmatra i druga pitanja u vezi sa mandatom odbornika.

              Verifikaciona komisija broji tri člana.“

Član 11.

               Posle člana 51. dodaje se član 51a. koji glasi:

„Član 51a.

              Komisija za mjesne zajednice:

– razmatra inicijative za osnivanje mjesnih zajednica i procjenjuje njihovu opravdanost,

– razmatra prijedloge akata o osnivanju mjesne zajednice, odnosno prijedlog odluke o cjelishodnosti inicijative za osnivanje mjesne zajednice,

– razmatra pitanja postupka osnivanja mjesnih zajednica,

– analizira rad organa mjesnih zajednica i predlaže mjere za unapređivanje njihovog rada,

– predlaže mjere kojima se podstiče međusobna saradnja, povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih zajednica na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa,

– predlaže raspodjelu budžetskih sredstava mjesnim zajednicama za finansiranje funkcija organa mjesnih zajednica,

– razmatra prijedloge, primjedbe i inicijative upućene opštinskim organima u vezi sa radom mjesnih zajednica i o tome izvještava Skupštinu,

– izvještava Skupštinu o učešću odbornika u radu organa mjesne zajednice u kojoj odbornik ima prebivalište i

– vrši nadzor nad radom Savjeta mjesnih zajednica te razmatra izvještaje i informacije o radu Savjeta, ukazuje na probleme i načine rješavanja određenih pitanja koja se pojavljuju u radu Savjeta, podnosi izvještaje i predlaže Skupštini opštine preduzimanje odgovarajućih mjera, u skladu sa zakonom, ovim statutom i poslovnikom Skupštine opštine.

– obavlja i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima Skupštine.

Komisija za mjesne zajednice broji tri člana.“.

Član 12.

U članu 63. u stavu 1. riječi „osam puta godišnje“ zamjenjuju se  riječima „ jednom u dva mjeseca“.

Član 13.

              Član 64. mijenja se i glasi:

„Predsjednik Skupštine opštine saziva sjednicu Skupštine po sopstvenoj ili inicijativi Načelnika opštine ili 1/3 odbornika, u roku od 15 dana, od dana podnošenja zahtjeva.

Ako sjednicu Skupštine  ne sazove predsjednik Skupštine,  u roku iz stava 1. ovog člana, odnosno potpredsjednik Skupštine, u slučaju kada je predsjednik Skupštine spriječen da je sazove ili odbije da je sazove, sjednicu Skupštine saziva podnosilac zahtjeva.

U slučaju iz stava 2. ovog člana sjednicom Skupštine predsjedava odbornik kojeg odredi Skupština, ako je predsjednik, odnosno potpredsjednik Skupštine spriječen ili odbije da predsjedava sjednicom.

 

Član 14.

              U članu 70. stav 3.  briše se.

Član 15.

            U članu 75. stav 3.  briše se.

Član 16.

            U članu 76. poslije stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Odbornik je dužan da navede koja je odredba Poslovnika po njegovom mišljenju povrijeđena, da je citira i obrazloži u čemu se sastoji povreda.“

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 17.

            Član 77.  mijenja se i glasi:

„ Ukoliko se odbornik ili drugi učesnik u radu Skupštine u svom izlaganju na sjednici Skupštine izrazi o drugom odborniku ili učesniku u radu Skupštine, navodeći njegovo ime, prezime ili funkciju, odnosno netačno izloži njegovo izlaganje koje je predmet nesporazuma, odbornik ili učesnik u radu Skupštine na koga se izlaganje odnosi, ima pravo na repliku ili netačan navod.

Odborniku ili drugom učesniku u radu Skupštine koji se prijavi za repliku ili netačan navod, predsjednik Skupštine, odmah daje riječ, a izlaganje ne može da traje duže od dva minuta.

Replika je dozvoljena dva puta, a netačan navod jednom.

Član 18.

            U članu 81. stav.1. alineja 3. briše se.

Član 19.

            U članu 88. dodaje se stav 3. koji glasi:

„O izrečenim mjerama zbog kojih se  umanjuje odbornička naknada i proističe obaveza za nadoknadu troškova iz stav 1. i 2. ovog člana, predsjednik Skupštine sačinjava izvještaj  i  dostavlja službi računovodstva na izvršenje.“

Član 20.

Član 96. mijenja se i glasi:

„Skupština donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja odbornika, ukoliko zakonom nije drugačije propisano“.

Član 21.

              Član 97. mijenja se i glasi:

„Skupština  odlučuje glasanjem odbornika koje može biti javno ili tajno“.

Član 22.

U članu 114. iza riječi „ odluke“ dodaje se zarez i riječ „ ,rješenja“.

Član 23.

Iza člana 115. dodaje se član 115a. koji glasi:

„115a.

Rješenjem se na osnovu zakona i drugih pravnih propisa rješava o pravima i obavezama ili pravnim interesima građana i pravnih lica iz nadležnosti Skupštine.“

Član 24.

              Naziv podnaslova 7. „Davanje saglasnosti i potvrđivanje opštih akta“ mijenja se i glasi „Javna rasprava“.

Član 25.

              Član 147. mijenja se i glasi:

„Nacrt opšteg akta iznosi se na javnu raspravu kada je to Statutom ili drugim propisima određeno.

Skupština donosi zaključak o upućivanju nacrta opšteg akta na javnu raspravu i određuje organ koji će pratiti javnu raspravu.

Kada se vodi javna rasprava o nacrtu opšteg akta, organ odnosno radno tijelo ovlašteno za praćenje rasprave:

– brine o tome da se materijal koji je predmet javne rasprave učini dostupnim javnosti,

– prikuplja i evidentira primjedbe, mišljenja i prijedloge iznesene u toku javne rasprave,

– prati javnu raspravu i analizira prijedoge, mišljenja i primjedbe i daje informacije o prijedlozima iznesenim na javnoj raspravi i

–  priprema izvještaj o rezultatima javne rasprave.“

Član 26.

            Poslije člana 147. dodaje se član 147a. koji glasi:

„147a.

              Javna rasprava, po pravilu, traje 30 dana ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

Organ za praćenje javne rasprave podnosi Skupštini izvještaj o sprovedenoj raspravi, a istovremeno ga dostavlja i ovlaštenom predlagaču opšteg akta koji je bio na javnoj raspravi.

Skupština će prije odlučivanja o prijedlogu opšteg akta razmatrati izvještaj organa koji je pratio javnu raspravu i obrazloženje ovlaštenog predlagača akta o razlozima zbog kojih nije prihvatio pojedine prijedloge, primjedbe i mišljenja iz javne rasprave.“.

Član 27.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ opštine Rudo.“

 

 

Broj: 01-022-51/14

Datum: 19.05.2014. godine

PREDSJEDNIK

Skupštine opštine Rudo

Velibor Ćirović