Statut

Na osnovu člana 152. stav 2. Poslovnika Skupštine opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj 3/13) i člana 1. Zaključka o izradi prečišćenog teksta Statuta opštine Rudo, („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj 4/13), Komisija za statutarna pitanja, poslovnik i propise Skupštine opštine Rudo, na sjednici održanoj dana 15.03.2013. godine, utvrdila je Prečišćen tekst Statuta opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 8/08- Prečišćeni tekst, 9/08, 2/09, 1/11 i 3/13), u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog Statuta.

Broj:01-022-31/13.
Dana:15.03.2013.godine

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Slobodan Miković,s.r.

 

S T A T U T
OPŠTINE RUDO
(Prečišćen tekst)

 

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Definicija

Opština Rudo je osnovna teritorijalna jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: Opština), obrazovana za više naseljenih mjesta u njenom sastavu.

Ostvarujući pravo na lokalnu samoupravu građani Opštine neposredno i preko svojih slobodno i demokratski izabranih predstavnika učestvuju u ostvarivanju svojih zajedničkih interesa.

Organi Opštine uređuju i upravljaju, u granicama zakona i ovog Statuta, javnim poslovima koji se nalaze u njihovoj nadležnosti, a u interesu stanovništva Opštine.

Član 2.
Područje Opštine

Područje opštine čine slijedeća naseljena mjesta: Arbanasi, Arsići, Bare, Bijelo Brdo, Biševići, Bjelugovina, Bjelušine, Bjeljevine, Blizna, Boranovići, Bovan, Božovići, Budalice, Cvrkote, Čavdari, Danilovići, Dolovi, Donja Rijeka, Donja Strmica, Donji Cikoti, Donji Ravanci, Dorići, Dubac, Dugovječ, Džihanići, Gaočići, Gojava, Gornja Rijeka, Gornja Strmica, Gornje Cikote, Gornji Ravanci, Grabovik, Grivin, Janjići, Knjeginja, Kosovići, Kovači, Kula, Ljutava, Međurečje, Mikavice, Mioče, Misailovina, Mokronozi, Mrsovo, Nikolići, Obrvena, Omačina, Omarine, Oputnica, Orah, Oskoruša, Past, Pazalje, Peljevići, Petačine, Plema, Pohare, Polimlje, Popov Do, Prebidoli, Pribišići, Prijevorac, Radoželje, Rakovići, Ravne Njive, Resići, Rudo, Rupavci, Setihovo, Sokolovići, Stankovača, Staro Rudo, Strgači, Strgačina, Šahdani, Štrpci, Trbosilje, Trnavci, Trnavci kod Rudog, Ustibar, Uvac, Vagan, Viti Grab, Zagrađe, Zarbovina, Zlatari, Zubač i Zubanj.

Granica Opštine je utvrđena obodnim granicama katastarskih opština koje se nalaze u njenom sastavu.

Član 3.
Pravni subjektivitet i sjedište

Opština ima svojstvo pravnog lica.
Sjedište Opštine je u Rudom.

Član 4.
Simboli

Opština ima svoj simbol – grb.

Grb je u obliku štita, obrubljen zastavom Republike Srpske. Središnji horizontalni natpis «Rudo» djeli štit na dva polja. Dominantno obilježje gornjeg polja predstavlja prikaz crkve Sv.Apostola Petra i Pavla u Rudom, a u donjem polju je simbolično predstavljena rijeka Lim.

Upotreba grba regulisaće se posebnom odlukom Skupštine.

Član 5.
Praznik i slava Opštine

Praznik i slava opštine je 12 juli – Sv. Apostoli Petar i Pavle – Petrovdan.

Na dan praznika opštine ne rade opštinski organi, preduzeća, ustanove i druge organizacije na području Opštine.

Načelnik opštine odrediće koji su organi Opštine, preduzeća, ustanove i druge organizacije dužni da rade na dan praznika.

Član 6.
Opštinska priznanja

Opština ustanovljava i dodjeljuje opštinska priznanja.

Vrste priznanja, kriterijumi i postupak za dodjeljivanje opštinskih priznanja uređuju se posebnom odlukom.

Član 7.
Ljudska prava i slobode

 U Opštini građani ostvaruju ljudska prava i slobode koje su im garantovane međunarodnim aktima, Ustavom i zakonom, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Svi građani mogu ravnopravno učestvovati u vršenju javnih poslova, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 8.
Jednakost i ravnopravnost

 U okviru prava i dužnosti Opštine, organi Opštine podstiču procese ravnopravnosti i izjednačavanja građana bez obzira na nacionalnu, vjersku, etničku, polnu ili drugu pripadnost, u skladu sa propisima.

Niko ne može biti stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na drugog, ako je to rezultat diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Član 9.
Učešće u finansiranju Opštine

 Sva pravna i fizička lica koja obavljaju poslovnu djelatnost ili ostvaruju dobit na području Opštine, obavezna su da učestvuju u finansiranju funkcija i ovlašćenja Opštine putem poreza, taksi, doprinosa i drugih davanja, u skladu sa zakonom i aktima Opštine.

Član 10.
Proporcionalna zastupljenost

 U organima Opštine obezbjeđuje se proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda i grupe Ostalih na osnovu rezultata na poslednjem popisu stanovništva za Opštinu Rudo, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Propisima Opštine, uključujući i propise koji se odnose na organizaciju administrativne službe i zapošljavanje u administrativnoj službi, utvrđuju se konkretni načini obezbjeđivanja proporcionalne zastupljenosti.

Proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda i grupe Ostalih obezbjeđuje se i među funkcionerima Opštine koji se ne biraju direktno, u skladu sa zakonom.

Član 11.
Jezik

 U službenoj upotrebi u Opštini su: jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda.

Službena pisma su ćirilica i latinica.

Član 12.
Nacionalne manjine

 Na području mjesnih zajednica gdje nacionalne manjine čine apsolutnu ili relativnu većinu stanovništva, na njihov zahtjev, obezbjeđuje se upotreba i jezika te nacionalne manjine, u skladu sa zakonom.

Pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju i druga zaštićena prava, u skladu sa zakonom i aktima Opštine.

 

II – POSLOVI OPŠTINE

Član 13.
Opšta odredba

 Opština ima nadležnosti koje su joj dodijeljene zakonom, kao i one nadležnosti od lokalnog interesa koje nisu isključene iz njene nadležnosti niti dodijeljene nekom drugom nivou vlasti.

Opština, putem svojih organa, ostvaruje nadležnosti u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Opština izvršava poslove iz svoje nadležnosti kao samostalne i prenesene poslove.

Član 14.
Upravljanje Opštinom

Na planu regulatornih radnji i upravljanja opštinom, Opština:

 • usvaja program razvoja Opštine kao i planove razvoja,
 • usvaja prostorne, urbanističke i sprovedbene planove,
 • donosi budžet i završni račun budžeta Opštine,
 • uređuje i obezbjeđuje korišćenje gradskog građevinskog i ostalog zemljišta i poslovnog prostora,
 • osniva i organizuje komunalnu policiju, u skladu sa zakonom i aktima Opštine,
 • obavlja poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom,
 • upravlja i raspolaže imovinom Opštine,
 • obrazuje i osniva opštinske organe, organizacije i službe i uređuje njihovu organizaciju,
 • obavlja poslove pravnog zastupanja Opštine, u skladu sa zakonom,
 • obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa.

Kada se steknu uslovi u skladu sa zakonom, Opština vrši katastarske, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao i naplatu, kontrolu naplate i prinudnu naplatu izvornih prihoda Opštine.

Na planu pružanja usluga Opština:

 • obavlja specifične funkcije u oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne zaštite, civilne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline,
 • uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu sa zakonom,
 • osniva preduzeća, ustanove i druge organizacije radi pružanja usluga iz njihove nadležnosti, uređuje njihovu organizaciju i upravljanje,
 • uređuje i obezbjeđuje izgradnju, održavanje i korišćenje javnih objekata i komunalne infrastrukture za obavljanje funkcija Opštine.

Član 15.
Urbanističko planiranje i građenje

U oblasti urbanističkog planiranja i građenja Opština:

 • usvaja urbanističke planove i obezbjeđuje njihovo sprovođenje,
 • prati stanje uređenja prostora i naselja na svom području,
 • izdaje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje,
 • obezbjeđuje korišćenje gradskog građevinskog i ostalog zemljišta u skladu sa zakonom, daje građevinsko zemljište na korišćenje, utvrđuje naknade za uređivanje i korišćenje gradskog građevinskog i ostalog zemljišta i stara se o njihovom uređivanju, unapređivanju i zaštiti,
 • obezbjeđuje uslove za uređenje naselja i korišćenje javnih i drugih površina, određuje prostore za parkiranje i uređuje uslove i način njihovog korišćenja i upravljanja, uređuje način odlaganja komunalnog otpada i određuje područja na kojima se mogu obavljati određene vrste poslovnih djelatnosti,
 • obezbjeđuje uslove i određuje način izgradnje, odnosno postavljanje i uklanjanje objekata na javnim površinama u naseljenim mjestima i na neizgrađenom građevinskom zemljištu i određuje uslove za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susjedne objekte i bezbjednost saobraćaja.

