Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine

Načelnik opštine Rudo, raspisuje Javni  oglas o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine.

Opština Rudo sa sjedištem u Rudom, ulica Dragoljuba Draže Mihailovića broj 41, daje pod zakup putem prikupljanja pismenih ponuda poslovne prostore u privredi u prizemlju zgrade stare željezničke stanice na Uvcu, sagrađene na zemljištu označenom sa k.č.broj 242, upisane u List nepokretnosti broj 494  KO Štrpci i to:

-poslovni prostor u površini od 18,36 m2;

-poslovni prostor u površini od  41.18 m2.

Rok za podnošenje prijava za učešće u javnom nadmetanju je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Javni  oglas