Начелник општине

ДРАГОЉУБ БОГДАНОВИЋ 

170-Dragoljub-Bogdanovic,-Rudo_1600562711

Контакт адреса:
Телефон: 058-711-164
Факс: 058-711-242
E-mail: rudo.nacelnik@teol.net

 

Биографија:

Драгољуб Богдановић рођен je 7. новембра 1962. године у Мокронозима, гдје и сада живи. Ожењен је и отац четворо дјеце.
У Сарајеву је завршио Средњу војну школу као најбољи у генерацији.
Војну академију смјер РВ и ПВО завршио је 1987. године.
До почетка грађанског рата радио je у Србији.
Био је активан учесник рата. Почетком рата ангажован је у Хрватској, а затим на лични захтјев у БиХ све до 1999. године.
Награђен је Карађорђевом звијездом и Орденом за храброст.
Са почетком НАТО агресије ангажован је у Србији све до пензије.
Члан је Савеза независник социјалдемократа СНСД-a од 2006. године.

 

Надлежност:

Начелник општине заступа и представља општину, носилац је извршне власти у општини.

Начелник општине је надлежан да:

 • предлаже Статут општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини,
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестицони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Општине, њених права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава општински буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Општини,
 • доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,
 • доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,
 • доноси план цивилне заштите Општине и обезбјеђује његову реализацију,
 • реализује сарадњу Општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина,
 • даје сагласност на цијене комуналних и других услуга из надлежности Општине, у складу са прописима,
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду општинске административне службе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име Општине, у складу са овим Статутом и актима Скупштине општине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске административне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини општине,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен овим Статутом,
 • обавља друге послове утврђене законом и Статутом Општине.