Član 16.
Stambeno-komunalne djelatnosti

U oblasti stambeno-komunalnih djelatnosti Opština:

 • propisuje pravila održavanja reda u stambenim zgradama,
 • odlučuje o uvođenju posebne naknade za etažne vlasnike, pod uslovima propisanim posebnim zakonom, radi obezbjeđenja sredstava za radove hitnih intervencija u stambenim zgradama,
 • propisuje uslove i obezbjeđuje nadzor nad održavanjem stambenih zgrada,
 • određuje visinu zakupnine za korišćenje stanova kojima upravlja, te visinu zakupnine za državne stanove na svom području, pod uslovima iz posebnog zakona kojim je uređeno njihovo korišćenje,
 • odlučuje o organizovanju poslova održavanja stambenih zgrada kojima upravlja, visini naknade za održavanje kao i kriterijume i načine plaćanja troškova održavanja poslovnih prostorija i stanova u kojima se obavlja poslovna djelatnost,
 • obezbjeđuje postupak iseljenja bespravno useljenih lica u državne stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama i obavlja i druge zakonom utvrđene poslove u oblasti stanovanja,
 • obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti, organizacionih, materijalnih i drugih uslova za izgradnju i održavanje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture,
 • obezbjeđuje organizacione i druge uslove za pregled umrlih lica i stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti za lica umrla izvan zdravstvene ustanove,
 • obezbjeđuje lokacije i uslove za izgradnju i održavanje grobalja i određuje uslove i načine sahranjivanja kao i načine organizovanja tih poslova,
 • obezbjeđuje uslove za izgradnju i održavanje ulica i trgova, lokalnih puteva, seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva, uređuje i obezbjeđuje upravljanje tim putevima i ulicama i odobrava njihovu izgradnju,
 • obezbjeđuje organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji opštine i auto-taksi prevoza i
 • obezbjeđuje nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti.

Član 17.

Opšta uprava

U oblasti opšte uprave, Opština:

 • obezbeđuje i organizuje vođenje matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih,
 • obezbeđuje vođenje evidencija o državljanima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • obezbeđuje vršenje drugih poslova opšte uprave, u skladu sa zakonom.

 

Član 18.
Kultura

U oblasti kulture Opština:

 • stara se o zaštiti kulturnih dobara, osim kulturnih dobara utvrđenih zakonom kao dobara od značaja za Republiku, u skladu sa zakonom i aktima Opštine,
 • obezbjeđuje zaštitu i održavanje spomenika i spomen-obilježja od značaja za kulturno-istorijsku tradiciju, ako njihova zaštita i održavanje nisu uređeni drugim propisima,
 • organizuje manifestacije i obilježavanje jubileja u oblasti kulture od značaja za Opštinu i razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma u Opštini,
 • obezbjeđuje uslove za prikupljanje, obradu, čuvanje i davanje na korišćenje knjiga i drugih publikacija i uslove za rad biblioteka čiji je ona osnivač i
 • izgradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata kulture u kojima se ostvaruju potrebe kulture u Opštini.

Član 19.
Obrazovanje

 Opština u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja ima nadležnosti propisane zakonom.

U skladu sa materijalnim mogućnostima Opština pomaže u poboljšanju uslova rada u vaspitno-obrazovnim i školskim ustanovama, a prema posebnim programima.

Član 20.
Zdravstvena zaštita

 U oblasti zdravstvene zaštite stanovništva Opština ima nadležnosti propisane zakonom.

U skladu sa materijalnim mogućnostima Opština pomaže u poboljšanju uslova i opremanja zdravstvenih ustanova, prema posebnim programima, a u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite stanovništva na njenom području.

Član 21.

Socijalna zaštita U oblasti socijalne zaštite Opština:

 • prati socijalne potrebe građana, porodica i pojedinih ugroženih grupa i saglasno njima definiše politiku proširene socijalne zaštite na svom području,
 • donosi opštinski program razvoja socijalne zaštite i podstiče razvoj socijalno-zaštitnih programa u Opštini,
 • stvara uslove za kvalitetno pružanje socijalnih usluga svojim građanima (usluge djeci, starijim, onesposobljenim, porodicama sa problemima i drugim socijalno ugroženim licima),
 • osniva centar za socijalni rad i brine se o obezbjeđenju kadrovksih, prostornih, finansijskih i tehničkih uslova za njegov rad,
 • obezbjeđuje sredstva za isplatu prava utvrđenih zakonom,
 • prati i pomaže rad socijalno humanitarnih organizacija i građana u obavljanju humanitarne djelatnosti i
 • razvija druge specifične sadržaje u skladu sa potrebama i mogućnostima u socijalnoj zaštiti.

Član 22.

Društvena briga o djeci U oblasti društvene brige o djeci Opština:

 • obezbjeđuje uslove za boravak djece u predškolskoj ustanovi, stara se o organizovanju različitih oblika predškolskog vaspitanja i obrazovanja, preventivne zdravstvene zaštite djece predškolskog uzrasta, boravka djece u predškolskim ustanovama u skladu sa zakonom i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i aktima Opštine,
 • obezbjeđuje uslove za održavanje, izgradnju, dogradnju i opremanje objekata ustanova društvene brige o djeci i omladini kao i uslove za rad tih ustanova kojima se obezbjeđuje ostvarivanje prava u ovoj oblasti iz nadležnosti Opštine.

Član 23.
Sport, fizička kultura i omladinska politika

U oblasti sporta, fizičke kulture i omladinske politike Opština:

 • stara se za obezbjeđivanje uslova za izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih i rekreativnih objekata,
 • obezbjeđuje i usmjerava realizaciju školskih i studentskih sportskih takmičenja opštinskog i međunarodnog nivoa,
 • stara se o obezbjeđivanju posebnih uslova za povećanje obima i kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima,
 • u skladu sa materijalnim mogućnostima obezbjeđuje uslove za razvoj i unapređenje amaterskog sporta,
 • obezbjeđuje uslove za organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za Opštinu i izdaje zahvalnice za rad sportskih stručnjaka u organizacijama u oblasti sporta na području Opštine, u skladu sa zakonom,
 • preduzima mjere podsticanja omladinskog organizovanja i zadovoljavanja specifičnih potreba omladine na području Opštine.

Član 24.
Turizam, ugostiteljstvo, zanatstvo i trgovina

U oblasti turizma, ugostiteljstva, zanatstva i trgovine Opština:

–  obezbjeđuje uslove za razvoj turizma, turističkih mjesta i razvoj i unapređenje komunalnih, sportsko-rekreativnih i drugih djelatnosti koje doprinose razvoju turizma, kao i uslove za organizovanje turističko-informativne i propagandne djelatnosti,

–  obezbjeđuje uslove za razvoj i unapređenje ugostiteljstva, zanatstva i trgovine i propisuje radno vrijeme i druge uslove njihovog rada i poslovanja kojima se ostvaruju zahtjevi građana u okviru tih djelatnosti.

Član 25.
Zaštita prirodnih dobara i životne sredine

U oblasti zaštite prirodnih dobara i životne sredine Opština:

–  usvaja osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, u skladu sa zakonom,

-  određuje erozivna područja i propisuje protiverozivne mjere,

–  obezbjeđuje uslove korišćenja i način upravljanja kanalskom mrežom i drugim vodoprivrednim objektima u skladu sa propisima, zatim izvorima, javnim bunarima i javnim česmama i stara se o njihovoj zaštiti, te stvara opšte uslove za očuvanje čistoće obala rijeka i jezera na svom području,

–  obezbjeđuje opšte uslove i načine izgradnje i održavanja vodovoda u seoskim naseljima, njihovo korišćenje i utvrđuje sanitarno-tehničke uslove za ispuštanje otpadnih voda,

–  određuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte i radove određene zakonom,

–  obezbjeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim ljekovitim svojstvima i upravlja područjima sa prirodnim ljekovitim svojstvima na kojima je uspostavljen poseban režim zaštite,

–  propisuje granične vrijednosti emisije za pojedine štetne i opasne materije u slučajevima utvrđenim zakonom,

-  objavljuje podatke o stanju kvaliteta vazduha,

–  stara se o poboljšanju kvaliteta vazduha i sanaciji za područja sa ugroženim kvalitetom vazduha i preduzima odgovarajuće mjere,

-  preduzima mjere za zaštitu od buke i obezbjeđuje njeno sistematsko mjerenje,

–  obezbjeđuje očuvanje prirodnih vrijednosti na svom području i donosi akta o stavljanju pod zaštitu određenog prirodnog dobra,

–  određuje i obezbjeđuje određene uslove za držanje i zaštitu domaćih životinja i utvrđuje mjere za njihovo organizovano i neškodljivo uklanjanje, obezbjeđuje uslove karantina za životinje u unutrašnjem prometu,

–   određuje ispunjenost uslova za obavljanje određenih poslova na evidenciji o kvalitetu stoke, odabranim muškim priplodnim grlima, propisuje uslove i načine držanja pčela i postavljanja pčelinjaka, određuje područja za selekciju pčela i

- druge poslove na unapređenju stočarstva.

