Одјељење за општу управу друштвене дјелатности

Drgana Jovanović

Начелник Одјељења: Драган Јовановић

Контакт адреса:

Телефон: 058-711-164 лок.128

Факс: 058-711-242

e-mail: rudo.opstauprava@teol.net

канцеларија бр. : 17

биографија:

Драган Јовановић је рођен 02.06.1963.године у Зупчу, општина Рудо. По занимању је дипломирани инжињер пољопривреде.Основну и средњу школу завршио је у Рудом, а 1989 године дипломирао је на пољопривредном факултету у Сарајеву.

Прије именовања за Начелника Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности обављао је послове: Управника пекаре у Рудом, руководиоца производње у ОДП „Пољопривредник“ Рудо, а у Министарству одбране – Одсјек Рудо обављао је послове самосталног стручног сарадника.

Члан је српске радикалне странке Републике Српске.На локалним изборима 2008 и 2012 године је изабран за одборника у Скупштини општине Рудо, а након локалних  избора 2008 године један период је био изабран на функцију Предсједника Скупштине општине Рудо.

Живи у Рудом, ожењен је и отац двоје дјеце.

Надлежност Одјељења:

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности врши стручне и управне послове који се односе на:

 • припрему одлука и других аката из надлежности овог Одјељења,
 • лична стања грађана (матичне књиге, држављанство, лично име и друго),
 • пружање правне помоћи,
 • радне односе запослених у општинским органима,
 • борачко инвалидску заштиту (породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди, борци, цивилне жртве рата, евиденција  о војној обавези),
 • цибилну заштиту,
 • мјесне заједнице,
 • друштвене дјелатности (образовање, здравствена и социјална заштита, култура, спорт и информисање),
 • приступ информацијама,
 • послове у вези невладиних организација,
 • послови пријемне канцеларије,
 • шалтер сале,
 • овјеру потписа, рукописа и преписа,
 • архиву,
 • издавање увјерења из јавних регистара,
 • помоћне и друге послове (бозачи, послови обезбеђења објекта, одржавање чистоће).

У циљу  ефикаснијег обављања послова, односно постизања веће дјелотворности, ефективности и одговорности, послови овог Одјељења обављају се у оквиру два одјека и то:

РАДНА МЈЕСТА

 

- Одсјек за општу управу и друштвене дјелатности -

Редни број Назив радног мјеста Број извршилаца
1. Начелник Одјељења 1
2. Шеф Одсјека -самостални стручни сарадних за регулисање личних стања грађана, радне односе и пружање правне помоћи 1
3. Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата 1
4. Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности 1
5. Виши стручни сарадник за цивилну заштиту и мјесне заједнице 1
УКУПНО 5
Техничко и помоћно особље
6. Возач-портир 2
7. Кафе куварица-курир 1
8. Радник на одржавању чистоће 2
УКУПНО 5
УКУПНО У ОДСЈЕКУ 10

 

- Центар за пружање услуга грађанима -

Редни број Назив радног мјеста Број извршилаца
1. Руководилац Центра – самостални стручни сарадник за информисање и приступ информацијама 1
2. Самостални стручни сарадник –администратор за рачунарску мрежу 1
3. Виши стручни сарадник пријемне канцеларије и архиве 1
4. Стручни сарадник за овјере, јавне регистре и издавање радних књижица 1
5. Стручни сарадник за послове матичне службе-матичар 3
 УКУПНО: 7
УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА У ОДЈЕЉЕЊУ 17