Jaвни конкурс за избор и именовање директора

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:41/03), члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број:68/07 и 109/12), Одлуке Скупштине општине Рудо о расписивању  јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дому здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 9/13), члана 1. Одлуке Скупштине општине Рудо о расписивању  јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад  Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 7/12), Скупштина општине Рудо,

р а с п и с у ј е 

 ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

 

I-Скупштина општине Рудо расписује јавни конкурс за избор и именовање:

1.Директора ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо;

2.Директора ЈУ Центра за социјални рад Рудо.

II-Опис послова

-Директор обавља послове у складу са прописима који регулишу дјелатност ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо , односно  ЈУ Центар за социјални рад Рудо и њиховим општим актима,

III-Мандат

Мандат директора траје четири године, са могућношћу поновног именовања.

IV-Општи услови за кандидате:

1.Да су старији од 18 година,

2.Да су држављани Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

3.Да нису отпуштани из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције,

4.Да се против кандидата не води кривични поступак,

5.Да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова упражњене позиције,

6.Да не служе казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог Суда и да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом (члан IX став 1.Устава БиХ).

V-Посебни услови за кандидате:

1. За директора ЈЗУ Дом здравља“ Др Стојана и Љубица“ Рудо:

-висока стручна спрема медицинског или стоматолошког смјера

-најмање три године радног искуства у струци,

-положен стручни испит,

-успјешност у предходном раду,

-посједовање организационих и руководних способности

2. За директора ЈУ Центар за социјални рад Рудо:

висока стручна спрема: дипломирани социјални радник, дипломирани правник, дипломирани психолог, дипломирани социолог, дипломирани педагог, дипломирани специјални педагог, дипломирани дефектолог(дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор)

-најмање пет године радног искуства у струци,

-положен стручни испиту за рад у органима управе,

-успјешност у предходном раду

-да посједује организационе и руководне  способности

VI-Сукоб интереса

Кандидати за директора не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС („Службени гласник Републике Српске“ број:41/03) и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:73/08).

VII-Потребна  документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити:

1.извод из матичне књиге рођених,

2.увјерење о држављанству,

3.биографију о кретању у служби,

4.увјерење да нису осуђивани за кривично дјело (за кандидате рођене у Републици Српској увјерење ће се прибавити службеним путем),

5.увјерење да се против њих не води кривични поступак,

6.доказ о стручној спреми-диплома,

7.доказ о положеном  стручном испиту(за директора ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо), доказ о положеном стручном испиту за рад у органима управе за директора ЈУ Центар за социјални рад Рудо,

8.доказ о радном искуству,

9.потписану и од надлежног органа овјерену личну изјаву за остале услове.

-Уз пријаву се може приложити оригиналан документ или његова овјерена фотокопија.

VIII-Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“  и  дневном листу „Глас Српске“.

Ако конкурс не буде објављен истовремено у оба гласила, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:Скупштина општине Рудо, улица  Драгољуба Драже Михајловића 41, са назнаком: „За Комисију за избор“.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

 

 

Број:01-111-25/13                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:31.07.2013.год.                                  Скупштине општине Рудо                                                                                                                                                                                                                          Велибор Ћировић