Јавни позив

Република Српска

О П Ш Т И Н А  Р У Д О

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одјељење за привреду, финасије,

просторно уређење и инспекцијске послове

Број:03-345-2/24

Датум: 25.01.2024.године

 

          Одјељење за привреду, финасије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, на основу члана 25. став 2, члана 27. став 2 Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 47/17, 17/23),  и члана 4. Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија општине Рудо („Службени гласник Општине Рудо“ број 2/18)        о б ј а в љ у ј е

Ј А В Н И   О Г Л А С

за доставу редова вожње у линијском превозу лица на усклађивање и регистрацију за подручје општине Рудо

 

Обавјештавамо све заинтересоване превознике регистроване за линијски превоз путника да у периоду од 01.02.2024 до 10.02.2024. године  доставе Одјељењу за привреду, финасије просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо  редове вожње или редове вожње са измјенама у облику форме која је прописана Правилником о регистрацији редова вожње (Сл.гласник Републике Српске 70/14 и 87/15).

Предложени ред вожње треба бити усклађен са даљинаром и минималним временом вожње. Даљинар и минимална времена вожње могу се преузети у канцеларији број 4 Општине.

Од документације треба доставити:

  1. Копија рјешење о регистрацији превозника
  2. Редове вожње у два примјерка
  3. План ангажовања аутобуса и припадајућег особља по свим регистрованим редовима вожње
  4. Копије саобраћајних дозвола за аутобусе и копије ПД обрасца 3100 за сваког запосленог радника
  5. Доказ о уплати такса од 10 КМ за сваки нови полазак и за сваки нови повратак на предложени ред вожње (уплата таксе на жиро рачун број 562-006-00001261-07; врста прихода 722121; шифра општине 080; буџетска организација 9999999; сврха уплате : Општина Рудо – јавни приходи)

Наведена документација се доставља у затвореној коверти са назнаком „ За јавни оглас за доставу редова вожње у линијском превозу лица на  усклађивање и регистрацију за подручје општине Рудо“

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
___________________________
Зоран Тешевић ,дипл.екон.