Oglas o davanju u zakup nepokretnosti

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

-Načelnik-

Broj: 02-477-42/24

Datum: 30. april 2024.godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 16. Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 3/15, 5/23 i 6/23) i člana 1. Odluke o davanju u zakup zemljišta putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom („Službeni glasnik opštine Rudo“, broj 5/24 ), Načelnik opštine Rudo, raspisuje

 

 OGLAS

o davanju u zakup nepokretnosti

 

I Opština Rudo daje u zakup putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom zemljište označeno kao k.č.broj 30/3 KO Štrpci, ukupne površine 2760 m2 upisano u List nepokretnosti broj 448 KO Štrpci u svrhu izgradnje poslovnog objekta.

II Licitacija za predmetnu nepokretnost održaće se dana 21.05.2024.godine sa početkom u  11 časova u kancelariji broj 15 u zgradi opštine Rudo.

III  Početna cijena za dodjelu u zakup zemljišta iz člana I ovog oglasa iznosi 124,20 KM mjesečno.

IV Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u ostavljenom roku podnesu prijavu i uplate kauciju u iznosu od 100,00 KM na blagajni opštine Rudo. Fizička lica koja učestvuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da Komisiji na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš) kao i punomoć lica koje ih ovlašćuje. Pravna lica koja učestvuju u javnom nadmetanju potrebno je da Komisiji na uvid dostave dokaz o upisu u sudski registar pravnog lica, kao i ovlaštenje lica koje ih zastupa.

V Razgledanje nepokretnosti, koja je predmet licitacije, može se izvršiti dana              10.05.2024.godine i 13.05.2024. godine u vremenu od 11 do 13 časova uz prisustvo predstavnika opštine. Uvid u dokumentaciju o nepokretnosti može se izvršiti svakim radnim danom do dana održavanja licitacije, u vremenu od 7 do 15 časova u kancelariji broj 11 u zgradi opštine Rudo.

 VI Postupak licitacije sprovešće Komisija za prodaju i davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta imenovana Odlukom Skupštine opštine Rudo a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12)

VII Rok za podnošenje prijava za učešće u javnom nadmetanju- licitaciji je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Oglas je objavljen na veb stranici opštine Rudo, oglasnoj tabli opštine Rudo i Televiziji Rudo. Ako oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Prijave se podnose na posebnom obrascu koji se nalazi u Centru za pružanje usluga građanima-šalter sala opštine Rudo, a dostavljaju se na adresu: Opština Rudo, ulica Dragoljuba Draže Mihailovića br.41, sa naznakom „Komisija za prodaju i davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta“.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Bogdanović Dragoljub

_____________________