Objavljene Preliminarne rang liste studenata-korisnika prava na studentsku stipendiju u školskoj 2020/2021. godini

Komisija za dodjelu studentskih stipendija utvrdila je Preliminarne rang liste korisnika prava na studentske stipendije za školsku 2020/2021.godinu.

U skladu sa sredstvima koja će biti planirana u u budžetu opštine Rudo za 2021.godinu u uznosu od 90 000 KM pravo na studentsku stipendiju u školskoj 2020/2021.godini ostvarila su 72 studenta-dosadašnja korisnika i 32 studenta-nova korisnika .

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarnih rang listi, nezadovoljni podnosioci prijave imaju pravo  prigovora na istu. Po prigovorima rješava Načelnik opštine. Nakon razmotrenih prigovora formira se Konačna rang lista, po kojoj će se zaključivati pojedinačni ugovori kojima će se bliže regulisati prava i obaveze između opštine – davaoca stipendije i studenta – primaoca stipendije

Preliminarna rang lista

Spisak dosadašnjih korisnika stipendije