Počela eksproprijacija za HE „Mrsovo“

Dana 19. 11. 2014. godine, održavanjem prve rasprave, počela je eksproprijacija nepokretnosti za potrebe izgradnje HE „Mrsovo“.

Po riječima Zorana Topalovića, šefa Područne jedinice RGU Rudo, u prvom postupku obezbjeđuju se dokazi o stanju na parcelama (popis drvnih sortimenata i broj stabala (šume), stabala voća, zasada i usjeva, definiše se karakter zemljišta kao i stanje građevinskih objekata).

Sa postupkom eksproprijacije krenulo se od parcela, na kojima će se graditi objekti same centrale i dalje prema Mrsovu, sa desne strane rijeke Lim. U procesu eksproprijacije, evidentirano je oko 400 predmeta a planirano je da se ovaj posao završi do proljeća 2015 – e godine, kada se predviđa početak izgradnje centrale.

Iznos naknade za eksproprisane nepokretnosti, utvrdiće se po pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji a na osnovu procjene ovlaštenih vještaka .

Zoran