Udruženja građana

UDRUŽENJE ZA POMOĆ OSOBAMA SA POSEBNIM POTREBAMA „NADA“ RUDO

Adresa: Vožda Karađorđa Petrovića br. 3 .

Tel/faks: 058/712-281

E-mail: nada@sprinter.net

Ovlašteno lice: Milena Kujundžić

E-mail: milena.kujundzic@yahoo.com.

Udruženje je počelo sa radom 2003 godine, a njegovi programski ciljevi i zadaci su : da organizovano radi na pružanju pomoći djeci i omladini sa posebnim potrebama, sarađuje sa drugim humanitarnim organizacijama, organizuje edukaciju djece i omladine sa posebnim potrebama, ostvaruje i štiti njihova prava i provodi aktivnosti na obrazovanju i podsticanju razvoja sporta, kulture i drugih aktivnosti ove populacije .

Misija Udruženja je : „Mi postojimo da bismo pomogli osobama sa posebnim potrebama da poboljšaju svoje zdravstveno stanje, ekonomsko-socijalnu sigurnost, obrazovanje, uključenje u normalne tokove života, a sve u skladu sa njihovim ličnim sposobnostima.“ Mi vjerujemo da svaka osoba ima pravo na normalan život .

Organi upravljanja Udruženja su : Skupština, Upravni i Nadzorni odbor.

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA RUDO

Adresa: Vožda Karađorđa Petrovića br. 37

Tel/faks: 058/711-244

E-mail: cicaj1966@gmail.com

Sekretar: Janićijević Svjetlana

Osnovne aktivnosti OOCK Rudo zasnivaju se na : provođenju programa socijalno-humanitarne djelatnosti , prve pomoći, dobrovoljnog davalaštva krvi,programa podmlatka i omladine, kućne njege i programa upoznavanja na opasnost od mina .

Organi upravljanja : Skupština, Upravni odbor i Nadzorni Odbor.

SAVJET MLADIH RUDO

Adresa: Trg slobode br. 1

Telefon: 065/428-828

E-mail: mladirudo@yahoo.com

Predsjednik: Natalija Vidaković

Savjet mladih Rudo je nevladina omladinska organizacija koja djeluje na omladinskom organizovanju i poboljšanju njihovog života .Ciljevi organizacije su da okuplja mlade ljude i da ih edukuje,pružanje mogućnosti lakšeg orgasnizovanja, da zadrži mlade u našem gradu, da ih sklone sa ulica i da im pruži niz drugih pomoći shodnih dostojnog mladog čovjeka.

UDRUŽENJE PČELARA „MEDOVINA“ RUDO

Adresa: Trg slobode bb.

Telefon: 058/711-206

Predsjednik: Cvjetković Vasilije

Udruženje pčelara „Medovina“ Rudo je upisano u registar društvenih organizacija i drugih udruženja kod Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu pod brojem RU-8/99 od 24.02.1999.godine,a osnovano je na osnivačkoj skupštini 26.12.1998.godine .

Ciljevi i zadaci udruženja su:

 • trajno djeluje na povezivanju, objedinjavanju i podsticanju rada pčelara radi razvoja i unapređenja pčelarstva, pčelarske privrede i drugih ciljeva i zadataka koji doprinose zadovoljavanju ličnih i zajedničkih interesa članova i građana, kao i ostvarivanje opštih interesa ,
 • pokreće i pomaže inicijative za samostalno i zakonsko regulisanje položaja pčelarstva i uslova za pčelarenje ,
 • radi na planskom razvoju pčelarstva,
 • radi na zdravstvenoj i drugoj zaštiti pčelarstva na opštini Rudo,
 • podstiče i usmjerava aktivnost na savremenu pčelarsku proizvodnju u standardizovanim košnicama i opremi u primjeni savremene tehnologije u pčelarenju.

Organi upravljanja su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni Odbor.

SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „JEZERO“ RUDO

Adresa: D. Mihajlovića br. 6

Telefon: 058/711-411 , 065/033-431

Predsjednik: Radojko Bradonjić

Sportsko ribolovno Društvo „Jezero“ je korisnik svih voda na području opštine Rudo , a najveće vode su rijeka Lim 25 kilometara i vještačko jezero 25 kilometara (akumulacija HE Višegrad ). Lim je pritoka Drine i u njemu kao i u Drini su nastanjene sve klasične vrste riba : mladica, mrena, plotica, skobalj, klen, lipljen, potočna pastrmka, a i redovno se vrši poribljavanje sa šaranom i potočnom pastrmkom .

Na rijeci Lim sve dozvoljene vrste lova su moguće : flajfišing-mušica, lov ribe na plovak, dubinski lov, lov mladice i drugi .

Društvo je dobro organizovano i razvija sportski ribolov i ribo-turizam . Posjeduje prilično dobro uređenu ribolovnu stazu u Setihovu na kojoj se organizuju mnoga takmičenja lokalnog, regionalnog, republičkog i državnog nivoa .

Organi upravljanja su : Skupština Društva (30 Članova) i Upravni odbor( 9 članova).

Društvo ima  profesionalnog ribočuvara.

LOVAČKO UDRUŽENJE „VARDA“ RUDO

Kancelarija u uluci Miloša Obilića br.4 u Rudom

Tel/Faks:  058/711-590

Stručno lice za lovstvo: Mile Tanasković

Predsjednik: Srđan Miković

Lovačko udruženje „Varda“ Rudo formirano je 1953. godine.

Udruženje je punopravna članica Lovačkog saveza Republike Srpske i regija Stara Hercegovina.

Udruženje je organizovano  u šest lovačkih sekcija i broji oko 320 članova.

Gazduje lovištem „Varda“ Rudo koje se poklapa sa granicama opštine Rudo.

Lovište „Varda“ Rudo je površine od 34.026 hektara od čega je 24.000 hektara lovna a 10.026 hektara nelovna površina.

Tip lovišta je brdsko-planinsko.

Nadmorska viisina lovišta se kreće od 305 do 1.492 matra.

Lovište je bogato slijedećim vrstama lovne divljači: srneća divljač, divlja svinja, medvjed, vuk, zec, lisica i poljska jarebica.

U livištu je izgrađen značajan broj lovno-tehničkih i smejštajnih objekata.

CENTAR ZA ODGOVORNU DEMOKRATIJU COD „LUNA „

adresa: Trg Slobode br.1, Rudo

telefon/fax: +387 58 712 262

e-mail: lunabih@teol.net

web site: www.codluna.ba

Ovlasteno lice: Svetlana Vuković

Centar za odgovornu demokratiju – COD Luna je nevladina organizacija koja aktivno djeluje od 1998 godina u oblasti promocije demokratskih principa, odgovornog upravljanja, transparentnosti i politike orijentisane na razvoj.

Tokom svog postojanja realizovala je niz projekata koji su doprinijeli ostvarivanju slijedećih ciljeva:

 • Jačanje civilnog sektora
 •  Osnaživanje žena i uspostavljanje međuentitetske saradnje
 • Razvoj i osnaživanje omladinskog sektora i povećanje nivoa informisanosti mladih na opštini Rudo.
 • Ekonomski osnaživanje stanovništva
 • Podrška razvoju biznisa
 • Uspostavljanje i razvoj saradnje između entiteta
 • Edukacija stanovništva
 • Podrška povratku i povratnicima
 • Promocija evropsikih vrijednosti i procesu evropskih integracija
 •  Prevencija korupcije
 • Institucionalno riješenje borbe protiv korupcije

OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA RUDO

Adresa: Trg Slobode br.1, Rudo

Telefon/fax: +387 58 711 134

E-mail: borackarudo@teol.net

Predsjednik Skupštine OBO Rudo: Spasojević Ilija

Predsjednik Predsjedništva OBO Rudo: Nikola Medović

Stručna služba OBO Rudo: Mirko Stanić

Opštinska boračka organizacija Rudo djeluje kao jedinstvena dobrovoljna samostalna interesna organizacija demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca na cijeloj opštini Rudo.

U svom sastavu Opštinska boračka organizacija  ima formirano 8 mjesnih boračkih organizacija,  koji biraju svoje predstavnike u Skupštinu Opštinske boračke organizacije.

