Ponovni javni oglas za prodaju pokretne imovine pribavljene putem licitacije

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RUDO

-NAČELNIK-

Broj: 02-020-70/14

Datum: 15. maj 2015.godine

 

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 4. Odluke o učestvovanju opštine na licitacijama u postupku namirenja potraživanja za nevraćene kredite za podsticaj razvoja lokalne zajednice („Službeni glasnik opštine Rudo“, broj 11/13, 13/13, 10/14 i 5/15), Načelnik opštine Rudo, raspisuje

 

PONOVNI JAVNI OGLAS

 za  prodaju pokretne imovine pribavljene putem licitacije

 u postupku namirenja potraživanja za nevraćene kredite

  za podsticaj razvoja lokalne zajednice

 

I PREDMET OGLASA je ponovna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom pokretne imovine pribavljene putem licitacije u postupku namirenja potraživanja za nevraćene kredite za podsticaj razvoja lokalne zajednice i to:

a) Mašina za izradu bodljikave žice „Wafios“, godina proizvodnje 1978, inv.broj: 00153;

b) Mašina za izradu eksera velika „Wafios“, godina proizvodnje 1973, inv.broj: 00161;

v) Mašina za izradu eksera srednja „Wafios“, godina proizvodnje 1973, inv.broj:00162;

g) Vučno vozilo „DAIMLERCHRAYSLER“ , tip vozila 954,06, boja plava, broj motora: 54192500-133091, broj šasije: WDB9540621K492702, godina proizvodnje 2000, dizel, nije u voznom stanju;

d) Viljuškar nosivosti 3 tone, žute boje, nije u voznom stanju.

II Ponovna prodaja pokretnih stvari iz tačke I Oglasa vršiće se licitacijom, koja će se održati dana 05.06.2015. godine u krugu AD „Novi autodijelovi“ Rudo, sa početkom u 10 časova.

III Početna prodajna cijena stvari iz tačke I Oglasa iznosi:

a)                                   13.200,00 KM

b)                                      7.300,00KM

v)                                     5.400,00 KM

g)                                    12.500,00 KM

d)                                     3.100,00 KM

Ukupna vrijednost svih stvari iznosi: 41.500,00 KM

IV Kaucija za učešće na ponovnoj licitaciji iznosi 10% od početne prodajne cijene za svaku navedenu stvar pojedinačno ili 10 % od ukupne cijene za sve stvari, ako se licitira za sve navedene stvari.

Učesnici ponovne licitacije su dužni utvrđen iznos kaucije uplatiti na žiro račun opštine Rudo broj: 562-006-00001261-07 otvoren kod Razvojne banke, vrsta prihoda 729-124, SO Rudo-račun za prikupljanje javnih prihoda, do početka licitacije.

V Na ponovnoj licitaciji moraju učestvovati najmanje 2 učesnika.

VI Pravo učešća na ponovnoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, koja u ostavljenom roku podnesu prijavu i dostave dokaz o uplati kaucije.

VII Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi i bez mogućnosti njihovog vraćanja i reklamacije, ukoliko se naknadno utvrde neki nedostaci, a sve poreze i troškove snosi kupac.

VIII Ako najpovoljniji ponuđač/kupac ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenog postupka licitacije, smatra se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povraćaj kaucije.

Ostalim učesnicima se vraća uplaćeni iznos kaucije.

Kupac je dužan obezbjediti utovar i prevoz stvari u prisustvu osobe ovlaštene za licitaciju.

IX Predmet prodaje se može pogledati svaki radni dan u periodu od 11 do 13 časova u krugu AD „Novi autodijelovi“ Rudo uz prisustvo ovlaštene osobe za licitaciju.

X Rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Oglas će se objaviti u dnevnom listu Glas Srpske, TV Rudo, internet stranici i Oglasnoj tabli opštine Rudo. Ako oglas ne bude objavljen istovremeno, rok se računa od dana poslednjeg objavljivanja.

Prijave se podnose lično ili putem pošte na posebnom obrascu koji se nalazi u Centru za pružanje usluga građanima- šalter sala opštine Rudo i na internet stranici opštine Rudo, a dostavljaju se na adresu: Opština Rudo, ulica Dragoljuba Draže Mihailovića br. 41, sa naznakom: „Komisija za sprovođenje  javnog nadmetanja (licitacije) u postupku prodaje pokretnih stvari koje je opština Rudo pribavila putem licitacije u postupku namirenja potraživanja za nevraćene kredite za podsticaj razvoja lokalne zajednice“.

Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi: Nikitović Igoru na tel: 058/711-360  ili lično u kanelariji broj 5, zgrada opštine Rudo.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Rato Rajak, dipl.inž.arh.

_______________________

 

Prijava za licitaciju