Objedinjeni rezultati izjašnjavanja u postupku opoziva načelnika opštine Rudo

Republika Srpska

Skupština opštine Rudo

-Komisija za sprovođenje postupka opoziva

načelnika opštine Rudo-

Broj:01-03-34/18

Datum: 28.12.2018.god.

Na osnovu člana 45.v Izbornog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 i 109/12) Komisija za sprovođenje postupka poziva načelnika opštine Rudo na sjednici održanoj dana 28.12.2018. godine, d o n o s i

O D L U KU

O objedinjavanju, utvrđivanju  i objavljivanju rezultata izjašnjavanja građana  u postupku opoziva načelnika opštine Rudo

Član 1.

Komisija za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine Rudo nakon objedinjavanja rezultata sa svih sedamnaest redovnih biračkim mjesta, dva mobilna tima, nepotvrđenih listića i glasanja putem pošte, utvrđuje i objavljuje zbirne rezultate  izjašnjavanja građana na sprovedenom izjašnjavanju građana u postupku za opoziv načelnika opštine Rudo održanom 23.12.2018.godine u tabeli Zbirni rezultati za redovna biračka mjesta, MT-1, MT-2, pošta i nepotvrđeni i Analitičkom izvještaju o rezultatima glasanja o opozivu načelnika opštine Rudo, koji su sastavni dio ove odluke.

Član 2.

            Nakon objedinjavanja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izjašnjavanja, Komisiji za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine Rudo  može se podnijeti zahtjev za ponovljeno brojanje glasačkih listića u roku od tri dana  od dana utvrđivanja iobjavljivanja izbornih rezultata iz člana 1.ove odluke, na način, u formi i pod uslovima kako je propisano odredbama člana 5.30 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za ponovljeno brojanje glasačkih listića podnosi se neposredno u sjedištu Komisije za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine Rudo u zgradi Opštinske uprave Rudo , ulica Dragoljuba Draže Mihajlovića 41 Rudo ili putem faksa na broj 058/711-242.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se 28.12.2018.godine u 14,00 časova na internet stranici opštine Rudo i na oglasnim tablama opštinske uprave Rudo i smatraće se da je danom objavljivanja ista dostavljena svim učesnicima u postupku opoziva načelnika opštine Rudo.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se podnijeti žalba Republičkoj izbornoj komisiji Republike Srpske u roku od 48 sati od dana objavljivanja ove odluke.

Žalba se podnosi preko Komisije za sprovođenje postupka opoziva putem faksa na broj 058/711-242 ili neposredno u sjedištu Komisije za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine Rudo u zgradi Opštinske uprave Rudo , ulica Dragoljuba Draže mihajlovića 41 Rudo

Analitički rezultati sa izlaznošću

Odluka o objedinjavanju i objavljivanju rezultata glasanja

Zbirni rezultati za sva biračka mjesta komisija

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Đurović Zoran, dipl.prav.