Листa најповољнијих понуда

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

– Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта

у својини Републике Српске –

Број: 02 – 020 – 6/ 14

Датум: 06. 03. 2014. године

На основу члана 18. став 1 тачка г) Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 47/ 12), у поступку по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини РС на подручју општине Рудо путем прибављања писаних понуда број: 03 – 330 – 5/ 14 од 12. 02. 2014. године, Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, у т в р ђ у ј е

Л И С Т У

 са најповољнијим понудама за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини РС на подручју општине Рудо, путем прибављања писаних понуда

I

Најповољнија понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Рудо, за све парцеле које су предмет огласа, је понуда Пољопривредне задруге „Еколошки Лимски бисер“ Рудо.

II

Понуђачи имају право приговора на поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у року од осам дана од дана пријема обавјештења о резултатима давања у закуп пољопривредног земљишта. Приговор се подноси Начелнику општине Рудо.

 

ДОСТАВЉЕНО:                                                             КОМИСИЈА,

1. Начелнику општине Рудо,                        1. Јовановић Драгана, предсједник

2. Понуђачима,                                           2. Пушоњић Слађана, члан

3. Огласна табла општине,                          3. Перишић Татјана, члан

4. Интернет страница општине и

5. А/ А