Usvojen Prostorni plan opštine Rudo

Skupština opštine Rudo je na sjednici održanoj 30. 12. 2013. godine usvojila Prostorni plan opštine Rudo.

Pored ovog značajnog planskog dokumenta Skupština je usvojila i Budžet opštine Rudo za 2014. godinu sa pratećim odlukama i planovima, osnovala Odbor za žalbe kako to svojim novim izmjenama i dopunama predviđa Zakon o lokalnoj samoupravi i utvrdila stopu za obračun poreza na nepokretnosti koja je ostala na nivou iz 2013.godine.

Pored navedenih akata Skupština je donijela i Odluku o podsticajima za razvoj poljoprivredne proizvodnje za 2014. godinu, utvrdila Program rada Skupštine i mjesnih zajednica za 2014. godinu i izmjenila Odluku o platama funkcionera lokalne samouprave Rudo kojom su umanjeni koeficijenti za obračun plata funkcionerima.

Navedeni akti moći će biti dostupni u narednom periodu na sajtu opštine Rudo na poziciji „Službeni glasnici“.