Наредба о обавезној дератизацији на подручју општине Рудо

Република Српска

ОПШТИНА  РУДО

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02-404-69/2

Датум:14.09.2023

 

На основу члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (Сл.гласник РС бр.90/17, 42/20 , 98/20 и 63/22),члана 59. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.97/16 , 36/19 и 61/21) и члана 67. Статута општине Рудо  (сл.гласник опш.Рудо бр.4/17, 8/17 и 8/21)            д о н о с и

 

Н А Р Е Д Б У

о обавезној дератизацији на подручју општине Рудо

 

  1. У циљу заштите становништва од појаве и ширења заразних болести које преносе глодари, наређује се вршење обавезне дератизације на подручју општине Рудо
  • Јесења фаза обавезне дератизације обавља ће се од 18.09. 2023 -25.09. 2023
  1. Обавезна дератизација обухвата :
  • пословне и помоћне просторије предузећа, самосталних трговинских, угоститељских и занатских радњи, а нарочито оних који се баве производњом, складиштењем и прометом животних намирница ,
  • здравствене,школске и предшколске установе,спортске објекте ,вјерске објекте ,зелене површине, канализациону мрежу,главну градску депонију ,
  • приватна домаћинства,стамбени фонд
  1. Дератизацију ће вршити овлаштена и оспособљена стручна организација која посједује рјешење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске,д.о.о. „Санитација“ из Зворника.Трошкове дератизације из тачке 2.алинеја 1.и 3. сносе државна и приватна предузећа која њима управљају ,те власници самосталних предузетничких радњи. Трошкове дератизације из тачке 2. алинеја 2. сноси општина Рудо.
  2. Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су да се придржавају одредби из Наредбе Начелника општине и извођачима дератизације омогуће приступ у све објекте и површине којима управљају, те да пруже помоћ приликом извођења радова и да поступају по упутствима извођача дератизације везано за заштиту људи и домаћих животиња, животне и радне средине. У противном сносиће санкције прописане одредбама члана 61. став 1. Тачка7в). Закона о заштити становништва од заразних болести (“Сл гл.Републике Српске“,бр.90/17, 42/20 и 98/20).
  3. Надзор над спровођењем јесење дератизације на подручју општине Рудо врши ће  инспектор за предмете опште употребе и противепидемиску заштиту. Контакт телефон  058/711-800 у случају евентуалних примједби на вршење дератизације.
  1. Ова Наредба има се објавити на свим јавним мјестима (огласна табла Општине ,МЗ, телевизији Рудо,сајт Општине  и сл.)

     НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ

                                                                                      Драгољуб Богдановић

Наредба