Objavljene Preliminarne rang liste studenata-korisnika prava na studentsku stipendiju u školskoj 2021/2022. godini

Komisija za dodjelu studentskih stipendija nakon razmatranja prijava utvrdila je Preliminarne rang liste  studenata-korisnika prava na studentske stipendije za školsku 2021/2022.godinu.

U  budžetu  opštine Rudo za 2022.godinu planirana  sredstva za studentske stipendije iznose 95 000,00 KM.Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo („ Službeni glasnik opštine Rudo“ broj 11/21) uvećani su iznosi studentskih stipendija, tako da sada  prema godini studija  mjesečno iznose:

  • prva i druga godina studija 90,00KM,
  • treća i četvrta godina studija 100,00 KM,
  • peta i šesta godina studija 110,00 KM.

Pravo na studentsku stipendiju  u školskoj 2021/2022.godini  ostvarilo je 56 studenta-dosadašnjih korisnika i 42 studenta-nova korisnika .

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarnih rang listi, nezadovoljni podnosioci prijave imaju pravo  prigovora na istu.  Po prigovorima rješava Načelnik opštine.   Nakon razmotrenih prigovora formira se Konačna rang lista, po kojoj će se zaključivati pojedinačni ugovori kojima  će se bliže regulisati prava i obaveze između opštine – davaoca stipendije i studenta – primaoca stipendije

Preliminarna rang lista-novi korisnici

Lista dosadašnjih korisnika