Program rada

Na osnovu člana 136. Poslovnika Skupštine opštine Rudo (“Službeni glasnik opštine Rudo“, broj: 6/17), Skupština opštine Rudo na svojoj sjednici  održanoj dana 18.12. 2017. godine,  donosi

bng1

P  R  O  G  R  A  M     R  A  D  A

Skupštine  opštine  Rudo  za  2018. godinu

Program rada Skupštine opštine Rudo za 2018. godinu utvrđuje sadržaj pitanja  koja će Skupština opštine Rudo razmatrati, način i rokove razmatranja istih, kao i obrađivače, odnosno predlagače materijala o kojima će se raspravljati.

Radna tijela Skupštine će, u skladu sa ovim programom i svojim nadležnostima, razmatrati materijale pripremljene za Skupštinu, o čemu će u okviru svog domena davati mišljenja, podnositi prijedloge i odgovarajuće izvještaje.

Program rada Skupštine opštine za 2018. godinu je definisan na kvartalnom nivou i on je osnova za blagovremeno i redovno planiranje sjednica Skupštine i njenih radnih tijela.

PRVI KVARTAL

 1. Izvještaj o radu Načelnika opštine Rudo u 2017. godinu,

OBRAĐIVAČ:Načelnik opštine

 1. Izvještaj o provođenju Programa civilne zaštite za 2017. godinu i Program rada za 2018. god,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Plan rada i Finansijski plan JZU DZ„Dr Stojana i Ljubica“ Rudo i Program mjera na zaštiti zdravlja stanovništva u opštini Rudo za 2018. godinu,

OBRAĐIVAČ: JZU DZ „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo

 1. Program rada i Finansijski plan JU Centar za socijalni rad Rudo za 2018. godinu,

OBRAĐIVAČ: JU Centar za socijalni rad Rudo

 1. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove za turizam i sport Rudo za 2018.godinu,

OBRAĐIVAČ: Javna ustanova za turizam i sport Rudo

 1. Program rada i Finansijski plan JU Narodna biblioteka „Prosvjeta“ Rudo za 201godinu,

OBRAĐIVAČ: JU Narodna biblioteka „Prosvjeta“ Rudo

 1. Program rada i Finansijski plan KP „Usluga“ a.d. Rudo za 2018. godinu,

OBRAĐIVAČ:KP „Usluga“ a.d. Rudo

 1. Program rada i Finansijski plan JP Informativni centar. Rudo za 2018. godinu,

OBRAĐIVAČ:JP Informativni centar Rudo

 1. Program rada i Finansijski plan JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo za 2018. godinu,

OBRAĐIVAČ: JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo

 1. Prijedlog Odluke o visini stope za obračun poreza na nepokretnosti,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti nepokretnosti na području opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Informacija o stipendiranju studenata u 2017/2018 školskoj godini,

OBRAĐIVAČ: Komisija za dodjelu studentskih stipendija

 1. Prijedlog Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2018. godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Program upisa obrazovnih profila u SŠC Rudo,

OBRAĐIVAČ: Srednjoškolski centar Rudo

 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Izvještaj o radu Mjesnih zajednica za 2017. godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti i Savjeti Mjesnih zajednica

 1. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Rudo za 2017. godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Izvještaj o izvršenju Programa korišćenja sredstava naknade od prodaje šumskih drvnih sortimenata  za 2017.godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Izvještaj o izvršenju Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2017.g,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Izvještaj o izvršenju Programa korišćenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2017.godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Izvještaj o izvršenju Plana utroška namjenskih sredstava za 2017.godinu ostvarenih po osnovu Zakona o zaštiti od požara,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i Vatrogasno društvo Rudo

 1. Informacija o radu inspekcijskih službi u 2017. godini,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2017. godinu,

OBRAĐIVAČ: Komisija za kapitalne investicije

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za 2018.godinu,

OBRAĐIVAČ: Komisija za kapitalne investicije

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Informacija o radu Poljoprivredne zadruge „Uvac-Rudo“ sa p.o. Rudo,

OBRAĐIVAČ: Poljoprivredna zadruga „Uvac-Rudo“ sa p.o. Rudo

 1. Izvještaj o radu budžetskih korisnika za 2017. godinu i Informacija o radu i utrošku sredstava od budžetskih korisnika koji se djelimično finansiraju iz budžeta opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređ. i insp. poslove i sami korisnici

 1. Informacija o radu udruženja građana i njihovom materijalnom položaju i Izvještaj o utrošku sredstava iz budžeta SO-e Rudo odobrenih udruženjima građana u 2017.godini,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređ.i insp. poslove i udruženja građana

 1. Prijedlog Odluke o finansiranju projekata udruženja građana iz budžeta opštine Rudo za 2018.g,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

DRUGI KVARTAL

 1. Informacija o izvršenju budžeta za period 01.- 31.03.2018.godine,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o obavljanju komunalne djelatnosti i stanju komunalne infrastrukture, školskih ustanova i sportskih terena u opštini Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o stanju uslužno-proizvodnih i trgovinskih radnji na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o stanju u oblasti Centra za socijalni rad Rudo,

OBRAĐIVAČ: Centar za socijalni rad Rudo

 1. Informacija o Planu rada šumskog gazdinstva „Panos“Višegrad za 2018.godinu i stanju šuma na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ:Šumsko gazdinstvo „Panos“ Višegrad

 1. Informacija o radu Poreske uprave – Područna jedinica Rudo,

OBRAĐIVAČ: Poreska uprava RS – Područna jedinica Rudo

 1. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na teritoriji opštine Rudo sa prijedlogom mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, stočarstva i proizvodnje jagodičastog voća,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o radu Veterinarske službe na teritoriji opštine Rudo, i zdravstvenom i brojnom stanju stočnog fonda,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove i   pravno lice registrovano za poslove veterinarska zaštite

