Контакти

АДРЕСА ОПШТИНЕ Ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића бр. 41
ЈИБ 4401463770009
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Драгољуб Богдановић 058/711-164 rudo.nacelnik@teol.net
ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА Јовица Видаковић 058/711-164 zamjenikna@opstinarudo.com
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ Добрисав Милинковић 058/711-178 rudo.predsjednikso@teol.net
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Секретар Скупштине општине-руководилац службе Зоран Ђуровић 058/711-178 skupstina@opstinarudo.com
Самостални стручни сарадник за правне послове начелника општине Анђа Остојић 058/711-164 sorudo@teol.net
Самостални стручни сарадник за правне и нормативне послове  Мићевић Бојана 058/711-178 strsluzba@teol.net
Технички секретар Начелника општине и предсједника СО Милина Церовић 058/711-164
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ, ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Начелник Одјељења Зоран Тешевић 058/712-052 rudo.privreda@teol.net
ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ ФИНАНСИЈЕ И УРБАНИЗАМ
Шеф Одсјека-Самостални стручни сарадник за буџет и главну књигу Маријан Тодоровић 058/711/318 finansije@opstinarudo.com
Самостални стручни сарадник за рачуновоство и књиговодство Марија Лангура 058/711/318 finansije@opstinarudo.com
Стручни сарадник за послове благајне Љиљана Лончаревић 058/711/318 finansije@opstinarudo.com
Самостални стручни сарадник за јавне набавке и инвестиције  Бојана Милићевић 058/711/360 javnenabavke@opstinarudo.com
Самостални стручни сарадник за рачуноводство и књиговодство буџетских корисника Милета Мићевић 058/711-318 korisnicib@opstinarudo.com
Самостални стручни сарадник за имовинско – правне послове и урбанизам Бранкица Брадоњић 058/711-178  urbanizam@opstinarudo.com
Самостални стручни сарадник за приватно предузетништво и пољопривреду Драгана Јовановић 058/711-800 poljoprivreda@opstinarudo.com
Самостални стручни сарадник – координатор за развојне програме и пројекте Јелена Шалипур 058/ 711-164 projekti@opstinarudo.com
Самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве Драгош Маринковић 058/711-800 putevi@opstinarudo.com
Виши стручни сарадник за просторно планирање, грађевинарство иводопривреду Бранко Кастратовић 058/712-286 rudo@spinter.net
ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ
Шеф одсјека – урбанистичко грађевински и инспекор за друмски саобраћај Љиљана Ћиковић 058/711-800 saobracaj@opstinarudo.com
Инспектор за храну Душица Суботић 058/711-800 inslrudo@teol.net
Тржишни инспектор Гордана Чолић 058/711-800 trzisna@opstinarudo.com
Комунални полицајац Биљана Токовић 058/711-800 komunalnap@opstinarudo.com
Комунални полицајац Мирко Мијушковић 058/711-800 inslrudo@teol.net
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Начелник Одјељења Мирјана Медовић 058/711-164 rudo.opstauprava@teol.net
ОДСЈЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Шеф Одсјека-самостални стручни сарадник за регулисање личних стања грађана, радне односе и пружање правне помоћи Слађана Пушоњић 058/711-164 personal@opstinarudo.com
Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата Игор Никитовић 058/711-360  biz@opstinarudo.com
Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
Виши стручни сарадник за цивилну заштиту и мјесне заједнице Пјевћевић Марко 058/712-286 czastita@opstinarudo.com
ОДСЈЕК ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ГРАЂАНИМА
 Шеф одсјека – самостални стручни сарадник за информисање и приступ информацијама Младен Рађен 058/700 –  081 centar@opstinarudo.com
Самостални стручни сарадник – администратор за рачунарску мрежу Слађана Лазовић 058/700 – 081 opstinarudo@spinter.net
Виши стручни сарадник пријемне канцеларије и архиве Срђан Барбарез 058/700 – 081 prijemp@opstinarudo.com
Стручни сарадник за овјере,јавне регистре и издавање радних књижица Милина Спасојевић 058/700 – 081 prijemp@opstinarudo.com
Стручни сарадник за послове матичне службе-матичар за МК Рудо Славица Мићовић 058/700 – 080 maticar@opstinarudo.com
Стручни сарадник за послове матичне службе-матичар за МК Штрпци Мирјана Видаковић 058/730 – 130
Стручни сарадник за послове матичне службе-матичар за МК Бијело Брдо Мирјана Видаковић 058/725 – 124
Стручни сарадник за послове матичне службе-матичар за МК Стргачина Немања Ђуровић 058/ 700 – 080  maticar@opstinarudo.com
ТЕХНИЧКО И ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
Возач-портир Миле Станчић 058/711-164
Возач-портир Славко Симић 058/711-164
Кафе куварица-радник на одржавању чистоће Jелена Пернат 058/711-164
Кафе куварица-радник на одржавању чистоће  Биљана Ристовић 058/711-164