Oglas o prodaji nepokretnosti

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

-Načelnik-

Broj: 02-477-69/17

Datum: 6. april 2017.godine

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12) i Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti („Službeni glasnik opštine Rudo“, broj 3/17 ), Načelnik opštine Rudo, raspisuje

 OGLAS

o prodaji nepokretnosti

I Opština Rudo prodaje putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom nepokretnost označenu sa k.č.broj 3493/8, zvano željeznička pruga, ukupne površine 329 m2, upisanu u Posjedovni list broj 545 i Zk uložak broj 1312 KO Sokolovići.

II Licitacija za predmetnu nepokretnost održaće se dana 28.04.2017.godine sa početkom u  11 časova u kancelariji broj 15 u zgradi opštine Rudo.

III Početna prodajna cijena nepokretnosti iz tačke I ovog oglasa je 3,00 KM/m2, što za ukupnu površinu nepokretnosti od 329 m2 iznosi 987,00 KM.

IV Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na nekretninama, a koja u ostavljenom roku podnesu prijavu i uplate kauciju. Fizička lica koja učestvuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da Komisiji na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš) kao i punomoć lica koje ih ovlašćuje. Pravna lica koja učestvuju u javnom nadmetanju potrebno je da Komisiji na uvid dostave dokaz o upisu u sudski registar pravnog lica, kao i ovlaštenje lica koje ih zastupa.

V Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 10% od početne prodajne cijene zemljišta u iznosu od 98,70 KM, na žiro račun opštine Rudo broj: 5620060000126107- račun za prikupljanje javnih prihoda, otvoren kod Razvojne banke, vrsta prihoda 729-124, šifra opštine 080, budžetska organizacija 9999999 i dokaz o uplati kaucije dostaviti Komisiji za prodaju i davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta do početka licitacije.

VI Kupoprodajnu cijenu zemljišta (uz umanjenje u iznosu uplaćene kaucije), kupac je dužan uplatiti u roku od 15 dana od zaključenog postupka licitacije, a predaja zemljišta u posjed izvršiće se nakon uplate kupoprodajne cijene i zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povraćaj položene kaucije.

Sve troškove oko izrade i provođenja kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

VII Razgledanje nepokretnosti, koja je predmet licitacije, može se izvršiti dana 13.04.2017. i 21.04.2017. godine u vremenu od 11 do 13 časova uz prisustvo predstavnika opštine. Uvid u dokumentaciju o nepokretnosti može se izvršiti svakim radnim danom do dana održavanja licitacije, u vremenu od 7 do 15 časova u kancelariji broj 12 u zgradi opštine Rudo.

 VIII Rok za podnošenje prijava za učešće u javnom nadmetanju- licitaciji je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Oglas je objavljen na veb stranici Opštine Rudo, oglasnoj tabli opštine Rudo i TV Rudo. Ako oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Prijave se podnose na posebnom obrascu koji se nalazi u Centru za pružanje usluga građanima-šalter sala opštine Rudo, a dostavljaju se na adresu: Opština Rudo, ulica Dragoljuba Draže Mihailovića br.41, sa naznakom „Komisija za prodaju i davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta“.

 

 

                                                    NAČELNIK OPŠTINE

                                                      Rato Rajak, dipl.inž.arh.

                                                 _____________________