Поновни јавни конкурс

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21),  члана 8. Закона о министарским, владиним и другим  именовањима („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03), члана 36. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 4/17, 8/17 и 8/21) и Одлуке о расписивању Поновног јавног конкурса („Службени гласник општине Рудо“ број: 5/23), Скупштина општине Рудо, р а с п и с у ј е

ПОНОВНИ ЈАВНИ   КОНКУРС

за избор и именовање  чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо

Скупштина општина Рудо расписује Поновни јавни конкурс за избор и именовање:

  1. три члана Управног одбора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо,
  2. три члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Рудо,
  3. три члана Управног одбора Јавне установе за туризам и спорт Рудо и
  4. једног члана Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо.

Поновни јавни конкурс ће, поред сајта општине Рудо, бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“,  дневном листу „Глас Српске“ и Телевизији Рудо.

Рок за подношење пријава је 20 дана од дана последњег објављивања, уколико конкурс не буде објављен истовремено у свим гласилима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично, у затвореној коверти, или путем поште на адресу: Општина Рудо, Ул.Ђенерала Д.Д.Михаиловића 41, 73260 Рудо, са назнаком: Комисија за избор и именовање органа управљања у предузећима и установама чији је оснивач СО Рудо.

Текст  Поновног јавног конкурса са општим и посебним условима, информацијама о сукобу интереса и потребној документацији можете преузети овде.