Član 26.
Poslovi pružanja pravne pomoći

Opština organizuje pružanje pravne pomoći građanima na svom području. Način obavljanja ovih poslova reguliše se posebnom Odlukom Skupštine opštine i Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova.

Član 27.
Poslanička kancelarija

 Opština obezbjeđuje prostor i uslove za rad poslaničke kancelarije za sve poslanike izabrane sa svog područja u Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

 

Član 28.
Informisanje

 Opština obezbjeđuje informisanje i javno obavještavanje o svim pitanjima od značaja za život i rad građana u Opštini, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i aktima Opštine.

Opština organizuje poseban sistem obavještavanja u slučaju elementarnih nepogoda, epidemije zaraznih bolesti ili drugim slučajevima opasnim po život i zdravlje stanovništva.

Član 29.
Zaštita od elementarnih nepogoda

 U oblasti zaštite građana i materijalnih dobara od elementarnih i drugih većih nepogoda Opština:

- usvaja procjenu moguće ugroženosti od elementarnih i drugih većih nepogoda,

– određuje preventivne mjere za slučaj neposredne opasnosti od elementarnih i drugih većih nepogoda,

- određuje mjere kad nastupi elementarna ili druga veća nepogoda i

– određuje mjere za ublažavanje i otklanjanje neposrednih posljedica od elementarnih i drugih većih nepogoda.

Član 30.
Preneseni poslovi

Opština može obavljati poslove državne uprave koji se zakonom na nju prenesu.

Za obavljanje poslova državne uprave u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, Opštini pripadaju odgovarajuća finansijska sredstva i drugi potrebni uslovi za njihovo efikasno izvršavanje, u skladu sa zakonom.

 

III – ORGANIZACIJA I RAD ORGANA OPŠTINE

Član 31.
Organi Opštine

Organi Opštine su:

-  Skupština opštine

-  Načelnik opštine

Član 31a.

Funkcioneri opštine su: Načelnik opštine, zamjenik Načelnika opštine, predsjednik Skupštine opštine i potpredsjednik Skupštine opštine.

Načelnik opštine, zamjenik načelnika opštine i predsjednik skupštine opštine funkciju obavljaju sa statusom zaposlenog lica po osnovu rješenja o radu na mandatni period na koji su birani.

Potpredsjednik Skupštine opštine svoju funkciju obavlja volonterski, a visinu naknade za obavljanje ove funkcije odrediće posebnom odlukom Skupština opštine.

 

1. Skupština opštine

Član 32.
Sastav

 Skupštinu opštine, kao organ odlučivanja i kreiranja politike Opštine, čine odbornici izabrani na neposrednim, demokratskim i višestranačkim izborima na period od četiri godine.

Skupštinu opštine čini 17 (sedamnaest) odbornika.

U skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a prema poslednjem popisu stanovništva, koje je izvršila država Bosna i Hercegovina 1991.godine, pripadnicima nacionalnih manjina ne pripada ni jedno mjesto u Skupštini opštine.

Član 33.
Konstituisanje

 Novoizabrana Skupština opštine sazvaće se radi konstitutisanja najkasnije 30 dana nakon objavljivanja rezultata izbora od strane nadležnog organa za sprovođenje izbora.

Konstitutivnu sjednicu Skupštine opštine saziva predsjednik Skupštine opštine ranijeg saziva i njom predsjedava do izbora radnog predsjedništva konstitutivne sjednice Skupštine.

Radno predsjedništvo obavlja konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka čiji su odbornici izabrani u Skupštinu opštine i predlaže broj i sastav komisije za verifikaciju mandata odbornika i komisije za izbor i imenovanja.

Ostala pitanja u vezi sa konstituisanjem Skupštine opštine uređuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 34.
Nadležnost

Skupština opštine je nadležna da:

-  donosi Statut Opštine,

-  donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,

–     donosi Kodeks ponašanja izabranih predstavnika-odbornika u Skupštini opštine,

-  donosi budžet i završni račun budžeta,

-  donosi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe,

-  donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe,

-  donosi program uređenja građevinskog zemljišta,

-  donosi sprovedbene planove,

–   donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline,

–  donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,

–  donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite u skladu sa zakonom i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite,

–  donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine, u skladu sa zakonom i ovim Statutom

-  donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,

-  donosi odluku o proglašenju praznika Opštine,

-  donosi odluku o upotrebi simbola Opštine,

–  donosi odluku o članstvu opštine u savezu opština i gradova, o udruživanju u druge saveze i organizacije i o zaključivanju sporazuma o međuopštinskoj saradnji,

-  donosi plan korišćenja javnih površina,

–  donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,

-  donosi odluku o nagradama i priznanjima,

–  bira i razrješava predsjednika Skupštine opštine, potpredsjednika Skupštine opštine, zamjenika Načelnika opštine, sekretara Skupštine opštine i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine opštine i vrši druge izbore i imenovanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

-  obrazuje stručnu službu za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela,

-  odlučuj e o zaduženju Opštine,

-  usvaja Poslovnik o svom radu,

-  razmatra godišnji izvještaj o radu Načelnika opštine i o istom zauzima svoj stav,

 –   odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv Načelnika opštine, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine,

–   osniva preduzeća i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za opštinu i upravlja istim u skladu sa zakonom,

–   obrazuje mjesne zajednice i uređuje druga pitanja od značaja za rad mjesnih zajednica,

-  raspisuje javni zajam i samodoprinos,

-  raspisuje referendum,

-  daje mišljenje o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje povjerenih poslova,

-  vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom

Član 35.
Odlučivanje

 Skupština opštine odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova ukupnog broja odbornika, ako za pojedina pitanja zakonom ili ovim Statutom nije drugačije predviđeno.

Član 36.
Predsjednik i potpredsjednik

 Skupština opštine ima predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine koji se biraju na konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine iz reda odbornika, na vremenski period trajanja mandata Skupštine.

Član 37.
Predsjednik Skupštine opštine

 Predsjednik Skupštine opštine zastupa i predstavlja Skupštinu opštine, saziva sjednice Skupštine opštine i njima predsjedava, potpisuje akta koje donosi Skupština i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom Skupštine i drugim aktima Skupštine opštine.

Član 38.
Potpredsjednik Skupštine opštine

 Potpredsjednik Skupštine opštine obavlja poslove koje mu povjeri predsjednik Skupštine opštine u okviru svojih ovlašćenja, zamjenjuje predsjednika Skupštine opštine u njegovoj odsutnosti i obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine i drugim aktima Skupštine opštine.

Član 39.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine

 Skupština opštine bira predsjednika Skupštine i potpredsjednika Skupštine na predlog Komisije za izbor i imenovanja, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Član 40.
Prestanak funkcije

 Funkcije predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine prestaju u slučajevima utvrđenim zakonom, Poslovnikom Skupštine i ovim Statutom.

Predsjedenik odnosno potpredsjednik Skupštine opštine može biti opozvan ako funkciju ne vrši u skladu sa zakonom i aktima Skupštine opštine.

Predlog za opoziv predsjednika odnosno potpredsjednika Skupštine opštine može podnijeti najmanje 1/3 odbornika u Skupštini opštine.

O razrješenju ili opozivu predsjednika odnosno potpredsjednika Skupštine opštine odlučuje Skupština opštine, po postupku utvrđenom Poslovnikom Skupštine opštine.

Član 41.
Sekretar Skupštine opštine

 Skupština opštine bira i imenuje sekretara Skupštine opštine na vrijeme trajanja svog mandata, iz reda diplomiranih pravnika sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom za rad u administrativnoj službi ili pravosudnim ispitom.

