Етички кодекс

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр.101/04, 42/05 и 118/05), члана 34. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр.3/05) и члана 13. став 2. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 04.10.2006.године, донијела је

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС ИЗАБРАНИХ ЗВАНИЧНИКА
ОПШТИНЕ РУДО

1.У В О Д

Члан 1.

 1.Садржај овог кодекса утврдјује оквир етичких принципа за локалне и јавне званичнике, прилагодјен постојећем законодавству, прописима и принципима јавне администрације.

2.Овим кодексом изабрани представници – одборници у Скупштини општине Рудо и Начелник општине Рудо желе да промовишу етичке принципе и стандарде свог понашања којих ће се придржавати како би у домену свог дјеловања мандат остварили у најбољем интересу свих градјана у општини.

2.ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

Члан 2.

 1.Овај кодекс се односи на одборнике Скупштине општине Рудо и Начелника општине Рудо, као изабране представнике градјана, на непосредним и тајним изборима.

2.Принципи понашања установљени овим кодексом ће се примјењивати и у изборној кампањи.

3.ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА

Члан 3.

 Усвајањем овог кодекса изабрани представници преузимају обавезу да ће, у циљу обављања својих дужности придржавати се принципа приоритета закона и општег интереса, интегритета, несебичности, забране мита и корупције, отворености, поштења и одговорности, избјегавања сукоба интереса, правилног управљања ресурсима, обавезе професионалног усавршавања, избјегавања кумулације позиција, узајамног поштовања и уважавања.

3.1.Приоритет закона и општег интереса

Члан 4.

 1.У свом цјелокупном дјеловању изабрани представници увијек ће поштовати приоритет закона и општег интереса и своје активности ће усмјерити и дјеловати у остваривању јавног интереса.

2.Изабрани представници ће у свом дјеловању увијек имати на уму да су изабрани представници свих градјана у општини Рудо, а не неког њиховог дијела.

3.У свом дјеловању увијек ће своје одлуке и акције подешавати искључиво у оквиру прописа и по процедурама које су предвидјене прописима.

4.Ниједну своју одлуку неће донијети нити ће гласати, нити прећутати да јавно изнесу свој став уколико им је познато да одредјени акт који треба да се донесе није у складу са прописима или да није испоштована процедура његовог доношења.

3.2.Интегритет

Члан 5.

 У свом дјеловању изабрани представници ће, према својим знањима и способностима, увијек самостално доносити своје одлуке за које су одговорни, увијек имајући у виду најбољи интерес свих градјана и неће предузимати финансијске или друге обавезе према појединцима и организацијама које би за узврат тражиле да врше утицај на њих у обављању њихових јавних функција.

 З.З.Несебичност

Члан 6.

 Поштујући правило да мандат припада изабраном представнику а не политичкој странци са чије листе је изабран, изабрани представници ће поступати у складу са општим интересом који искључује рад за финансијску добит или било коју другу директну или индиректну корист за себе или лица из свог приватног окружења.

3.4.Забрана мита и корупције

Члан 7.

 Изабрани представници ни у ком случају неће у обављању својих функција примати или давати неку накнаду, обећавати награду или какву другу корист или на било који други начин се понашати што се може окарактерисати као активно или пасивно подмићивање по важећем законодавству, а у вези са подржавањем или неподржавањем одредјеног приједлога акта, а нарочито ако су ти ставови супротни Уставу, законима, Статуту општине и другим прописима.

3.5.Отвореност и односи са медијима

 Члан 8.

 1.Изабрани представници ће у свом дјеловању и у вези са одлукама које доносе увијек бити отворени, благовремено обавјештавати јавност путем средстава јавног информисања и ниједном својом активношћу неће избјегавати да јасно и јавно саопште своје ставове и разлоге за сопствене одлуке и понашање.

2.Према захтјевима медија ће поштено и у потпуности пружати информације везане за обављање њихових дужности и неће пружити ниједну повјерљиву информацију или информацију која се тиче приватног живота изабраних представника или трећих лица.

З.б.Поштење и одговорност

Члан 9.

 1.Изабрани представници ће своје дужности извршавати поштено у најширем смислу ријечи и за своје одлуке и активности су одговорни и суду јавности и биће увијек спремни да се подвргну било којој врсти контроле која одговара њиховом положају.

2.Осјећајући сопствену одговорност изабрани представник неће своју позицију користити за давање приједлога акта или инсистирати на доношењу акта за који зна, или је очигледно, да је супротан прописима.

