Izmjene Javnog poziva

Na osnovu člana 15. stav 2. Odluke o nagradama i priznanjima („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj:10/09 i 7/14), a na inicijativu Komisije za nagrade i priznanja Skupštine opštine Rudo, Načelnik opštine Rudo,objavljuje:

 IZMJENE JAVNOG POZIVA

za dostavljanje prijedloga-prijava za dodjelu nagrada mladima opštine Rudo

 

 I

 

U  Javnom pozivu za dostavljanje prijedloga-prijava za dodjelu nagrada mladima opštine Rudo, broj: 02-014-16/23 od 12.06.2023. godine, u članu I stav 2. alineja 3. brišu se riječi “koji do sada nisu nagrađeni po ovom osnovu”.

  II

 

U članu II u  stavu 2.riječi “ u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva” zamjenjuju se riječima  “do 03.07.2023.godine”.

 

III

 

U članu III stav I mijenja se i glasi” Javni poziv biće objavljen na Oglasnoj tabli, internet stranici opštine i TV Rudo i  ostaje otvoren do 03.07.2023 godine”.

 

Broj:02-014-16-1/23                                                      NAČELNIK OPŠTINE

Dana: 26.06.2023.god.                                                       Dragoljub Bogdanović

_________________