Skupština opštine bira i imenuje sekretara Skupštine opštine nakon provedenog postupka javnog oglašavanja, u skladu sa zakonom, većinom glasova od ukupnog broja odbornika, na period od četiri godine.

Sekretar Skupštine opštine rukovodi Stručnom službom Skupštine, u saradnji sa predsjednikom Skupštine i Načelnikom opštine priprema predloge materijala za dnevni red sjednica Skupštine, obezbjeđuje uslove za rad Skupštine opštine, pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine i obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine.

Sekretar Skupštine opštine može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran: na lični zahtjev ili ako poslove ne vrši u skladu sa zakonom i aktima organa Opštine.

Predlog za pokretanje postupka za razrješenje sekretara Skupštine opštine može podnijeti Načelnik opštine, predsjednik Skupštine opštine ili najmanje 1/3 odbornika Skupštine opštine.

Član 42.
Stručna služba

 Za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela, Skupština opštine posebnom odlukom obrazuje Stručnu službu Skupštine opštine.

Odlukom iz prethodnog stava ovog člana uređuje se organizacija, djelokrug rada, finansiranje, prava i odgovornosti zaposlenih kao i druga pitanja od značaja za rad Stručne službe Skupštine.

Član 43.
Radna tijela

 Za izvršavanje pojedinih poslova iz nadležnosti Skupštine opštine, Skupština opštine obrazuje stalna i povremena radna tijela.

Kao radna tijela Skupštine opštine obrazuju se: komisije, odbori i savjeti.

Stalna radna tijela obrazuju se Poslovnikom Skupštine opštine, a povremena radna tijela posebnim odlukama Skupštine opštine.

Skupština opštine može posebnom odlukom obrazovati anketni odbor, kao povremeno radno tijelo radi utvrđivanja činjeničnog stanja u pojedinim slučajevima.

Pored ostalih, kao stalna radna tijela Skupština opštine obavezno obrazuje i komisije za pitanja mladih i pitanja ravnopravnosti polova.

Sastav stalnih radnih tijela, njihov djelokrug rada, ovlašćenja i druga pitanja od značaja za njihov rad uređuju se Poslovnikom Skupštine opštine.

Član 44.
Poslovnik Skupštine opštine

 Skupština opštine donosi Poslovnik o svom radu kojim uređuje postupak konstituisanja Skupštine opštine, ostvarivanje prava i dužnosti odbornika, organizaciju Skupštine, sazivanje i tok sjednica Skupštine opštine, postupak za donošenje akata iz njene nadležnosti, postupak za izbore, imenovanja, razrješenja i opoziv, svečanu izjavu, odnose sa Načelnikom opštine i drugim subjektima, ostvarivanje javnosti rada, rad za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja kao i druga pitanja od značaja za rad Skupštine opštine, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

1.1. Nadzorni odbor

Član 45.
Obrazovanje i nadležnost

 Skupština opštine može obrazovati Nadzorni odbor kao stalno radno tijelo koje je nadležno za kontrolu javne potrošnje u Opštini i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem imovinom Opštine.

Član 46.
Uređivanje Poslovnikom Skupštine

 Ako se obrazuje, Nadzorni odbor izvršava poslove iz nadležnosti i ima ovlašćenja utvrđena zakonom.

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, sastav, način rada, ostvarivanje zadataka, obaveze organa Opštine kao i druga pitanja od značaja za rad Nadzornog odbora uređuju se Poslovnikom Skupštine opštine.

 

2. Načelnik opštine

Član 47.
Opšta odredba

Načelnik opštine je nosilac izvršne vlasti u Opštini.

Načelnik opštine rukovodi opštinskom administrativnom službom i odgovoran je za njen rad.

Član 48.

Zastupljanje i predstavljanje Opštine Načelnik opštine zastupa i predstavlja Opštinu.

Načelnik opštine može putem pisane punomoći ovlastiti drugo lice da zastupa Opštinu u sudskim, upravnim i drugim postupcima i dati ovlašćenja za zaključivanje pravnog posla u ime Opštine, a u granicama svojih ovlašćenja.

Načelnik opštine može ovlastiti drugo lice da predstavlja Opštinu i odrediti mu granice tog ovlašćenja.

Za davanje punomoći i ovlašćenja u skladu sa stavom 2. i 3. ovog člana odgovoran je Načelnik opštine.

Član 49.
Nadležnosti Načelnika opštine

Načelnik opštine je nadležan da:

-  predlaže Statut opštine,

-  predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini,

–  izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investiconi program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta,

–  obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njenih prava i obaveza,

–  sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava opštinski budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,

-  izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Opštini,

-  donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,

–   donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe,

- donosi plan civilne zaštite Opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,

–   realizuje saradnju Opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela,

–   daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština,

–   daje saglasnost na cijene komunalnih i drugih usluga iz nadležnosti Opštine, u skladu sa propisima,

–   podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu opštinske administrativne službe,

–   pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,

–   zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa ovim Statutom i aktima Skupštine opštine,

–     rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske administrativne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,

-  odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini opštine,

-  donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen ovimStatutom,

-  obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Opštine.

Član 50.
Izbor Načelnika opštine

Načelnika opštine biraju građani na neposrednim izborima, na period od 4 godine. Za Načelnika opštine izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova od broja birača koji su izašli na izbore.

Član 51.
Opoziv Načelnika opštine

Načelnik opštine ostvaruje prava i dužnosti u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Načelnik opštine može biti opozvan u postupku utvrđenom u zakonu.

Postupak za opoziv Načelnika opštine, u slučajevima utvrđenim zakonom može pokrenuti najmanje 1/3 odbornika Skupštine opštine.

Postupak opoziva može pokrenuti i najmanje 10% birača upisanih u birački spisak Opštine.

Inicijativu za opoziv mogu pokrenuti i udruženja građana pod uslovom da tu inicijativu podrži najmanje 10% birača upisanih u birački spisak Opštine.

O inicijativi za opoziv Načelnika, u skladu sa stavom 3. do 5. ovog člana izjašnjava se Skupština opštine u roku od 60 dana od dana podnošenja inicijative.

U slučaju iz stava 3. do 5. ovog člana Skupština opštine donosi odluku većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Načelniku prestaje mandat ako se za njegov opoziv izjasni natpolovična većina od broja birača koji su izašli na glasanje za opoziv.

Član 52.
Zamjenik Načelnika opštine

Načelnik opštine ima zamjenika koji mu pomaže u vršenju dužnosti.

Zamjenika Načelnika opštine bira Skupština opštine na predlog Načelnika opštine, po postupku predviđenom za izbor predsjednika Skupštine opštine utvrđenim ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine.

Zamjenik Načelnika opštine izvršava dužnosti koje mu povjeri Načelnik opštine, zamjenjuje Načelnika i djeluje u njegovo ime kada je Načelnik opštine odsutan ili spriječen u vršenju svojih dužnosti, kao i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

U slučaju prestanka funkcije Načelnika opštine, zamjenik Načelnika ima sva ovlašćenja koja pripadaju Načelniku opštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom, a do izbora novog Načelnika opštine.

Član 53.
Prestanak funkcije zamjenika Načelnika opštine

 Funkcija zamjenika Načelnika opštine može prestati u slučaju predviđenim zakonom i ovim Statutom.

Zamjenik Načelnika opštine može biti opozvan ako funkciju ne vrši u skladu sa zakonom ili ne sprovodi odluke organa Opštine.

Predlog za opoziv zamjenika Načelnika opštine može podnijeti Načelnik opštine ili najmanje 1/3 odbornika u Skupštini opštine.

Ako predlog za opoziv zamjenika Načelnika opštine nije podnio Načelnik opštine, u postupku po predlogu za opoziv zamjenika Načelnika opštine pribavlja se saglasnost Načelnika opštine.

Opoziv zamjenika Načelnika opštine vrši se po postupku predviđenom za opoziv predsjednika Skupštine opštine.

2.1. Opštinska administrativna služba

Član 54.
Poslovi i organizacija

 Opštinska administrativna služba, kao dio izvršne vlasti čiji je nosilac Načelnik opštine, izvršava poslove koji su predviđeni zakonom i koje joj povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine.

Načelnik opštine uređuje strukturu i unutrašnju organizaciju opštinske administrativne službe, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 55.
Načelnik odjeljenja

 Načelnik odjeljenja u opštinskoj administrativnoj službi rukovodi odjeljenjem kao osnovnom organizacionom jedinicom opštinske administrativne službe i odgovara za njegov rad.

Načelnik odjeljenja za svoj rad odgovara Načelniku opštine.