 1. Informacija o radu gradske zelene pijace i prometu poljoprivrednih proizvoda na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o stanju u oblasti sporta, fizičke kulture, opšte kulturno-prosvjetne djelatnosti i informisanja na području opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Informacija o snabdjevenosti i kvalitetu vode za piće na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o snabdjevenosti električnom energijom i stanje električne mreže na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: „Elektrodistribucija“ Pale-Radna jedinica Rudo

 1. Informacija o tehničko-materijalnom stanju i opremljenosti Vatrogasnog društva Rudo i protiv-požarne zaštite na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Vatrogasno društvo Rudo

 1. Informacija o zaštiti životne sredine, stanju zelenih površina,parkova i deponija za smeće,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine opštine u proteklom periodu,

OBRAĐIVAČ: Stručna služba Skupštine opštine Rudo

 1. Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.-30.06.2018. godine,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Izvještaj o šestomjesečnom poslovanju korisnika budžetskih sredstava,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređ. i insp. poslove i sami korisnici

 1. Informacija o stanju saobraćaja i putnih komunikacija na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o stanju bezbjednosti na teritoriji opštine Rudo u 2017.godini,

OBRAĐIVAČ:Policijska stanica Rudo

 1. Usvajanje strategije razvoja opštine Rudo 2018-2027

OBRAĐIVAČ: Opštinski razvojni tim

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

TREĆI KVARTAL

 1. Informacija o izvršenju budžeta opštine Rudo za period 01.01.-30.09.2018.godine,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o rješavanju upravnih predmeta,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Informacija o sprovođenju zakonskih i drugih propisa iz oblasti zaštite boraca, RVI i porodica poginulih boraca,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Informacija o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, podr. jedinica Rudo,

OBRAĐIVAČ: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Područna jedinica Rudo

 1. Informacija o upisu učenika školskoj 2018/201 godini,

OBRAĐIVAČ: SŠC Rudo i osnovne škole

 1. Izvještaj o realizaciji Programa zimskog održavanja puteva na području opštine Rudo, OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove
 2. Informacija o stanju u oblasti turizma sa prijedlogom mjera za unapređenje turističke ponude u opštini Rudo

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove i

Javna  ustanova za turizam i sport Rudo

ČTVRTI KVARTAL

 1. Prijedlog Odluke o Nacrtu budžeta opštine Rudo za 2019. godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Informacija o stanju u oblasti poštanskog saobraćaja,

OBRAĐIVAČ: Pošte RS – Radna jedinica Foča.

 1. Informacija o stanju u oblasti lovstava na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Lovačko udruženje „Varda“ Rudo.

 1. Informacija o stanju u oblasti ribolova na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Udruženje ribara „Jezero“ Rudo.

 1. Informacija o stanju zaposlenosti na teritoriji opštine Rudo i prijedlog mjera za stvaranje povoljnijeg ambijenta za nova zapošljavanja mladih,

OBRAĐIVAČ: Zavod za zapošljavanje RS- Biro Rudo i

Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta opštine Rudo za 2019. godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Rudo za 2019.godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Programa korišćenja sredstava naknade od prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2019.godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2019.godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Programa korišćenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2019.godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Plana utroška namjenskih sredstava za 2019.godinu ostvarenih po osnovu Zakona o zaštiti od požara,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i Vatrogasno društvo Rudo

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Plana utroška sredstava za 2019.godinu ostvarenih od koncesione naknade,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i Vatrogasno društvo Rudo

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Rudo,

BRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Rudo za 2019. godinu,

OBRAĐIVAČ: Predsjednik Skupštine i sekretar Skupštine

PREDLAGAČ:Predsjednik Skupštine

 1. Program rada Načelnika opštine Rudo za 2019. godinu,

OBRAĐIVAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Odluke o podsticajima u poljoprivredi za 2019.godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Program rada mjesnih zajednica za 2019. godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine opštine Rudo u proteklom periodu,

OBRAĐIVAČ: Stručna služba Skupštine opštine

 

Pored naprijed navedenog, Skupština opštine  će  razmatrati i druga pitanja po zahtjevu predlagača ovlaštenih Poslovnikom, i odlučivati o drugim pitanjima u skladu  sa  zakonskim propisima  i  Statutom opštine Rudo.

Obavezuju se nosioci stručne obrade i predlagači da blagovremeno izrade i dostave odgovarajući materijal i druge akte Skupštini opštine – Stručnoj službi u predviđenim rokovima a najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine. Stručna služba će blagovremeno obavjestiti obrađivače o terminima održavanja sjednica Skupštine opštine. Materijal se dostavlja Stručnoj službi Skupštine opštine u ostavljenom roku, umnožen u 26 primjeraka.

Stručni obrađivači i predlagači materijala dužni su da materijale pripremaju u formi predviđenoj za određenu vrstu materijala i da u njima iznose objektivno stanje i činjenice sa jasnim i konkretnim prijedlozima mjera i zaključaka.

O sprovođenju ovog Programa staraće se predsjednik Skupštine zajedno sa Kolegijumom Skupštine, koji su ovlašteni da u skladu sa Poslovnikom odrede termine održavanja sjednica Skupštine, a ukoliko se ukaže potreba, mogu pomjerati rokove razmatranja pojedinih pitanja definisanih ovim Programom.

 

Broj:01-022-83/17

Datum:18. decembar 2017.godine

 

 

                                                     PREDSJEDNIK

Skupštine opštine Rudo

Saša Drobnjaković,dipl.ecc.s.r.