Posjeta JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad

Dana  12.06.2019. godine  predstavnici JU Centar za socijalni rad Rudo posjetili su JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad ,u kome su smještene četiri naše štićenice,a sve u cilju poboljšanja kontakata sa rodbinom i Centrima za socijalni rad.

Djelatnost Doma  je zbrinjavanje umjerene,teže i teško mentalno zaostalih lica i trenutno je u Domu smješteno 182 lica.U okviru zbrinjavanja korisnicama se obezbeđuje socijalna zaštita,vaspitno edukativni rad,radno angažovanje korisnica kao i zdravstvena zaštita i njega.

U Domu su smještene  četiri  naše štićenice koje su dobrog zdravstvenog stanja,pruža im se odgovarajuća njega i pomoć i zdravstvena zaštita i imaju povremene posjete od strane srodnika,a Centar će se angažovati na radu sa srodnicima u cilju stimulisanja srodničke prisnosti.