Одлука о покретању поступка јавне набавке : „ Набавка садног материјала малина“

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске „број: 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 и 98/ 13), члана 18. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ “ број: 39/ 14) и члана 49. Статута општине Рудо-пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“ број: 5/ 13 и 3/ 14), Начелник општине Рудо доноси:

 

О Д Л У К У

о покретању поступка јавне набавке

I

За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне набавке под редним бројем 2. 10. Приједлога плана јавних набавки за 2015. годину, за набавку роба: „ Набавка садног материјала малина“.

II

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 46. 080, 00 КМ.

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у Буџету општине Рудо за 2015.годину са ставке субвенције из области пољопривреде економски код 414141, у износу од 9. 216, 00 КМ без ПДВ-а и средстава ИРБ-а у износу од 36. 864, 00 КМ.

III

Поступак јавне набавке ће се провести путем конкурентског поступка. Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.

IV

За спровођење поступка набавке задужена је Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02 – 111 – 1308/ 12 од 22. 11. 2012.год. и 02 – 020 – 25/ 14 од 09. 06. 2014. год.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

 

 

Број: 02 – 404 – 6/ 15                                                       Начелник општине

Датум: 05. 03. 2015. године                                   Рато Рајак, дипл. инг. арх. с. р.

 

 

Тендерска документација_садни материјал