Odluka o organizaciji nastave za vrijeme vanredne situacije u srednjoj školi

Na osnovu člana 132. Zakona o Srednjem obrazovanju i vaspitanju (Republike Srpske br.41.18) donosim

O D L U K U 

o organizaciji nastave za vrijeme vanredne situacije

 

Od 23.3.2020. nastavnici su dužni da organizuju nastavu na daljinu, i to:

 1. Razredne starješine su dužne da stupe u kontakt sa učenicima svog odjeljenja i naprave grupe( preko vibera, mesindžera…) kako bi lakše komunicirali u ovom periodu dok se izvodi nastava na daljinu, a u grupu ubaciti obavezno predmetne nastavnike.
 2. Razredne starješine su dužne obavijestiti roditelje da u JU Srednjoškolskom centru Rudo od 23.3.2020. počinje da se izvodi nastava na daljinu.
 3. Radi lakšeg komuniciranja direktor će napraviti viber grupu sa svim nastavnicima i pedagogom.
 4. Nastavni sadržaji će biti dostupni u vrijeme predviđeno rasporedom časova.
 5. Predmetni profesori treba da naprave raspored komunikacije sa učenicima u kome će osmisliti zadatke za rad prema utvrđenom terminu (potrebna je komunikacija radi samoevaluacije gradiva).
 6. Zadatke prilagoditi tako da prate i ostvaruju nastavni plan i program, ali i da nisu preobimni i/ili neostvarivi u ovakvom vidu nastave.
 7. Nastavnici praktične nastave su dužni da do 22. 3. Predaju prijedlog koji smatraju najostvarljivijim u ovom vidu nastave za dato zanimanje. Usvojeni predlozi će biti sastavni dio ove odluke.
 8. Sve nedoumice će se rješavati u toku sledeće sedmice, a eventualne probleme u komunikaciji i prijedloge za poboljšanje ovog vida nastave dostaviti direktoru. Usvojeni prijedlozi će biti sastavni dio ove odluke.
 9. Za evidenciju obrazovno-vaspitnih aktivnosti na daljinu odgovorni su nastavnici. Evidencija o nastavi na daljinu treba da se zasniva na bilješkama i evidencijama koje na individualnoim nivou vode nastavnici, da bi se po normalizovanju uslova, potrebni podaci mogli naknadno unijeti u odjeljensku knjigu.
 10. Nastvnici su dužni da učenicima pruže svesrdnu podršku u usvajanju programskih sadržaja i prate njihovo napredovanje.
 11. Za vrijeme trajanja ovog vida nastave odvijaće se i vrednovanje rada, tako što će učenici dobijene zadatke rješavati i slati nastavnicima. Nastavnici prate napredovanje učenika do kojih mogu doći kroz različite vrste provjera (domaći zadaci, vježbanje, provjere, eseji, prezentacije, crteži i drugo). Po normalizovanju uslova i po povratku u učionice te ocjene i uvidi nastavnika mogu biti značajno iskorišteni za završno ocjenjivanje na kraju nastavne godine. Učenici su dužni raditi domaće zadatke u svoje sveske i po normalizovanju uslova, sveske donijeti na uvid, što će biti jedan od elemenata za izvođenje zaključne ocjene.
 12. Direktor i pedagog stoje na raspolaganju u svim nastavnicima u cilju efikasnijeg izvođenja nasatve na danjinu i prevazilaženja eventualnih problema.
 13. O izvođenju nastave na daljinu roditelji i javnost će biti obaviješteni putem lokalne televizije.

Odluka