Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитацијом

 

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

-Н а ч е л н и к-

Број: 02-477-95/13

Датум: 12.08.2013.године

 

 

На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ број:124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број:20/12) и Одлуке о начину и условима продаје непокретности („Службени гласник општине Рудо“ број: 9/13 ), Начелник општине Рудо,

о б ј а в љ у ј е

 

 

О Г Л А С

о продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитацијом

 

 

I-                    Општина Рудо продаје путем усменог јавног надметања-лицитацијом

некретнине  означене са к.ч. 491/41 зв. „Жељезничка пруга“ у површини од 575м2

и к.ч. 491/39 зв. „Зграда“ у површини од 189м2 (са грађевинским материјалом- каменом који се налази на истим),  уписаних у пл.181 КО Стрмица на име Општине Рудо.

 

II-                  Продаја некретнина извршиће се путем усменог јавног надметања –

лицитацијом, која ће се одржати дана 29. 08.2013.године са почетком у 11 часова у канцеларији број: 15 у згради Општине Рудо.

 

III-                Почетна продајна цијена за некретнине из тачке I огласа износи 5.038,00КМ.

 

IV-               За учешће у поступку учесници су дужни уплатити кауцију у износу од

1.000,00 КМ . Уплату извршити на благајни Општине Рудо, прије почетка лицитационог поступка.

 

V-                 Право учешћа имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи

право својине на некретнинама, а која прије почетка надметања уплате кауцију. Физичка  лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид  доставе један од идентификационих докумената  (лична карта, пасош), као и пуномоћ лица које их овлашћује. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид  доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их представља.

 

VI-               Купопродајну цијену наведених непокретности (уз умањење у износу

уплаћене кауције), купац је дужан уплатити у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора, а у даљем року од 8 дана  купац ће се увести у посјед купљених непокретности.

Ако најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, губи право на повраћај положене кауције.

 

 

 

 

 

 

VII-             Разгледање непокретности, која је предмет лицитације, може се извршити

дана  16.08. и 23.08.2013.године у времену од 11 до 13 часова уз присуство представника општине. Увид у документацију о непокретности, може се извршити сваким радним даном, до дана одржавања лицитације, у времену од 7 до 15 часова у канцеларији број: 3. у згради општине Рудо.

Оглас је објављен у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли и веб страници Општине Рудо и на ТВ Рудо.Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,

Рато Рајак, дипл.инж.архитектуре