Ponovljena javna licitacija

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora AD „Nova Polimka“ Rudo o prodaji pokretnih stvari broj: NO-59/15 od 13.05.2015. godine i Odluke Vlade Republike Srpske  broj: 04/1-012-2-1160/15 od 04.06.2015. godine, vd direkor AD „Nova Polimka“ Rudo oglašava Ponovljenu javnu licitaciju.

Ponovljena javna licitacija