Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : „ Nabavka sadnog materijala malina“

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik Republike Srpske „broj: 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 i 98/ 13), člana 18. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH “ broj: 39/ 14) i člana 49. Statuta opštine Rudo-prečišćeni tekst („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 5/ 13 i 3/ 14), Načelnik opštine Rudo donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke

I

Za potrebe opštine Rudo pokreće se postupak javne nabavke pod rednim brojem 2. 10. Prijedloga plana javnih nabavki za 2015. godinu, za nabavku roba: „ Nabavka sadnog materijala malina“.

II

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 46. 080, 00 KM.

Sredstva za realizaciju ove nabavke obezbjeđena su u Budžetu opštine Rudo za 2015.godinu sa stavke subvencije iz oblasti poljoprivrede ekonomski kod 414141, u iznosu od 9. 216, 00 KM bez PDV-a i sredstava IRB-a u iznosu od 36. 864, 00 KM.

III

Postupak javne nabavke će se provesti putem konkurentskog postupka. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

IV

Za sprovođenje postupka nabavke zadužena je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02 – 111 – 1308/ 12 od 22. 11. 2012.god. i 02 – 020 – 25/ 14 od 09. 06. 2014. god.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Rudo“.

 

 

Broj: 02 – 404 – 6/ 15                                                       Načelnik opštine

Datum: 05. 03. 2015. godine                                   Rato Rajak, dipl. ing. arh. s. r.

 

 

Tenderska dokumentacija_sadni materijal