Član 56.
Imenovanje načelnika odjeljenja

 Skupština opštine bira i imenuj e načelnike odjeljenja opštinske administrativne službe, na predlog Načelnika opštine, nakon provedenog postupka javnog oglašavanja u skladu sa zakonom, a na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.

Bliže odredbe o postupku izbora načelnika odjeljenja, u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, uređuju se Poslovnikom Skupštine opštine.

Član 57.
Razrješenje načelnika odjeljenja

 Načelnik odjeljenja, kao službenik opštinske administrativne službe, može biti razriješen prije isteka mandata u slučajevima utvrđenim zakonom i drugim aktima Opštine.

Ako načelnik odjeljenja opštinske administrativne službe ne vrši poslove u skladu sa zakonom i aktima organa Opštine, Načelnik opštine ili najmanje 1/3 odbornika u Skupštini opštine može pokrenuti postupak za razrješenje načelnika odjeljenja.

Načelnika odjeljenja opštinske administrativne službe razrješava Skupština opštine, uz prethodnu saglasnost Načelnika opštine.

Član 58.
Upražnjena radna mjesta

 Upražnjena radna mjesta u opštinskoj administrativnoj službi popunjavaju se putem javnog konkursa, u skladu sa zakonom i aktima Opštine.

U slučaju da više kandidata ispunjava predviđene uslove, prednost u zapošljavanju daće se kandidatu iz reda onog konstitutivnog naroda ili grupe ostalih koji su manje zastupljeni u opštinskoj administrativnoj službi, a prema rezultatima na poslednjem popisu stanovništva u Opštini, u skladu sa zakonom, ovim Statutom ili drugim propisima.

 

IV – IMOVINA I FINANSIRANJE OPŠTINE

Član 59.
Imovina

 Imovinu Opštine čine pokretne i nepokretne stvari i prava kojima raspolaže Opština radi izvršavanja svojih funkcija.

O sticanju i raspolaganju nepokretne imovine Opštine odlučuje Skupština opštine.

Načelnik opštine odlučuje o prihvatanju nepokretne imovine koju Opština stiče po osnovu poklona ili besteretnog ustupanja, u skladu sa aktima Skupštine opštine.

O sticanju i raspolaganju pokretnom imovinom odlučuje Načelnik opštine, u skladu sa zakonom i aktima Skupštine opštine.

Član 60.
Izvori finansiranja

 Za finansiranje poslova iz nadležnosti Opštine, Opštini pripadaju prihodi iz izvora utvrđenih zakonom.

Prihodi Opštine uključuju lokalne poreze, lokalne takse, lokalne naknade, prihodi od imovine, prihodi od samodoprinosa, prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku utvrđenim aktima Opštine kao i ostali zakonom utvrđeni prihodi.

Član 61.
Finansiranje povjerenih poslova

 Opštini pripadaju sredstva za finansiranje povjerenih poslova iz budžeta Republike, u skladu sa zakonom.

Za obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Opštinu, Opštini pripadaju odgovarajuća finansijska sredstva i drugi potrebni uslovi.

Načelnik opštine preduzima mjere za naplatu odnosno obezbjeđenje ovih finansijskih sredstava, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 62.
Budžet

 U budžetu Opštine iskazuju se procijenjeni prihodi iz različitih izvora finansiranja funkcija Opštine u skladu sa zakonom, kao i rashodi i drugi izdaci po predviđenim namjenama potrošnje.

Budžet Opštine se usvaja za kalendarski period od godinu dana, u skladu sa zakonom.

U slučaju da Skupština opštine ne donese budžet prije početka fiskalne godine, donosi se Odluka o privremenom finansiranju najduže za period od 1. januara do 30. juna tekuće fiskalne godine.

Privremeno finansiranje, u smislu stava 3. ovog člana, vrši se srazmjerno sredstvima korišćenim u istom periodu u budžetu prethodne fiskalne godine, a najviše do polovine ukupnih prihoda raspoređenih u budžetu prethodne fiskalne godine.

Član 63.
Izvršenje budžeta

 Načelnik opštine obezbjeđuje izvršenje budžeta Opštine u skladu sa zakonom i aktima Skupštine opštine.

Načelnik opštine podnosi Skupštini opštine izvještaje o izvršenju budžeta, u skladu sa zakonom.

Član 64.
Interna kontrola

 Budžetski korisnici (organi i organizacije opštine, preduzeća, ustanove i drugi subjekti čiji se rad i djelatnost djelimično ili u potpunosti finansiraju iz budžeta opštine) dužni su da dodijeljena budžetska sredstva koriste u skladu sa zakonom, racionalno i za namjene za koje su ta sredstva odobrena.

Budžetski korisnici iz prethodnog stava ovog člana dužni su formirati internu kontrolu, čiji je jedan član obavezno predstavnik opštinske administrativne službe kao i usvojiti opšti akt o internim kontrolnim postupcima za stvaranje obaveza, knjigovodstveno evidentiranje i trošenje dodijeljenih sredstava iz budžeta opštine.

Rad internih kontrola iz prethodnog stava ovog člana organizuje se u skladu sa zakonom i odlukama nadležnog organa budžetskog korisnika.

Izvještaji internih kontrola budžetskih korisnika dostavljaju se odjeljenju opštinske administrativne službe nadležnom za finansije.

 

V – AKTA ORGANA OPŠTINE

Član 65.
Opšta odredba

 Organi Opštine u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donose: Statut opštine, statutarne odluke, Poslovnik, odluke, pravilnike, naredbe, rješenja, uputstva, zaključke, preporuke i rezolucije.

Član 66.
Statut opštine

 Statut opštine je najviši pravni akt koji donosi Skupština opštine, a u okviru nadležnosti Opštine propisanim zakonom i ovim Statutom.

Statutom opštine se uređuju poslovi Opštine, organizacija i rad organa Opštine, akti, finansiranje, učešće građana u lokalnoj samoupravi, saradnja Opštine sa drugim jedinicama lokalne samouprave, postupak za donošenje i promjenu Statuta opštine kao i druga pitanja utvrđena zakonom.

Član 67.
Akta Skupštine opštine

 Skupština opštine donosi Statut opštine, statutarne odluke, Poslovnik o svom radu, odluke, zaključke, preporuke i rezolucije.

Načelnik opštine u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donosi odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rješenja i zaključke.

Poslovnikom Skupštine opštine detaljnije se uređuje koja se pitanja rješavaju određenom vrstom akta, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 68.
Predlog za donošenje akta

 Predlog za donošenje akta iz nadležnosti Skupštine opštine mogu podnijeti Načelnik opštine, svaki odbornik, radna tijela Skupštine opštine ili najmanje 10% birača sa područja Opštine.

Član 69.
Inicijativa za donošenje akta

 Inicijativu za donošenje akta iz nadležnosti organa Opštine mogu podnijeti građani i udruženja građana, u skladu sa postupkom predviđenim ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine.

Ako je podnijeta inicijativa za donošenje akta iz nadležnosti Skupštine opštine u smislu prethodnog stava ovog člana, o toj inicijativi se izjašnjava Načelnik opštine u roku od 30 dana od dana prijema inicijative. O svom stavu po inicijativi Načelnik opštine u pisanom obliku obavještava podnosioce inicijative i Skupštinu opštine, u daljem roku od 30 dana.

Inicijativu za donošenje akta iz nadležnosti organa Opštine može podnijeti 5% birača sa područja Opštine ili udruženje građana sa sjedištem na području Opštine, a čiju inicijativu podrži najmanje 5% birača.

Postupak po predlogu i inicijativi za donošenje akta iz nadležnosti organa Opštine detaljnije se uređuje Poslovnikom Skupštine opštine, u skladu sa ovim Statutom

Član 70.
Objavljivanje

 Statut opštine, Poslovnik Skupštine opštine, odluke kao opšti akti, pravilnici, uputstva, rješenja i rezolucije objavljuju se u „Službenom glasniku opštine Rudo.“.

Osim akata iz prethodnog stava ovog člana, u „Službenom glasniku opštine Rudo“ objavljuju se i drugi akti organa Opštine, ako tako odluči donosilac akta.

 

VI – JAVNOST RADA

Član 71.
Opšta odredba

 Organi Opštine obezbjeđuju javnost rada redovnim davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, održavanjem konferencija za štampu, objavljivanjem podataka o broju zaposlenih u administrativnoj službi po kategoriji osoblja, obezbjeđivanjem uslova za neometano informisanje javnosti o izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti i o svim promjenama organizacije, djelokrugu poslova, rasporeda radnog vremena i drugim promjenama u organizaciji i radu administrativne službe.

Objavljivanje određenih informacija može se uskratiti samo kada je to propisano zakonom.

