Dodijeljena bespovratna sredstva za projekte integrisanog i održivog lokalnog razvoja u RS

 

IRB

Nakon provedenog javnog konkursa, devet opština i jedna javna ustanova danas su sa Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske (IRBRS) potpisali ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj.

Ukupno raspoloživa sredstva za period 2015./2016. godina iznose 866.851,67 KM, od čega je 52,7% obezbijedila Vlada Švajcarske putem UNDP-a, a 47,3% Vlada Republike Srpske putem Ministarstva finansija. U skladu sa raspoloživošću sredstava u okviru Drugog ciklusa Finansijskog mehanizma, ugovori su potpisani sa deset korisnika, kao što je prikazano u narednoj tabeli:

R.b. Korisnik sredstava Naziv projekta Sredstva korisnika Sredstva Finansijskog mehanizma Ukupna vrijednost projekta
1. Opština Brod Projekat izgradnje balon sale na području Mjesene zajednice Liješće 28.382,84 98.280,00 126.662,84
2. Grad Bijeljina Uvođenjem GIS sistema do unapređenja kvaliteta javnih usluga u gradu Bijeljina 51.013,50 91.637,91 142.651,41
3. Opština Mrkonjić Grad Bezbjednije za sve: unapređenje kapaciteta za zaštitu od požara na području opštine Mrkonjić Grad 25.041,51 97.130,23 142.651,41
4. Opština Pale Poboljšanje kvaliteta javnih usluga u JU Dječiji centar „Bubamara“ 24.879,00 74.637,50 99.516,50
5. JZU Dom zdravlja Šipovo Unapređenje kvaliteta primarne zdravstvene zaštite kao preduslov sertifikacije i nastavka poslovanja Doma zdravlja Šipovo 25.001,17 99.999,99 125.001,16
I Ukupno prioritetna oblast I 154.318,02 461.685,63 616.003,65
6. Opština Rudo Programsko upravljanje u službi crvenog zlata 24.993,54 99.974,16 124.967,70
7. Opština Čajniče Otkupna stanica Zaborak u opštini Čajniče 28.665,00 87.903,48 116.568,48
8. Opština Oštra Luka Kvalitetnijom opremom i mehanizacijom do kvalitetnijeg i većeg roda: Podrška proizvođačima kupine i maline na području opštine Oštra Luka 22.581,44 52.690,05 75.271,49
9. Opština Višegrad Razvoj malinarstva u opštini Višegrad 31.345,65 72.679,64 104.025,29
10. Opština Modriča „Jabučik“ 24.496,29 91.918,71 116.415,00
II Ukupno prioritetna oblast II 132.081,92 405.166,04 537.247,96
UKUPNO (I+II) 286.399,94 866.851,67 1.153.251,61

Finansijski mehanizam uspostavljen je 2014. godine od strane Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRBRS), Ambasade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Sredstava Finansijskog mehanizma odobravaju se na bespovratnoj (grant) osnovi, kao podrška realizaciji projekata lokalnih zajednica u sljedećim prioritetnim oblastima:

  1. Poboljšanje pristupa i kvaliteta javnih usluga u jedinicama lokalne samouprave i
  2. Razvoj privrede ili poljoprivrede u ruralnim područjima

Sredstva Finansijskog mehanizma namijenjena su za finansiranje projekata jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i institucija na lokalnom nivou. Strateško upravljanje, vođenje i usmjeravanje, kao i kontrolu i nadzor nad radom  Finansijskog mehanizma obavlja Projektni odbor kojeg čine po jedan predstavnik Ministarstva finansija RS, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, IRBRS, Švajcarske ambasade u BiH i UNDP, dok operativno upravljanje Finansijskim mehanizmom obavlja IRBRS.

IRB1

U 2015. godini lokalne zajednice su mogle aplicirati za sredstva Finansijskog mehanizma u saradnji sa privatnim ili nevladinim sektorom, pod uslovom da su jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća ili institucije vodeći aplikanti. Finansijski doprinos Mehanizma po pojedinačnom finansiranom projektu nije mogao biti niži od 50.000 KM niti viši od 100.000 KM. Pored toga, aplikant je bio dužan da obezbijedi sufinansiranje, isključivo u novcu, u minimalnom iznosu od 20% ukupne vrijednosti projekta.

Odabir projektnih prijedloga vršio se na osnovu javnog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga, u skladu sa jasno definisanim kriterijumima za selekciju.

Preuzeto sa sajta IRB-a.