Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom

 

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

-N a č e l n i k-

Broj: 02-477-95/13

Datum: 12.08.2013.godine

 

 

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:20/12) i Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 9/13 ), Načelnik opštine Rudo,

o b j a v lj u j e

 

 

O G L A S

o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom

 

 

I-                    Opština Rudo prodaje putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom

nekretnine  označene sa k.č. 491/41 zv. „Željeznička pruga“ u površini od 575m2

i k.č. 491/39 zv. „Zgrada“ u površini od 189m2 (sa građevinskim materijalom- kamenom koji se nalazi na istim),  upisanih u pl.181 KO Strmica na ime Opštine Rudo.

 

II-                  Prodaja nekretnina izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja –

licitacijom, koja će se održati dana 29. 08.2013.godine sa početkom u 11 časova u kancelariji broj: 15 u zgradi Opštine Rudo.

 

III-                Početna prodajna cijena za nekretnine iz tačke I oglasa iznosi 5.038,00KM.

 

IV-               Za učešće u postupku učesnici su dužni uplatiti kauciju u iznosu od

1.000,00 KM . Uplatu izvršiti na blagajni Opštine Rudo, prije početka licitacionog postupka.

 

V-                 Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja po zakonu mogu steći

pravo svojine na nekretninama, a koja prije početka nadmetanja uplate kauciju. Fizička  lica koja učestvuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da Komisiji na uvid  dostave jedan od identifikacionih dokumenata  (lična karta, pasoš), kao i punomoć lica koje ih ovlašćuje. Pravna lica koja učestvuju u javnom nadmetanju potrebno je da Komisiji na uvid  dostave dokaz o upisu u sudski registar pravnog lica, kao i ovlaštenje lica koje ih predstavlja.

 

VI-               Kupoprodajnu cijenu navedenih nepokretnosti (uz umanjenje u iznosu

uplaćene kaucije), kupac je dužan uplatiti u roku od 8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, a u daljem roku od 8 dana  kupac će se uvesti u posjed kupljenih nepokretnosti.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povraćaj položene kaucije.

 

 

 

 

 

 

VII-             Razgledanje nepokretnosti, koja je predmet licitacije, može se izvršiti

dana  16.08. i 23.08.2013.godine u vremenu od 11 do 13 časova uz prisustvo predstavnika opštine. Uvid u dokumentaciju o nepokretnosti, može se izvršiti svakim radnim danom, do dana održavanja licitacije, u vremenu od 7 do 15 časova u kancelariji broj: 3. u zgradi opštine Rudo.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli i veb stranici Opštine Rudo i na TV Rudo.Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

 

NAČELNIK OPŠTINE,

Rato Rajak, dipl.inž.arhitekture