Skupština opštine, na prijedlog organa opštine, a u skladu sa Zakonom, donosi Odluku o uskraćivanju informacija.

Član 72.

Načini javnog obavještavanja Javnost rada organa Opštine obezbjeđuje se putem:

–   redovnog objavljivanja svih odluka i drugih opštinskih akata putem njihovog objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Rudo“, oglasnoj ploči i drugim pogodnim načinima,

–     obezbjeđivanja predstavnicima medija, nevladinih organizacija i drugim zainteresovanim licima mogućnosti stalnog uvida u opštinska dokumenta i materijale,

–   obezbjeđivanja konferencija za štampu i drugih vidova informisanja i javnog obavještavanja putem medija, u skladu sa posebnim aktima Opštine,

–   uspostavljanja posebnog punkta za informisanje, izrade informativnih materijala o postupku ostvarivanja prava i dužnosti građana, organizovanja i održavanja službene internet stranice Opštine i

–    na druge načine podsticanja i razvijanja sistema informisanja i javnog obavještavanja.

Član 73.
Javnost sjednica

Sjednice Skupštine opštine i njenih radnih tijela su javne, ako nije drugačije predviđeno zakonom.

Sjednicama Skupštine opštine mogu prisustvovati predstavnici organizacija i udruženja kao i zainteresovani građani, na način i pod uslovima propisanim Poslovnikom Skupštine opštine.

Skupština opštine može odlučiti da se njene sjednice prenose putem medija (televizije).

Član 74.
Prigovori i pritužbe

 Pravna i fizička lica imaju pravo podnošenja prigovora i pritužbi na rad organa Opštine kao i na nepravilan odnos službenika opštinske administrativne službe, u slučajevima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih dužnosti.

Organi Opštine svojim aktima uređuju postupak po prigovorima i pritužbama, u smislu prethodnog stava ovog člana.

Na podnesene prigovore i pritužbe Načelnik opštine je dužan dostaviti odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora ili pritužbe.

Prigovore i pritužbe na rad Načelnika opštine razmatra Skupština opštine i o tome zauzima svoj stav u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora ili pritužbe, a po postupku predviđenom Poslovnikom Skupštine opštine.

Član 75.
Informisanje javnosti

 Aktima Načelnika opštine uređuju se dužnosti službenika za informisanje i obaveze subjekata koji posjeduju informaciju za pružanje pomoći službeniku za informisanje u pogledu prikupljanja, dostave ili objavljivanja informacija.

 

VII – UČEŠĆE GRAĐANA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Član 76.
Neposredno učešće

 Građanima Opštine se obezbjeđuje pravo na neposredno učešće u vršenju poslova iz nadležnosti Opštine, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Opštine.

Organi Opštine u svom djelovanju podstiču raznovrsne metode unapređivanja komunikacije sa građanima i sagledavanja efekata odluka koje donose, preduzimaju mjere radi prepoznavanja zajedničkih interesa većine građana i interesa specifičnih grupa i podstiču učešće građana u različitim oblicima njihovog neposrednog učešća u odlučivanju o poslovima iz nadležnosti Opštine odnosno mjesnih zajednica.

Član 77.
Odlučivanje

 Neposredno učestvujući u lokalnoj samoupravi građani odlučuju o poslovima utvrđenim zakonom i ovim Statutom, o podnošenju inicijativa ili predloga iz nadležnosti Opštine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Opštine.

Član 78.
Građanske inicijative

 Građani Opštine pokreću inicijative o pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Građanska inicijativa se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati najmanje 5% potpisa birača sa područja Opštine i sadržavati konkretno pitanje iz nadležnosti Opštine, sa potrebnim obrazloženjem čije rješavanje građani iniciraju.

O inicijativi podnesenoj u skladu sa prethodnim stavom ovog člana Skupština opštine raspravlja najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja inicijative i građane obavještava o svojoj odluci.

Član 79.
Javne rasprave

 Organi Opštine obezbjeđuju javnu raspravu o nacrtu Statuta opštine, nacrtu Odluke o budžetu, o nacrtima propisa iz oblasti prostornog uređenja u skladu sa zakonom, o

nacrtu plana/strategije razvoja Opštine kao i o drugim pitanjima za koje nadležni organ Opštine odluči da se provede javna rasprava.

Postupak provođenja javne rasprave uređuje se Poslovnikom Skupštine opštine i drugim aktima koje donosi organ Opštine koji organizuje javnu raspravu.

Član 80.
Oblici neposrednog učešća

 Građani neposredno učestvuju u lokalnoj samoupravi, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i aktima Opštine putem:

–  referenduma,

–  zbora građana,

–  građanske inicijative,

–  mjesne zajednice,

–  paneli građana,

–  “ sati građana“ u Skupštini opštine i

–  drugim oblicima koji nisu zakonom zabranjeni.

Član 81.
Referendum

 Skupština opštine može odlučiti da raspiše referendum radi neposrednog izjašnjavanja građana po svakom pitanju iz svoje nadležnosti.

Predlog za raspisivanje opštinskog referenduma može podnijeti Načelnik opštine, najmanje 1/3 odbornika u Skupštini opštine ili najmanje 10% birača sa područja Opštine.

O pitanjima koja zahtijevaju neposredno lično učešće građana i kada to zahtijeva opšti interes u Opštini, odlučuje se referendumom.

Član 82.
Odlučivanje na referendumu

 Odluka na referendumu smatra se donesenom ako se za nju izjasni većina od ukupnog broja upisanih birača.

Postupak izjašnjavanja građana na referendumu obavlja se u skladu sa zakonom i posebnom odlukom koju donosi Skupština opštine.

Odluka donesena na referendumu je obavezna, a objavljuje se u „Službenom glasniku opštine Rudo.“

Član 83.
Zbor građana

Zbor građana može sazvati Načelnik opštine, Predsjednik Skupštine opštine, Predsjednik Savjeta mjesne zajednice – samoinicijativno ili na pismeni zahtjev najmanje 50 birača kao i svaki odbornik sa područja mjesne zajednice, na kojoj ima prbivalište.

Na zborovima građana, pored pitanja utvrđenih zakonom, građani odlučuju, o pokretanju inicijative za obrazovanje, spajanje, pripajanje i razdvajanje mjesnih zajednica ili njihovih dijelova, o izboru savjeta mjesne zajednice kao i o drugim pitanjima, u skladu sa ovim Statutom i odlukom Skupštine opštine.

Zbor građana može se održati za područje ili dio područja mjesne zajednice, naselja ili naseljenog mjesta.

Zbor građana može se održati i punovažno odlučivati ukoliko zboru građana prisustvuje najmanje 5% birača sa područja za koje je sazvan zbor građana.

 

Mjesna zajednica

Član 84.
Zadovoljavanje zajedničkih potreba građana

 U mjesnoj zajednici građani mogu zadovoljavati zajedničke potrebe i interese u oblastima uređenja naselja, stanovanja, komunalnih djelatnosti, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i vaspitanja, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture, zaštite i unapređivanja životne sredine, civilne zaštite, kao i drugim oblastima, u skladu sa ovim Statutom i aktima Opštine.

Član 85.
Finansiranje

 Poslovi iz djelokruga rada mjesne zajednice finansiraju se iz budžeta Opštine, mjesnog samodoprinosa, sredstava koje građani sami prikupe u skladu sa propisima, iz poklona i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Opština može ustupiti mjesnoj zajednici dio prihoda Opštine, u skladu sa zakonom kao i planovima i programima razvoja Opštine odnosno mjesne zajednice.

U finansiranju poslova iz nadležnosti mjesne zajednice učestvuje Opština, u skladu sa posebnom odlukom koju donosi Skupština opštine.

Član 86.
Osnivanje i promjena područja mjesne zajednice

 Mjesne zajednice osniva Skupština opštine posebnom odlukom, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Odlukom o osnivanju uređuje se organizacija, poslovi, sazivanje i način rada zbora građana, postupak izbora organa mjesne zajednice, način finansiranja, kao i druga pitanja od značaja za rad mjesnih zajednica.

Mjesna zajednica se osniva za dio jednog, jedno ili više naseljenih mjesta koja čine teritorijalnu i ekonomsku cjelinu za zadovoljenje potreba stanovništva u mjesnoj zajednici.

Prilikom obrazovanja, odnosno izdvajanja, razdvajanja, pripajanja i spajanja mjesne zajednice ili promjene područja, područje mjesne zajednice usklađuje se sa područjima naselja i naseljenih mjesta.

Dio područja jedne mjesne zajednice može se pripojiti području druge mjesne zajednice, ukoliko se ove promjene vrše u okviru istog naselja.