 3.7.Избјегавање сукоба интереса

Члан 10.

 1.Изабрани представници ће се у сваком случају придржавати одредаба Закона о сукобу интереса и других закона који уредјују неспојивост функција изабраног представника са функцијом или положајем у локалној управи, државном органу или предузећима. У свим случајевима наступања сукоба интереса или неспојивости функција, изабрани представник ће у најкраћем року пријавити такав случај и одступити са позиције.

2.Изабрани представник ће у сваком случају током расправе пријавити случај сукоба интереса, ако се разматра одредјени акт који треба да буде усвојен и по коме би он, или његови сродници и пријатељи, или правни субјекти у коме има финансијски или други интерес, требало да оствари какву корист или привилегију и приликом одлучивања ће се изузети од изјашњавања.

З.Изабрани представник ће се уредно придржавати захтјева за пријаву података или давање информација о функцијама које заузима, занимању и промјенама у његовој имовини.

3.8.Управљање ресурсима

Члан 11.

 1.Изабрани представници ће са највећом пажњом и осјећањем сопствене одговорности усмјеравати своје понашање и одлуке које се односе на финансијска средства и управљање имовином општине, искључиво у складу са прописима и општим интересом. Својим понашањем неће дати повода нити активно или пасивно учествовати у припремању или подстицати доношење неправилних одлука које би могле донијети личне користи или остварења нечијег приватног интереса са којима су повезани финансијским или неким другим интересом.

2.Изабрани представници ће се уздржавати од свих акција које би требало да резултирају избором, именовањем или постављењем лица на одредјене позиције, а да се при томе не спроводе прописи, не обезбједи поступак отворене јавне конкуренције, независне примјене и поштовања принципа квалитета, професионалности, знања и способности.

3.9.Обавеза професионалног усавршавања

Члан 12.

 У циљу што успјешнијег обављања сопствених дужности, изабрани представници ће како самосталним активностима тако и присуствујући семинарима, савјетовањима и другим облицима едукација, обогаћивати и усавршавати своја знања и способности.

3.10.Избјегавање кумулације позиција

Члан 13.

 Изабрани представник ће у потпуности бити посвећен испуњавању дужности које му припадају као непосредно изабраном представнику, а именовања на друге позиције ће прихватати само у оној мјери која неће умањивати његове радне и друге способности за извршавање основних обавеза.

 3.11.Узајамно поштовање и уважавање

 Члан 14.

 1.У медјусобној комуникацији и уопште комуникацији са јавношћу изабрани представници ће у сваком случају иступати са уважавањем и поштовањем, његовати културу дијалога, разговјетно саопштавати своје мисли и идеје, избјегавајући коришћење израза који могу вриједјати или омаловажавати друге личности или групе, на тај начин поштујући једнака права свих на уважавање њихове личности и увјерења.

2.Поштујући обавезе изабраних представника – одборника да су дужни присуствовати сједницама Скупштине општине и тијела чији су чланови, а уважавајући једни друге, неће напуштати засједање прије завршетка а ни током трајања, а да прије тога не саопште јавно предсједавајућем разлог повременог или потпуног напуштања засједања. Ако су оправданим разлогом спријечени да присуствују састанцима или сједницама на које су уредно и благовремено позвани, предсједавајућем ће саопштити те разлоге, а он ће Скупштину, тијело и форум обавјестити о разлогу изостанка позваног одборника.

З.Такодје изабрани представници ће настојати да присуствују јавним манифестацијама или јавним скуповима на које су уредно и благовремено позвани у својству изабраног преставника.

4.СВЕЧАНА ИЗЈАВА

Члан 15.

 Изабрани преставници приликом преузимања дужности дају свечану изјаву како је то предвидјено Пословником и потписаће посебну изјаву о прихватању и обавези поштовања овог Кодекса.

5.ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ КОДЕКСА

 Члан 16.

 1.У циљу обезбједјења примјене овог Кодекса, Скупштина општине образује посебан одбор за Етички кодекс (у даљем тексту: Одбор).

2.Одбор прати примјену кодекса, а нарочито јавно изнесене примједбе и препоруке (у било ком облику) поступа по појединачним предлозима за утврдјивање постојања повреде кодекса, подноси извјештаје Скупштини општине са препорукама и има друга овлашћења утврдјена овим Кодексом.

3.Одбор се састоји од пет чланова од којих су три из реда одборника а два из реда афирмисаних градјана у јавном животу.

