Javni poziv za dostavljanje prijedloga-prijava za dodjelu nagrada mladima opštine Rudo

Na osnovu člana 15. Stav 2. Odluke o nagradama i priznanjima („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj:10/09 i 7/14), a na inicijativu Komisije za nagrade i priznanja Skupštine opštine Rudo, Načelnik opštine Rudo,objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijedloga-prijava za dodjelu nagrada mladima opštine Rudo

I

Objavljuje se  Javni poziv  za dostavljanje prijedloga-prijava za dodjelu „Nagrade mladima opštine Rudo“ povodom praznika i slave opštine Rudo 12 jula – Sv. Apostola Petra i Pavla.

„Nagrada mladima opštine Rudo“ se dodjeljuje kao poseban vid priznanja za mlade, a za istaknuta ostvarenja u svim oblastima života i rada:

– Učenicima generacije u tekućoj školskoj godini koji pohađaju osnovne i srednju školu na području opštine Rudo,

– Učenicima koji pohađaju osnovne i srednju školu na području opštine Rudo, a  koji su u tekućoj školskoj godini osvojili neko od prva tri mjesta na takmičenjima republičkog nivoa,

-Redovnim studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama sa prosjekom ocjena 9,00 i više koji do sada nisu nagrađeni po ovom osnovu i koji imaju prebivalište na području opštine Rudo.

Uz „Nagradu mladima opštine Rudo“ dodjeliće se i prigodna novčana nagrada.

II

Pravo predlaganja imaju pravna i fizička lica, organi i radna tjela i drugi subjekti sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području opštine Rudo.

Predlagači iz stava 1. ovog člana dužni su svoje prijedloge za nagradu dostaviti Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine opštine u roku od 15 dana od dana objavljivalja ovog javnog poziva.

Prijedlog se dostavlja u pisanoj formi i mora sadržavati osnovne biografske podatke o predloženom kandidatu-fizičkom licu i obrazloženje sa navedenim podacima, dokazima o posebnom doprinosu i postignutim rezultatima.

Uz prijedlog za dodjelu nagrade redovnim studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama sa prosjekom ocjena 9,00 i više i sa prebivalištem na području opštine Rudo, potrebno je dostaviti: dokaz o prosječnoj ocjeni, dokaz o statusu redovnog studenta i dokaz o prebivalištu na području opštine Rudo.

Prijedlog za dodjelu nagrada priprema i utvrđuje Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine i dostavlja ga u pisanoj formi Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.

III

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli i internet stranici opštine Rudo i TV Rudo.

Prijedlozi se podnose lično u Šalter sali opštine Rudo ili putem pošte na adresu: “Opština Rudo, ul.Đ.D.D.Mihailovića broj 41; sa naznakom “Prijava na javni poziv za dodjelu novčanih nagrada mladima opštine Rudo“.

Neblagovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom mogu se dobiti na broj telefona 058/700-081, e-mail:opstinarudo@spinter.net ili lično u Šalter sali opštine Rudo.

 

Broj: 02-014-16/23

Datum: 12.06.2023. godine

                                              NAČELNIK OPŠTINE

Dragoljub Bogdanović