Naselje sa područja mjesne zajednice može se pripojiti području druge mjesne zajednice, ukoliko se promjene vrše u okviru istog naseljenog mjesta.

Član 87.
Savjet mjesne zajednice

Mjesna zajednica ima Savjet koji broji najmanje pet a najviše sedam članova. Odlukom Skupštine opštine uređuje se broj članova Savjeta mjesne zajednice u zavisnosti od broja birača mjesne zajednice i veličine područja mjesne zajednice.

Član 88.
Izbor Savjeta mjesne zajednice

 Članove Savjeta mjesne zajednice biraju birači koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice, neposredno na zboru građana, a koji su registrovani za glasanje na lokalnim izborima.

U Savjet mjesne zajednice predlaže se najmanje 1/3 članova iz reda manje zastupljenog pola.

Prijedlog za sastav savjeta mjesne zajednice treba da odražava postojeću nacionalnu i etničku strukturu stanovništva na području mjesne zajednice.

Postupak izbora predsjednika i članova Savjeta mjesne zajednice obezbjeđuje Opštinska izborna komisija, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Skupštine opštine.

Član 89.
Mandat

 Predsjednik i članovi Savjeta mjesne zajednice biraju se na period od četiri godine.

Predsjednik i članovi Savjeta mjesne zajednice mogu biti razriješeni i prije isteka mandata u slučajevima i pod uslovima utvrđenim posebnom odlukom Skupštine opštine.

Član 90.
Pitanje povjerenja Savjeta mjesne zajednice

 Građani mjesne zajednice mogu postaviti pitanje povjerenja predsjedniku i članovima Savjeta mjesne zajednice.

Postupak glasanja o povjerenju predsjedniku ili članovima Savjeta mjesne zajednice uređuje se Odlukom Skupštine opštine.

Član 91.
Dopunski i prevremeni izbori

 U slučaju da članu savjeta mjesne zajednice prestane mandat, bude opozvan ili razriješen odlukom Skupštine opštine prije isteka perioda na koji je izabran, postupak i proceduru za izbor novog člana Savjeta mjesne zajednice urediće Skupština opštine posebnom odlukom.

Član 92.
Raspuštanje Savjeta mjesne zajednice

 U slučajevima neizvršavanja poslova iz nadležnosti mjesne zajednice, Savjet mjesne zajednice može biti raspušten.

Odluku o raspuštanju Savjeta mjesne zajednice donosi Skupština opštine, u skladu sa ovim Statutom i posebnom odlukom Skupštine opštine.

 

VIII – SARADNJA OPŠTINE SA DRUGIM SUBJEKTIMA

Član 93.
Opšta odredba

 Opština uspostavlja različite oblike saradnje sa drugim subjektima u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa njenih građana, zadovoljavanja njihovih potreba i jačanja položaja Opštine.

Član 94.
Saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave

 Organi Opštine ostvaruju saradnju sa drugim jedinicama lokalne samouprave radi izvršavanja poslova od zajedničkog interesa u oblasti uprave, privrede, komunalne djelatnosti, zdravstva, kulture, socijalne zaštite, zaštite životne sredine i drugim oblastima koje zajednički utvrdi sa drugim lokalnim zajednicama.

O oblicima i načinu saradnje Opštine sa drugim jedinicama lokalne samouprave zaključuje se poseban sporazum u skladu sa zakonom.

Član 95.
Saradnja sa drugim organima vlasti

 Organi Opštine sarađuju sa drugim organima vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini na principu utvrđenih nadležnosti Opštine i tih organa, a radi ostvarivanja interesa Opštine i njenih građana.

Prema drugim organima vlasti Opština ima prava i dužnosti utvrđena zakonom i drugim propisima.

Član 96.
Udruživanje i pristupanje

 Opština je članica Saveza opština i gradova Republike Srpske, kao asocijacije lokalnih vlasti.

Opština može pristupati i drugim domaćim i međunarodnim asocijacijama lokalnih vlasti u zavisnosti od njenog interesa, u skladu sa zakonom i na osnovu odluka Skupštine opštine.

Član 97.
Saradnja sa drugim subjektima

 Radi što potpunijeg izvršavanja poslova iz nadležnosti Opštine, organi Opštine sarađuju sa političkim strankama, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama i drugim subjektima.

Organi Opštine preduzimaju mjere u cilju unapređenja saradnje, uzajamne pomoći i uvažavanje inicijativa i predloga nevladinih organizacija sa područja Opštine, u različitim oblicima njihovog djelovanja i u skladu sa interesima Opštine.

Član 98.
Realizacija saradnje

 Načelnik opštine realizuje saradnju Opštine sa drugim jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa ovim Statutom, odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela.

Predsjednik Skupštine opštine ostvaruje parlamentarnu saradnju sa drugim jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa ovim Statutom, aktima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela.

 

IX – POSTUPAK ZA DONOŠENJE, IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPŠTINE

Član 99.
Predlog za promjenu Statuta opštine

 Predlog za donošenje, izmjene i dopune Statuta opštine (u daljem tekstu: promjene Statuta) mogu podnijeti Načelnik opštine, najmanje 1/3 odbornika Skupštine opštine i 20% birača sa područja Opštine (u daljem tekstu: ovlašćeni predlagač).

Na osnovu obrazloženog predloga ovlašćenog predlagača izjašnjava se Skupština opštine u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga, uz prethodno pribavljeno mišljenje, Komisije za propise i Načelnika opštine, ako on nije podnosilac predloga za promjenu Statuta.

Član 100.
Odlučivanje o predlogu za promjenu

 O predlogu za promjenu Statuta izjašnjava se Skupština opštine i donosi posebnu odluku o pokretanju postupka za promjenu Statuta opštine.

Odlukom iz prethodnog stava ovog člana uređuje se obim promjene Statuta opštine i nosilac izrade nacrta akta o promjeni Statuta opštine.

Član 101.
Vrste akata

 Statut opštine može se mijenjati statutarnim odlukama ili donošenjem novog statuta.

Član 102.
Inicijativa za promjenu Statuta opštine

 Inicijativu za promjenu Statuta opštine mogu podnijeti građani putem zborova u mjesnim zajednicama, svaki odbornik u Skupštini opštine ili najmanje 5% birača sa područja Opštine.

O inicijativi iz prethodnog stava ovog člana izjašnjava se Načelnik opštine u roku od 30 dana od dana podnošenja ove inicijative i o svom stavu obavještava podnosioce inicijative i Skupštinu opštine.

U postupku izjašnjavanja, u smislu prethodnog stava ovog člana, Načelnik opštine pribavlja mišljenje Komisije za propise.

Član 103.
Javna rasprava o nacrtu

 Nacrt akta o promjeni Statuta opštine utvrđuje Skupština opštine na predlog ovlašćenog predlagača.

Odlukom o utvrđivanju nacrta akta o promjeni Statuta opštine određuje se organ koji će organizovati i sprovesti javnu raspravu.

U zavisnosti od obima promjena Statuta opštine, aktom iz prethodnog stava ovog člana Skupština opštine određuje period trajanja javne rasprave.

Postupak za provođenje javne rasprave bliže se uređuje Poslovnikom Skupštine opštine.

Član 104.
Izuzetak

 Izuzetno, Skupština opštine može, na predlog ovlašćenog predlagača, odlučiti o usvajanju izmjene ili dopune Statuta opštine neposredno na osnovu predloga statutarne odluke bez provođenja postupka javne rasprave, ako je predložen mali obim promjena ili ako ta promjena predstavlja usklađivanje sa izričitim odredbama zakona.

Član 105.
Odlučivanje o usvajanju promjene

Statut opštine i njegove promjene usvaja Skupština opštine, dvotrećinskom većinom ukupnog broja odbornika.

 

X – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 106.

 U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta uskladiće se odluke i drugi akti Opštine sa odredbama ovog Statuta.

Član 107.

 Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“, broj: 1/00).

Član 108.

 Ovaj Statut stupio je na snagu dana 13.07.2005.godine, 18.03.2008.godine, 12.04.2008. godine, 06.06.2008. godine, 04.11.2008. godine, 05.03.2009. godine, 21.01.2011. godine i 15.02.2013. godine.

 

 

 

Na osnovu člana 30. i 165. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 i 98/ 13), i člana 34, 104. i 105. Statuta opštine Rudo – prečišćeni tekst („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 5/ 13) Skupština opštine Rudo, na sjednici održanoj dana 18.03.2014. godine donijela je:

O    D    L    U    K    U

o izmjenama i dopunama Statuta opštine Rudo

Član 1.

