Obrazovanje

Osnovno obrazovanje na području opštine Rudo organizovano je kroz rad OŠ Rudo i OŠ „Boško Buha“ u Štrpcima

OSNOVNA ŠKOLA RUDO

Kontakt adresa:

Adresa: ul. Cara Dušana 35 A 73260 Rudo

Tel./faks: 058-700-270

e-mail: os179@spinter.net

Direktor: Marko Mićović

 

Osnovna djelatnost škole je osnovno obrazovanje i vaspitanje djece u devetogodišnjem trajanju,prema utvrđenom planu i programu.Rad u toku školske godine realizuje se na osnovu godišnjeg programa rada škole . Program obrazovanja ostvaruje se na osnovu nastavnog plana i programa .

Vaspitno obrazovani rad se organizuje  u sjedištu škole u okviru 12 odjeljenja sa ukupno 236 učenika.

Školski odbor je organ upravljanja i broji sedam članova .

OSNOVNA ŠKOLA „BOŠKO BUHA“ ŠTRPCI

Kontakt adresa:

Adresa: 73265 Štrpca

Tel./faks: 058-730-081

e-mail : os180@teol.net

Direktor: Marina Stupić

 

Vaspitno obrazovani proces odvija se u centralnoj i pet područnih škola u okviru 23 odjeljenja sa ukupno 241 učenikom . Centralna škola  se nalazi u Štrpcima i broji 90 učenika . Broj učenika razvrstan po područnim školama je : Mioče (81), Uvac (22) , Budimlija (28) , Mokronozi (13) i Oskoruša (7 učenika).

Ukupan broj zaposlenih je 51 , a od toga 16 nastavnika razredne nastave , 20 nastavnika predmetne nastave , direktor , tri stručna saradnika i 11 osatalih radnika.

JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR RUDO

Kontakt adresa :

Adresa: Cara Dušana 35. 73260 Rudo

E-mail: ss75@skolers.org

Telefon: 058-700-280

Faks: 058-700-281

Direktor: Tatomir Elez

 

Zaposleni i nastava;

U JU Srednjoškolskom centru Rudo ukupno ima 40 zaposlenih, od toga 33 u nastavi.

Svi predmeti su  stručno zastupljeni . Nastavnici su organizovani u tri aktiva : društveno-jezički, stručno teorijski i aktiv praktične nastave . Svi nastavnici se redovno stručno usavršavaju, pohađaju seminare, proširuju svoje kompetencije… tako da uspješno odgovaraju svim zahtjevima savremene, modulatne nastave .

Nastava se odvija u jednoj smjeni, u prostorijama SŠC (oko 5000 m2) teoretski dio i u školskoj radionici (oko 400 m2), praktična nastava. U školskoj zgradi rad je organizovan u kabinetima koji su solidno opremljeni i u skladu sa zahtjevima moderne nastave, a školska radionica je opremljena mašinama i alatima potrebnim za praktičnu obuku učenika iz stručnih predmeta .

Obrazovani profili ;

U školskoj 2018/19 godini zadovoljava potrebe za obrazovanjem 137učenika, u jedanaest odjeljenja, a u tri obrazovna profila :

1. Gimnazija (50 učenika)

Gimnazija je škola sa višedecenijskom tradicijom u Srednjoškolskom centru Rudo.

Obrazovanje iz prirodnih i društvenih nauka u njoj su stekle generacije današnjih uspješnih profesora, inžinjera, ljekara.

2. Mašinstvo i obrada metala (4 stepen- tehničar mašinske energetike – 28 i treći stepen- varilac i bravar-  10 učenika)

Mašinski tehničari energetike u našoj školi ovladavaju zavidnim znanjima i vještinama iz oblasti informatike,kompjuterske grafike, mehanike,fizike…što im pruža izvrsnu osnovu za upis na fakultete .

Varioci i bravari u našoj školi su dobar izbor za učenike koji žele brzo da se uključe u svijet rada,kod poslodavaca ili putem vlastitog biznisa, a nakon školovanja osposobljeni su za instalaciju, održavanje, varenje i konstrukciju.

3. Saobraćaj (4 stepen-tehničar drumskog saobraćaja- 38 i treći stepen-vozač motornih vozila- 10 učenika)

Tehničar drumskog saobraćaja se u našoj školi osposobljava za rad u voznom parku, tehničkom pregledu, saobraćajnoj policiji, autoškoli…., ali i za dalje školovanje  na fakultetima .

Vozač motornih vozila je zanimanje trećeg stepena složenosti . Nakon školovanja ospopsobljen je za bezbjedno upravljanje motornim  vozilima .

Vannastavne aaktivnosti i život škople;

Svi učenici koji u školi žele razvijati svoje talente i dodatna interesovanja, mogu to učiniti angažovanjem kroz razne sekcije koje postoje u našooj školi:(fudbalska, odbojkaška, stono-teniska, ekološka, literarna, dramska….)

Godišnjim programom rada je planirana dodatna i pripremna nastava za one učenike koji žele znati više i koji se pripremaju za razna takmičenja .

Dopunska nastava organizuije se za učenike koji zaostaju u savladavaljnju gradiva, tako da je svakom učeniku omogućen pojedinačan pristup i pažnja u savladavanju prepreka u učenju, ali i generalno veća prolaznost u školi .

U školi aktivno djeluju Savjet učenika i Savjet roditelja .

Svi učenici i profesori naše škole mogu se besplatno koristiti bogatim bibliotečkim fondom školske biblioteke (8632 naslova, od kojih je oko 480 udžbenika),koju svake godine obogaćujemo novim naslovima.