Naredba o obaveznoj deratizaciji na području opštine Rudo

Republika Srpska

OPŠTINA  RUDO

NAČELNIK OPŠTINE

Broj:02-404-69/2

Datum:14.09.2023

 

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl.glasnik RS br.90/17, 42/20 , 98/20 i 63/22),člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.glasnik RS br.97/16 , 36/19 i 61/21) i člana 67. Statuta opštine Rudo  (sl.glasnik opš.Rudo br.4/17, 8/17 i 8/21)            d o n o s i

 

N A R E D B U

o obaveznoj deratizaciji na području opštine Rudo

 

  1. U cilju zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari, naređuje se vršenje obavezne deratizacije na području opštine Rudo
  • Jesenja faza obavezne deratizacije obavlja će se od 18.09. 2023 -25.09. 2023
  1. Obavezna deratizacija obuhvata :
  • poslovne i pomoćne prostorije preduzeća, samostalnih trgovinskih, ugostiteljskih i zanatskih radnji, a naročito onih koji se bave proizvodnjom, skladištenjem i prometom životnih namirnica ,
  • zdravstvene,školske i predškolske ustanove,sportske objekte ,vjerske objekte ,zelene površine, kanalizacionu mrežu,glavnu gradsku deponiju ,
  • privatna domaćinstva,stambeni fond
  1. Deratizaciju će vršiti ovlaštena i osposobljena stručna organizacija koja posjeduje rješenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,d.o.o. „Sanitacija“ iz Zvornika.Troškove deratizacije iz tačke 2.alineja 1.i 3. snose državna i privatna preduzeća koja njima upravljaju ,te vlasnici samostalnih preduzetničkih radnji. Troškove deratizacije iz tačke 2. alineja 2. snosi opština Rudo.
  2. Svi građani, organizacije, preduzeća i ustanove dužni su da se pridržavaju odredbi iz Naredbe Načelnika opštine i izvođačima deratizacije omoguće pristup u sve objekte i površine kojima upravljaju, te da pruže pomoć prilikom izvođenja radova i da postupaju po uputstvima izvođača deratizacije vezano za zaštitu ljudi i domaćih životinja, životne i radne sredine. U protivnom snosiće sankcije propisane odredbama člana 61. stav 1. Tačka7v). Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl gl.Republike Srpske“,br.90/17, 42/20 i 98/20).
  3. Nadzor nad sprovođenjem jesenje deratizacije na području opštine Rudo vrši će  inspektor za predmete opšte upotrebe i protivepidemisku zaštitu. Kontakt telefon  058/711-800 u slučaju eventualnih primjedbi na vršenje deratizacije.
  1. Ova Naredba ima se objaviti na svim javnim mjestima (oglasna tabla Opštine ,MZ, televiziji Rudo,sajt Opštine  i sl.)

     NAČELNIK  OPŠTINE

                                                                                      Dragoljub Bogdanović

Naredba