U Statutu opštine Rudo – prečišćeni tekst(„Službeni glasnik opštine Rudo broj 5/ 13) u članu 2. naziv „Donji Cikoti“ zamjenjuju se nazivom „Donje Cikote“ naziv „Misailovina“ nazivom Misajlovina“ i naziv „Međurečje“ mijenja se nazivom „Međurječje“.

Član 2.

  U članu 5.stav 2. i 3. brišu se.

Član 3.

U članu 10. u stavu 2. riječi „administrativne službe“ zamjenjuju se riječima „ opštinske uprave“, kao i u cijelom tekstu Statuta u odgovarajućem padežu.

Član 4.

U članu 32. stav 3. briše se.

Član 5

Poslije člana 32. dodaje se novi član 32a. koji glasi:

„Opštinski odbornik svoju dužnost vrši u skladu sa zakonom, statutom opštine, poslovnikom o radu i etičkim kodeksom skupštine opštine.

Opštinski odbornik za vršenje odborničke dužnosti ima pravo na odborničku naknadu (odbornički dodatak) u skladu sa zakonom.

Odlukom skupštine opštine utvrđuje se visina odborničke naknade, kao i slučajevi u kojima odborniku ne pripada pravo na odborničku naknadu.“

Član 6.

Član 33. mijenja se i glasi:

„Prvu sjednicu novoizabrane skupštine saziva predsjednik skupštine opštine iz prethodnog saziva, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja izvještaja nadležnog organa za sprovođenje izbora.

Ako je spriječen predsjednik, odnosno potpredsjednik skupštine opštine iz prethodnog stava, prvu sjednicu će sazvati najstariji odbornik iz prethodnog saziva.

Ako prvu sjednicu skupštine ne sazove ovlašćeno lice iz stava 1, odnosno stava 2. ovog člana, sjednicu će sazvati ½ odbornika novog saziva.

Prvoj sjednici skupštine opštine do izbora predsjednika predsjedava najstariji odbornik novog saziva kome u radu pomažu dva najmlađa odbornika novog saziva koji su članovi radnog predsjedništva iz reda političkih stranaka koje imaju najveći broj odbornika u skupštini opštine.

Do izbora predsjednika skupštine opštine, predsjedavajući prve sjednice ima sva prava i dužnosti predsjednika skupštine u pogledu sazivanja i predsjedavanja sjednici.

Ostala pitanja u vezi sa konstituisanjem Skupštine opštine uređuju se Poslovnikom o radu Skupštine.“

Član  7.

Član 34. mijenja se i glasi:

Skupština opštine je nadležna da:

 • donosi statut opštine,
 • donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo au­tentično tumačenje,
 • donosi budžet i završni račun budžeta,
 • donosi planove i programe razvoja opštine, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
 •  donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe,
 •  donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
 • donosi sprovedbene planove,
 • donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline,
 • donosi odluke o komunalnim taksama i drugim jav­nim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
 •  donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite u skladu sa zakonom i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite,
 • donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine,
 • donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
 •  donosi odluku o proglašenju praznika opštine,
 • donosi odluku o upotrebi simbola opštine,
 • donosi odluku o članstvu opštine u savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
 • donosi plan korišćenja javnih površina,
 • donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
 • donosi odluku o nagradama i priznanjima,
 • bira i razrješava predsjednika skupštine opštine, potpredsjednika skupštine opštine, zamjenika načelnika opštine, sekretara skupštine opštine, načelnike odjeljenja ili službe i članove stalnih i povremenih radnih tijela skupštine opštine,
 • obrazuje stručnu službu za potrebe skupštine i njenih radnih tijela,
 • odlučuje o zaduženju opštine,
 • osniva Odbor za žalbe i razmatra izvještaj o radu odbora,
 • pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva opštine i naseljenog mjesta,
 • usvaja poslovnik,
 • usvaja etički kodeks skupštine,
 • razmatra godišnji izvještaj o radu načelnika opštine i o istom zauzima svoj stav,
 • odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv načelnika opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor načelnika opštine,
 •  razmatra izvještaj načelnika opštine o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
 • odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini opštine,
 • imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je osnivač ili suosnivač opština, u skladu sa zakonom,
 • osniva preduzeća i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za opštinu i upravlja istim u skladu sa zakonom,
 • raspisuje javni zajam i samodoprinos,
 • raspisuje referendum,
 • daje mišljenje o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje povjerenih poslova i
 •  vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Član  8.

Učlanu 35. riječi “ili ovim Statutom“ brišu se.

Član  9.

  U članu 41. stav 1. iza riječi „pravnika“ dodaje se tekst koji glasi:

„ ili prvi ciklus studija-diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova“

Član  10.

Poslije člana 46. dodaju se članovi 46a. i 46b, koji glase:

46a.

  „Odbor za žalbe

Opština ima Odbor za žalbe koji odlučuje u drugom stepenu o žalbama službenika, tehničkih i pomoćnih radnika zaposlenim u Opštinskoj upravi na rješenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama kandidata koji su učestvovali na javnom konkursu za zaposlenje u Opštinskoj upravi.

Odbor za žalbe osniva Skupština Opštine, u skladu s zakonom.“

46 b.

„Opštinski menadžer

Opština može imati menadžera koji koordinira rad na pripremi i realizaciji razvojnih programa i projekata kojima se podstiče razvoj Opštine, obezbjeđuje zaštita životne sredine, održivi razvoj, podstiču preduzetničke inicijative, javno-privatno partnerstvo i iniciraju izmjene propisa radi stvaranja podsticajnog ambijenta za razvoj Opštine.

Odluku o potrebi uspostavljanja i djelokrugu rada opštinskog menadžera donosi Načelnik Opštine.

Opštinskog menadžera postavlja i razrješava Načelnik Opštine, u skladu sa zakonom.“

Član  11.

U članu 49. poslije alineje 11. dodaje se nova alineja 12, koja glasi:

 „-podnosi izvještaj skupštini o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost,“.

Dosadašnje alineje 12. do 18. postaju alineje 13. do 19.

Član  12.

 U članu 52. stav 4. briše se.

Poslije stava 3. dodaju se novi stavovi 4. i  5. koji glase:

„U slučaju prestanka mandata načelnika opštine prije isteka vremena na koje je izabran u skladu sa izbornim propisima, zamjenik načelnika obavlja dužnost načelnika do izbora novog načelnika opštine.

Ukoliko zamjenik načelnika u slučaju iz prethodnog stava  ovog člana iz bilo kojih razloga bude spriječen da obavlja dužnost načelnika opštine, ili opština nema zamjenika načelnika, skupština opštine će izabrati vršioca dužnosti zamjenika načelnika do izbora načelnika opštine u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.“

Član  13.

Naziv poglavlja 2.1. mijenja se i glasi „Opštinska Uprava“.

Član  14.

U članu 54. i daljem tekstu naziv „ Opštinska administrativna služba“  zamjenjuje se nazivom  „ Opštinska uprava“ u odgovarajućem padežu.

Član  15

U članu 67. stav 1. iza naziva akta „odluke“ dodaje se zarez i riječ “rješenja“.

Član  16.

Član 82. mijenja se i glasi:

„ Postupak izjašnjavanja građana na referendumu obavlja se u skladu sa zakonom i posebnom odlukom koju donosi Skupština opštine.

Referendum je punovažan ako je na njemu glasala natpolovična većina građana koji imaju biračko pravo i koji su upisani u birački spisak.

Referendumsko pitanje je dobilo podršku građana ako se za njega izjasnila natpolovična većina građana koja je glasala na referendumu.“

Član  17.

U članu 86. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Inicijativu za osnivanje mjesne zajednice mogu podnijeti najmanje 10% građana koji imaju prebivalište na području naseljenog mjesta, odnosno naseljenih mjesta za koja se predlaže osnivanje nove mjesne zajednice ili najmanje 1/3 odbornika skupštine opštine ili načelnik opštine.“

Redosled ostalih stavova se pomjera.

 

Član  18.

 Poslije člana 89. dodaje se novi član 89a. koji glasi:

 

89a.

„Nadzor nad radom Savjeta mjesne zajednice vrši nadležno radno tijelo Skupštine opštine.

Ovlaštenje i način vršenja nadzora propisaće se Poslovnikom i Odlukom Skupštine opštine.“

 

Član  19.

U članu 105. riječ  „dvotrećinskom“ briše se, a iza riječi  “većinom“ dodaje se riječ „glasova“.

 

Član  20.

Organi Opštine uskladiće opšta akta sa odredbama ove odluke u roku od tri mjeseci od dana njenog stupanja na snagu

 

Član  21.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku opštine Rudo“.

 

Broj: 01-022-16/14                                             PREDSJEDNIK

Datum:18.03.2014. godine                          Skupštine opštine Rudo

                                    VeliborĆirović.s.r.