Usvojen budžet za 2017. godinu

Odbornici Skupštine opštine Rudo, usvojili su na drugoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Rudo, koja je održana u utorak 27.12.2016 godine, rebalans Budžeta za 2016. godinu u iznosu 4.561.432 KM i Budžet za 2017. godinu u iznosi 4. 329. 650 KM kao i planove izvršenja.

Tokom sjednice raspravljalo se i o setu odluka i drugih dokumenata koje regulišu različite nadležnosti lokalne samouprave. Nakon rasprave usvojena su sledeća dokumenta: Program korišćenja sredstava naknade od prodaje šumskih drvnih sortimenata  za 2017.godinu, Program korišćenja sredstava uplaćenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2017.godinu, Program korišćenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2017.godinu, Plan  utroška namjenskih sredstava za 2017. godinu ostvarenih po osnovu Zakona o zaštiti od požara, Program održavanja ulica,  lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Rudo, Program rada Skupštine opštine Rudo za 2017. godinu, Izvještaj Radne grupe za sagledavanje stanja u KP „Usluga“ a.d. Rudo i razmatranje predloženih rješenja, Odluka o naknadi štete od bolesti plavog jezika, Odluka o subvencionisanju prevoza, Odluka o učešću opštine Rudo u projektu podrške razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena i Odluka o odobravanju sredstava KP „Usluga“ ad Rudo.

Na sjednici su odbornici upoznati i sa: Izvještajem o zimskom održavanju puteva na području opštine Rudo za 2016.godinu, kao sa Informacijama o upisu učenika školskoj 2016/2017. godini, o stanju zaposlenosti na teritoriji opštine Rudo, o stanju u oblasti lovstava na teritoriji opštine Rudo, o stanju u oblasti ribolova na teritoriji opštine Rudo i o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine opštine Rudo u proteklom periodu.