Jedinstvena evidencija prava vlasništva na nekretninama

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, organizovala je dvodnevni seminar, u hotelu „Comsar-Rudo“, povodom novog premjera i utvrđivanja prava vlasništva na nekretninama u gradu.

Na seminaru su učestvovali predstavnici Republičke geodetske uprave Banja Luka, područnih jedinica Foča, Višegrad, Goražde, Rogatica,Čajniče i Rudo, kao i predstavnici Republičkog pravobranilaštva.

Po riječima šefa Područne jedinice Rudo, Zorana Topalovića, cilj seminara je utvrđivanje jedinstvene evidencije nekretnina (u katastarskom operatu) i postepeno ukidanje gruntovnica.

U ovom momentu ne zna se kad će tačno početi ove aktivnosti, prethodno se moraju obezbjediti uslovi za njihov početak.

seminar geodeta