4.Одбор бира предсједника из реда својих чланова и

5.На рад одбора сходно се примјењују одредбе Пословника Скупштине општине.

 Члан 17.

 1.Сваки члан јавности је овлашћен да поднесе пријаву повреде кодекса, а у пријави ће обавезно навести за које радње сматра да су повреда кодекса и којим доказима то потврдјује.

2.Одбор разматра пријаву и овлашћен је да проведе поступак испитивања основаности пријаве, да проведе потпуни доказни поступак и након тога одлучи да ли постоји повреда неке од одредаба овог Кодекса.

3.Ако Одбор закључи да није било повреде неке од одредаба овог Кодекса, о томе ће обавјестити подносиоца пријаве, а Скупштину општине ће о таквим случајевима обавјештавати најмање шестомјесечно.

4.Ако Одбор закључи да је одредјени изабрани представник учинио повреду неке од одредаба овог Кодекса, Скупштини општине ће поднијети детаљан извјештај са препоруком о изрицању одредјене корективне мјере.

5.Скупштина општине одлучује о корективним мјерама на основу препоруке Одбора, изузев ако сама приложи додатне доказе о непостојању повреде Кодекса или повреде поступка утврдјеног овим Кодексом.

6.КОРЕКТИВНЕ МЈЕРЕ ЗА ПОВРЕДУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

 Члан 18.

 1.Корективне мјере за повреду неке од одредби Етичког кодекса су: -укор

-јавни укор.

2.Корективна мјера укора се извршава саопштавањем предсједника Скупштине општине о изреченој корективној мјери и доставом примјерка Одлуке изабраном представнику према коме је корективна мјера изречена.

3.Корективна мјера јавног укора се извршава саопштавањем извјештаја и одлуке о изрицању корективне мјере на сједници Скупштине општине и објављивањем у Службеном гласнику општине Рудо.

7. ОБЈАВЉИВАЊЕ

Члан 19.

 Својим активностима изабрани представници ће обезбједити промоцију овог Кодекса у јавности и медијима.

Члан 20.

 Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рудо.

 

Број:01-023-87/06.
Датум:04.10.06.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34.Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“број:8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 12. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:8/08-пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 29.01.2010.године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
О измјенама и допунама Етичког кодекса изабраних званичника општине Рудо

Члан 1.

 Члан 17. тачка 4 Етичког кодекса изабраних званичника општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 7/06), мјења се и гласи:“Ако Одбор закључи да је одређени изабрани представник починио повреду неке од одредаба овог Кодекса, поднијеће Скупштини општине детаљан извјештај, са приједлогом о изрицању одређене корективне мјере, осим у случају кад је закључено да је учињена повреда Кодекса за коју се изриче корективна мјера-укор.

Корективну мјеру-укор доноси Одбор својим закључком.“

Члан 2.

 Редна тачка 6. наслова цјелина Кодекса мјења се и гласи:“ Корективне-казнене мјере за повреду Етичког кодекса“.

Члан 3.

 Члан 18. Кодекса мјења се и гласи“ Корективне-казнене мјере за повреду неке од одредби Етичког кодекса у:

-укор,

-јавни укор,

-новчана казна.

Висина новчане казне одређује се у висини 10%-50% мјесечног одборничког паушала у трајању од једног (1) до шест (6) мјесеци.“

 Члан 4.

 Редна тачка 7. у називу цјелина Етичког кодекса мјења се и гласи:“ Начин извршења корективних-казнених мјера.

7.1.Корективна мјера укор се извршава тако што закључак о корективној мјери предсједник Скупштине општине саопштава изабраном званичнику и доставља му закључак Етичког одбора.

7.2.Корективна мјера јавног укора се извршава, јавним саопштавањем приједлога корективне мјере на сједници Скупштине општине, доношењем одлуке о изрицању корективне мјере на сједници Скупштине општине и објављивањем исте у „Службеном гласнику општине Рудо“.

7.3.Корективно-казнена мјера новчана казна извршава се на исти начин као и корективна мјера јавни укор, с тим што се на сједници Скупштине општине доноси и одлука о висини новчане казне, а која се обуставља при исплати мјесечног одборничког паушала односно плате изабраног званичника.

7.4.За уредно објављивање корективно-казнених мјера одговоран је секретар Скупштине општине.“

Члан 5.

 Постојећа тачка 7.у називу цјелина Етичког кодекса постаје тачка „8.“

 Члан 6.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Број: 01-023-8/10.
Датум:29.01.10.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав, дипл.ецц,с.р.