Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:41/03), člana 18. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:68/07 i 109/12), Odluke Skupštine opštine Rudo o raspisivanju  javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JZU Domu zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj 9/13), člana 1. Odluke Skupštine opštine Rudo o raspisivanju  javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad  Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj 7/12), Skupština opštine Rudo,

r a s p i s u j e 

 JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

 

I-Skupština opštine Rudo raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje:

1.Direktora JZU Dom zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo;

2.Direktora JU Centra za socijalni rad Rudo.

II-Opis poslova

-Direktor obavlja poslove u skladu sa propisima koji regulišu djelatnost JZU Dom zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo , odnosno  JU Centar za socijalni rad Rudo i njihovim opštim aktima,

III-Mandat

Mandat direktora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

IV-Opšti uslovi za kandidate:

1.Da su stariji od 18 godina,

2.Da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

3.Da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u BiH, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

4.Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

5.Da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova upražnjene pozicije,

6.Da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog Suda i da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred Sudom (član IX stav 1.Ustava BiH).

V-Posebni uslovi za kandidate:

1. Za direktora JZU Dom zdravlja“ Dr Stojana i Ljubica“ Rudo:

-visoka stručna sprema medicinskog ili stomatološkog smjera

-najmanje tri godine radnog iskustva u struci,

-položen stručni ispit,

-uspješnost u predhodnom radu,

-posjedovanje organizacionih i rukovodnih sposobnosti

2. Za direktora JU Centar za socijalni rad Rudo:

visoka stručna sprema: diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik, diplomirani psiholog, diplomirani sociolog, diplomirani pedagog, diplomirani specijalni pedagog, diplomirani defektolog(diplomirani specijalni edukator i rehabilitator)

-najmanje pet godine radnog iskustva u struci,

-položen stručni ispitu za rad u organima uprave,

-uspješnost u predhodnom radu

-da posjeduje organizacione i rukovodne  sposobnosti

VI-Sukob interesa

Kandidati za direktora ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:41/03) i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:73/08).

VII-Potrebna  dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:

1.izvod iz matične knjige rođenih,

2.uvjerenje o državljanstvu,

3.biografiju o kretanju u službi,

4.uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo (za kandidate rođene u Republici Srpskoj uvjerenje će se pribaviti službenim putem),

5.uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

6.dokaz o stručnoj spremi-diploma,

7.dokaz o položenom  stručnom ispitu(za direktora JZU Dom zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo), dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave za direktora JU Centar za socijalni rad Rudo,

8.dokaz o radnom iskustvu,

9.potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu za ostale uslove.

-Uz prijavu se može priložiti originalan dokument ili njegova ovjerena fotokopija.

VIII-Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“  i  dnevnom listu „Glas Srpske“.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno u oba glasila, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:Skupština opštine Rudo, ulica  Dragoljuba Draže Mihajlovića 41, sa naznakom: „Za Komisiju za izbor“.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

 

 

Broj:01-111-25/13                                                   PREDSJEDNIK

Datum:31.07.2013.god.                                  Skupštine opštine Rudo                                                                                                                                                                                                                          Velibor Ćirović