Predsjednik Skupštine

 

Ćirović Velibor

predsjenik So Cirovic

 

 

Kontakt adresa:

Telefon: 058-711-178

Faks: 058-711-242

e-mail: rudo.predsjednikso@teol.net
– kancelarija br.: 9

 

Nadležnost:

Predsjednik Skupštine:

 • predstavlja Skupštinu,
 • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine,
 • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice kolegija Skupštine,
 • inicira stavljanje na dnevni red sjednica, kolegija i radnih tijela Skupštine pitanja iz nadležnosti Skupštine,
 • inicira i prati rad radnih tijela Skupštine,
 • osigurava poštovanje načela i odredbi Poslovnika,
 • osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova odbornika tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine,
 • vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredbama Poslovnika,
 • osigurava saradnju Skupštine i Načelnika, te prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine,
 • radi na ostvarivanju saradnje sa Skupštinama drugih opština, te drugim organima i organizacijama,
 • potpisuje akta kojs je usvojila Skupština,
 • sačinjava izvještaj za isplatu naknada odbornicima Skupštine i članovima skupštinskih radnih tijela  i
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom.