Javni poziv

Načelnik opštine Rudo raspisuje javni poziv za raspodjelu preostalih sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija/organizacija civilnog društva sredstvima opštine Rudo za 2019. godinu.

 Iznosi finansijskih sredstava (grantova) za projekte

Na ovaj javni poziv mogu se predati projekti čiji je zahtijevani budžet u rasponu između 1.500 KM i 10.000 KM. Implementator projekta zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

Visina grantova dodijeljenih u okviru ovog poziva mora  da bude između sljedećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:

minimalan iznos: 1.500,00 KM

maksimalan iznos:  10.000,00 KM

 Opšte informacije o pozivu za predaju prijedloga projekata

Prijedlog projekta mora da sadržava sljedeće:

  • Projektni prijedlog  (Word format – Prilog 1),
  • Pregled budžeta (Excel format – Prilog 2),
  • Matrica logičkog okvira (Word format – Prilog 3),
  • Plan aktivnosti i promocije (Excel format – Prilog 4).

Dodatna dokumentacija je vrlo važan dio projektne dokumentacije i treba biti  kompletirana da bi prijedlog projekta mogao biti evaluiran, nalazi se u smjernicama poziva.

Ko može da se prijavi?

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD-e i NVO-e (udruženje ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Prioritetne oblasti

Projekti s kojima može da se aplicira u okviru ovog poziva moraju da budu u skladu sa razvojnim ciljevima i strategijama opštine Rudo. Prioritetna područja u okviru LOD pristupa su borba protiv siromaštva, socijalna uključenost, gender, ljudska prava, zaštita životne sredine i mladi, sa posebnom pažnjom usmjerenom na prava manjinskih grupa.

Projekat mora da obuhvata jednu ili više prioritetnih oblasti definisanih za opštinu Rudo:

1. OSIGURANJE BOLJIH USLOVA ZA ŽIVOT OSOBA U STANJU SOCIJALNE POTREBE

2.1.Unapređenje kvaliteta života građana u stanju socijalne potrebe

2.2. Pomoć penzionerima sa primanjima ispod minimuma

Trajanje

Odabrani projekti treba da traju najmanje 3 mjeseca i moraju biti realizovani do: 31.12.2019. godine.

Lokacija

Projekti moraju da budu implementirani isključivo na području opštine Rudo.

Gdje i kako preuzeti i poslati aplikacije

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za opštinu Rudo, može se preuzeti od 01.07.2019. godine, na zvaničnoj veb stranici opštine Rudo: www.opstinarudo.com, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na: czastita@opstinarudo.com,  ili lično preuzimanjem u kancelariji broj: 3, ĐDD Mihailovića br. 41, 73260 Rudo.

Sve  informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može da se nađe na sljedećoj  adresi : https://www.opstinarudo.com.

Elektronski ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom koja je navedena u smjernicama poziva) mora se dostavi u jednom (1) primjerku u štampanoj formi i u jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB), u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično, tokom radnih dana (ponedjeljak-petak), u periodu od 08:00 do 15:00 časova, na sljedeću adresu:

Opština Rudo,

ĐDD Mihailovića br. 41, 73260 Rudo,

sa naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Rudo neprofitnim organizacijama“

-   NE OTVARAJ -

 

Vanjska strana koverte mora da sadrži naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnosioca projekta, puni naziv projekta.

Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Rok za predaju aplikacija je 15.07.2019. u 13:00 časova. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju  da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Aplikacije poslane na bilo koji drugi način (npr. faksom ili imejlom) ili dostavljene na druge adrese neće biti uzete u razmatranje.

Javni poziv

Smjernice za podnosioce prijedloga i kriterijumi

Prilog 1 Obrazac projektnog prijedloga

Prilog 2 Pregled budžeta

Prilog 3 Matrica logičkog okvira

Prilog 4 Plan aktivnosti i promocije