Predsjednik Skupštine

DOBRISAV MILINKOVIĆ, dipl. ecc

 

predsjednik

Kontakt adresa:

Telefon: 058-711-178

Faks: 058-711-242

e-mail: rudo.predsjednikso@teol.net
– kancelarija br.: 9

Biografija:

Dobrisav Milinković
Je rođen 1958. godine, u selu Mioče-opština Rudo, gdje je sa odličnim uspjehom završio osnovnu školu i gimnaziju u Rudom.
Ekonomski fakultet – odsjek društvene ekonomije, završio je u Sarajevu sa prosječnom ocjenom 8,53, nakon čega je stekao certifikat-licencu ovlaštenog računovođe i uvjerenje za rad u organima uprave.
Vojsku-JNA odslužio je u Mostaru 1984. godine i dobio značku „Primjeran vojnik“ i čin vodnika.
Tokom Otadžbinskog rata, u periodu od 1992-1995 obavljao je sledeće dužnosti:
– Narodnog poslanika u Narodnoj skuštini Republike Srpske sa aktivnim učešćem u njenom radu na mnogim političkim, bezbjedonosnim i drugim pitanjima na najvišem nivou vlasti,
– Predsjednika, a zatim potpredsjenika Ratnog predjedništva opštine Rudo,
– Pomoćnika komandanta brigade za vjerska pitanja i moral u Ruđanskoj brigadi.
Na organizatorskim i rukovodećim poslovima (šef odjeljenja, šef službe za ekonomsko-komercijalne i finansijeke poslove i direktor preduzeća) radio je nepunih 20 godina u „FAP AUTODIJELOVI“ RUDO.
Bio član i predsjednik u više upravnih i nadzornih odbora na lokalnom nivou, kao i u nadzornim odborima RITE Gacko, HET Trebinje i HE „Višegrad“.
Bio odbornik u Skupštini opštini Rudo u dva mandata, a sada ponovo izabran za odobnika na listi DNS-a.
Uspješno obavljao funkciju predsjednika Skupštine opštine Rudo u periodu od 2009-2012 godine, i ponovo imenovan na istu 05.01.2021.
Od aprila 2019. do decembra 2020. godine obavljao poslove Savjetnika Načelnika opštine Rudo.
Društveno-političkim radom aktivno se bavi od 1978. godine, a na političkim funkcijama je od 1990. godine, od čega se izdvajaju funkcije: narodnog poslanika u Skupštini BiH (1990-1992), i poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske (1992-1996). Pored navedenog obavljao je funkcije predsjednika OO SDSa, Srpskog narodnog sveza – SNS-a i Demokratksog narodnog saveza – DNS-a.
Nosilac je ordena Nemanjića i „Spomenice 1991- Osnivači Republike Srpske“ kao i više drugih nagrada, zahvalnica i priznanja.
Oženjen je i otac dvoje djece.

 

Nadležnost:

Predsjednik Skupštine:

 • predstavlja i zastupa Skupštinu,
 • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine,
 • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice kolegija Skupštine,
 • inicira stavljanje na dnevni red sjednica, kolegija i radnih tijela Skupštine pitanja iz nadležnosti Skupštine,
 • inicira i prati rad radnih tijela Skupštine,
 • osigurava poštovanje načela i odredbi Poslovnika,
 • osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova odbornika tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine,
 • vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredbama Poslovnika,
 • osigurava saradnju Skupštine i Načelnika, te prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine,
 • radi na ostvarivanju saradnje sa Skupštinama drugih opština, te drugim organima i organizacijama,
 • potpisuje akta kojs je usvojila Skupština,
 • sačinjava izvještaj za isplatu naknada odbornicima Skupštine i članovima skupštinskih radnih tijela  i
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom.