Конкурс за упис ученика у први разред СШЦ “Рудо”

На основу члана 64. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске“, број: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), а у вези са  Правилником о упису ученика у први разред средње школе у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“,број: 31/19), а на основу Јавног Конкурса за упис ученика  у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2024/2025.години  ЈУ Средњошколски центар Рудо

р а с п и с у ј е,

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упис ученика  у први разред у ЈУ Средњошколски центар Рудо

у школској 2024/2025.години

I УСЛОВИ ЗА УПИС

 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица  која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21.године.
 3. Ученици са сметњама у развоју уписују се на основу, налаза и мишљења  стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са сметњама у развоју не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под  једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 7. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 8. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културе Ребублике Српске. (Ово се не односи на ученике који су завршили основно школовање у Републици Србији)
 9. Испуњавање услова кандидати доказују оргиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе  и изводом из матичне књиге рођених.

ЈУ Средњошколски центар Рудо у јунском и јулском уписном року за школску 2024/2025. годину уписује ученике:

Ред. број Назив струке Ред.бр. занимања Занимање Степен Број одјељења Број ученика
1. Гимназија 1. Општи смјер IV 1 16
2. Саобраћај 2. Техничар друмског саобраћаја IV 1 16
У к у п н о 2 32

II –  MЈЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 1.Општег успјеха у основној школи,

 2.Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци, односно смјеру гимназије за који кандидати конкуришу.

III  – ВРЕДНОВАЊЕ УСПЈЕХА

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на сљедећи начин:

-у VI разреду просјечна/средња/оцјена општег успјеха помножи се са два,

-у VII  разреду просјечна/средња/оцјена општег успјеха помножи се са два,

-у VIII разреду просјечна /средња/оцјена општег успјеха помножи се са три,

-у IX разреду просјечна/средња/оцјена општег успјеха помножи се са три.

На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова.

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за струку, занимање, смјер и одсјек на сљедећи начин:

 • у VIII  разреду просјечна /средња/оцјена из пет предмета помножи се са два,
 • IX разреду просјечна/средња/оцјена из пет предмета помножи се са два.

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.

По основу оба критеријума кндидат може освојити максимално 70 бодова.

Ученици који су завршили основну школу у Републици Србији бодују се на исти начин с тим што се бодује V,VI,VII и VIII разред, односно VII и VIII, јер је код њих школовање осмогодишње.

IV– ПРЕДМЕТИ ИЗ ОСМОГ И ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (VII И VIII ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ)КОЈИ СЕ ПОСЕБНО БОДУЈУ ЗА УПИС

Струка Предмети који се посебно бодују
Гимназија-општи смјер Српски језик,страни језик,математика,физика и хемија
Саобраћај Српски језик,математика,физика,географија и информатика

V – РЕДОСЛИЈЕД КАНДИДАТА

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама. Кандидатима се бодују резултати у успјеху у оба занимања или смјера. Рангирање се вршиу према успјеху у оба занимања или смјера.

Приликом бодовања избодовати све кандидате за прво занимање или смјер и кад се попуни листа одобрених мјеста за прво занимање, равноправно бодовати све кандидате за следећа занимања, како оне којима је то избор првог занимања или смјера тако и оне кандидате којима је то друго занимање или смјер.

Уколико није могуће извршити бодовање из друге државе, ученик се ставља на проширену ранг листу, на посљедње мјесто примљених ученика, уз назнаку- на основу рјешења о признавању и ранг листе уписаних ученика се повећава за број уписаних ученика на основу рјешења о признавању.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

а/Општег успјеха у основној школи,

б/Успјеха из пет предмета значајних за занимање у стручним школама, смјеру у гимназији за који кандидат конкурише.

Ако више кандидата имају једнак број бодова, те им се не може утврдити редослијед на ранг листи до броја предвиђеног планом уписа, предност имају сљедећи кандидати/по редослиједу вриједности/

а/кандидат са већом просјечном оцјеном из пет предмета који се бодују за упис у одређено занимање у стручним школама, смјеру гимназије,

б/кандидат који има већу просјечну оцјену општег успјеха у шестом, седмом, осмом и деветом разреду основне школе (V,VI,VII и VIII разред ОШ из Републике Србије)

в/кандидат који су у осмом и деветом разреду основне школе (VII и VIII разреду ОШ Републике Србије) освојио прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу из предмета који се бодују за упис,

г/кандидат који је носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“.

VI – УПИСНИ РОКОВИ

Упис ученика обавља се у два уписна рока:

   1.у јунском  року, од  17. јуна до 28. јуна 2024.године и

   2.у јулском  року, од  01. јула до 12. јула 2024.године.

1.ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак 17.06.2024.године, а завршава се у уторак, 18.06.2024.године, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати уписа објављују се у четвртак, 20.06.2024.године до 10,00 часова на огласној табли школе.

Пријем  докумената  за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе  почиње у понедјељак 24.06.2024.године, а завршава се у сриједу 26.06.2024.године, за ученике који имају мање од 60 бодова. Резултати уписа објављују се у петак,

28.06.2024.године до 10,00 часова на огласној табли школе.

Школе су обавезне доставити податке о упису ученика у први разред, у првом уписном року, Министарству просвјете и културе Републике Српске до 01.07.2024.године.

2.ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње у понедјељак, 01.07.2024.године, а завршава се у сриједу, 03.07.2024.године. Резултати уписа објављују се у петак  05.07.2024.године до 10,00 часова на огласној табли школе.

Од  понедјељка 08.07.2024.године, до петка 12.07.2024.године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјер у гимназији, струке и занимања у средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.

VII – ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

1.Пријаву за упис /попуњава се приликом пријављивања у  школу/

2.Оргиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,

3.Оргиналну диплому,свједочанство о завршеној основној школи у иносранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,

4.Извод из матичне књиге рођених и увјерење о држављанству

5.Диплому  „Вук Стефановић Караџић“

6.Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,

7.Диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења.

8.Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата  који се пријављује на конкурс.

VIII – ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА

Послије утврђивања броја бодова формирају се ранг листе које се стављају на увид кандидатима на огласној табли средње школе. На огласној табли објављују се ранг листе са списком кандидата који су остварили број бодова потребних за пријем у први разред средње школе и посебан списак кандидата који нису остварили довољан број бодова за пријем у први разред средње школе. Ранг листе потписује директор школе. Обрада података и израда ранг листа ради се електронски.

Ученици који су упућени да понављају први разред средње школе уписују се у исту школу и у исту струку и занимање или смјер у коју су били уписани претходне школске године. Ако школа не уписује исту струку, занимање, смјер, који  је ученик претходне школске године похађао, а који је упућен да понавља разред, може да се упише у сродну или неку другу струку, занимање, смјер, које одреди комисија за упис.

Директор школе именује комисију за упис, која се састоји од три члана.

Задатак комисије за упис је да припреми и спроведе упис ученика у први разред.

Учесник конкурса за упис у први разред или његов родитељ, који сматра да конкурс за упис није спроведен на утврђени начин и у складу са законом, те да су тиме повријеђена његова права, има право да поднесе приговор директору у року од осам дана од дана објављивања списка примљених ученика, у складу са Законом.

Директор школе доноси рјешење о приговору у року од 24 сата, а најкасније првог наредног радног дана.

Учесник конкурса који је незадовољан рјешењем директора школе може поднијети жалбу школском одбору, у року од три дана од дана пријема рјешења.

Школски одбор доноси одлуку о жалби, у року од три дана од дана пријема жалбе. Одлука школског одбора је коначна.

Школе су обавезне доставити коначне податке о упису ученика у први разред Министарству просвјете и културе Републике Српске најкасније до 29.07.2024.године.

Школа од ученика не може наплаћивати трошкове уписа.

Извор: СШЦ “Рудо”