Skupština opštinske boračke organizacije bira se  na mandat od 4 godine, koliko traje i mandat predsjednika Skupštine, predsjednika Predsjedništva i članova  Predsjedništva.

U sklopu OBO Rudo osnovani su i Odbor porodica poginulih boraca i Odbor ratnih vojnih invalida.

Tokom svog postojanja Opštinska boračka organizacija Rudo inicirala je i sprovela izgradnju Centralnog spomen obilježja na Trgu u Rudom, kao i spomen obilježja poginulim borcima u mjesnim zajednicama: Bijelo Brdo, Štrpca, Uvac, Mokronozi, Mioče, Mrsovo.

Prostorije opštinske boračke organizacije nalaze se u Domu kulture Rudo gdje je ujedno i smještena i spomen soba poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata 1992 – 1996. god. kao i muzej Prve proleterske brigade.

Opštinska boračka organizacija sprovodi i niz drugih aktivnosti u skladu sa planom rada organa, radnih tijela i službe  boračke organizacije koji se donosi i usvaja na organima upravljanja.

Opštinska boračka organizacija je formirana 1994. godine.

 VATROGASNO DRUŠTVO RUDO

Adresa: Cara Dušana 18
Starješina: Simić Dragan
Telefon-faks:058/711-168
E-mail:VATRO10@teol.net

Predsjednik Skupštine: Miković Slobodan

Predsjednik Upravnog odbora: Pavlović Dragan

 

Ciljevi i djelatnost društva

Društvo podstiče i koordinira aktivnost svojih članova u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, Planom zaštite od požara i drugim zakonskim propisima.

U sastavu Društva  postoji Dobrovoljna vatrogasna jedinica, sposobna za gašenje požara.

Cilj Društva je organizovanje dobrovoljnog učestvovanja građana na gašenju požara i spasavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama, kao i radi preventivne djelatnosti, propagiranje vatrogastva i vršenje drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara.

Zadaci Društva su:

 1. Okupljanje i organizovanje članova i usklađivanje njihovih aktivnosti u cilju unapređenja zaštite od požara,
 2. Stručno osposobljavanje članova dobrovoljne vatrogasne jedinice za gašenje požara i vršenje određenih poslova u oblasti zaštite od požara,
 3. Sprovođenje primarne zaštite u cilju sprečavanja izbijanja požara, vršenjem požarno-prvenstvenih djelatnosti,
 4. Gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i drugim nepogodama,
 5. Analiziranje stanja zaštite od požara na području djelovanja Društva i u okviru svojih prava davanje prijedloga i mišljenja za potpuniju zaštitu od požara,
 6. Organizovanje i razvijanje svih vidova vaspitno-obrazovne, propagandne i informativne djelatnosti u oblasti zaštite od požara,
 7. Propagiranje dobrovoljnog vatrogastva,
 8. Obrazovanje dobrovoljne vatrogasne jedinice i staranje o njenoj opremljenosti i sposobnosti za gašenje od požara i spašavanja,
 9. Rad na osposobljavanju članstva Društva za jačanje odbrambenih sposobnosti i ostvarivanju zadataka u oblasti civilne zaštite,
 10. Saradnja sa preduzećima, institucijama i vatrogasnim Društvima i jedinicama u oblasti zaštite od požara,
 11. Organizovanje smotri, vježbi, takmičenja, susreta i drugih manifestacija vatrogasne jedinice,
 12. Vođenje određenih evidencija o članovima Društva, matične knjige o odlikovanjima i drugim priznanjima i unapređenjima i evidenciju intervencije vatrogasne jedinice na požarima i dr.,
 13. Dodjeljivanje pohvala, nagrada i drugih priznanja, u okviru svojih prava, za posebne zasluge u oblasti zaštite od požara i vatrogastva,
 14. Vršenje drugih poslova i zadataka u oblasti zaštite od požara, utvrđenih zakonom o zaštiti od požara i planom zaštite od požara u skladu sa ovim Statutom.

AMD „START“ RUDO

Adresa: Trg slobode 1

E-mail: amdstartrudo@gmail.com