Obavještenje

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RUDO

Odjeljenje za privredu, finanisje,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove

Broj: 03 – 473 – 2/ 14

Datum: 18. 07. 2014. god.

 O B A V J E Š T E NJ E 

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Plan eksproprijacije nepokretnosti u svrhu izgradnje i korišćenja hidroelektrane „Mrsovo 1“ na rijeci Lim, opština Rudo izložen na javni uvid u Odjeljenju za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo.

Plan eksproprijacije daje se na javni uvid u periodu od 18. 07. 2014. do 01. 08. 2014. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova. U ovom periodu zainteresovana lica mogu staviti primjedbe na Plan, koje se podnose u pisanom obliku Odjeljenju za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo ( kancelarija broj 4.)

 NAČELNIK ODJELJENJA

Dragutinović Dragiša

_____________________