Остваривање права на плату и накнаду плате за рад са половином пуног радног времена

Одредбом члана 110. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21), прописано је да након истека породиљског одсуства, један од запослених родитеља има право да ради са половином пуног радног времена за вријеме док дијете не наврши три године живота, уколико је дјетету, према налазу овлашћеног доктора медицине, потребна појачана њега. Ако су родитељи дјетета умрли, или су дијете напустили, или су непознати, или се из других оправданих разлога не могу бринути о дјетету, право на рад са половином радног времена има запослени усвојилац дјетета или лице коме је надлежни орган старатељства повјерио дијете на старање и његу.

Одредбом члана 111. ст. 1, 2. и 3. Закона о раду, прописано је да један од родитеља дјетета са психофизичким сметњама у развоју, које није смјештено у одговарајућу здравствену или социјалну установу, има право да ради с половином пуног радног времена из члана 57. став 1. овог закона, са правом на накнаду плате за другу половину пуног радног времена. О трајању, односно почетку и престанку коришћења овог права одлучује овлашћена здравствена установа, водећи рачуна о потребама дјетета за појачаном родитељском његом и старањем.

Накнаду плате родитељу дјетета обезбјеђује Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске.

Остваривање права послодавца на рефундацију накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота регулисано је одредбом чл. 30. и 31. Закона о дјечјој заштити („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/17, 122/18, 107/19 и 119/21), а остваривање права на рефундацију накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и старања о дјетету са сметњама у развоју регулисано је одредбом чл. 32, 33. и 33а. Закона о дјечјој заштити.

Основ за обрачун и исплату плате за једну половину пуног радног времена је плата коју радник остварује на раду, а накнада плате за другу половину пуног радног времена коју радник остварује за дио радног времена који не ради утврђује се у висини просјечне плате коју је радник остварио у току посљедњих 12 мјесеци прије отпочињања коришћења овог права, а у случају да радник који користи ово право није остварио плату за свих посљедњих 12 мјесеци, накнада плате износи у висини плате коју би остварио да је био на раду.

У складу са чланом 111. став 3. Закона о раду прописано је да накнаду плате родитељу дјетета из става 1. овог члана обезбјеђује Јавни фонд за дјечију заштиту.

Поступак и начин обезбјеђивања наведених средстава регулисан је Законом о дјечјој заштити којим је прописано да обрачун и исплату накнаде плате лицу, у трајању прописаним законом којим се уређују радни односи врши послодавац. Право на рефундацију исплаћене накнаде плате има послодавац, предузетник или лице које у виду основног занимања обавља самосталну професионалну дјелатност, под условима прописаним Законом о дјечјој заштити.

Полазећи од оваквог начина утврђивања накнаде плате за другу половину пуног радног времена поједини радници плату и накнаду плате добијају у укупном износу који је мањи од износа плате утврђене за њихово радно мјесто у складу са законом, колективним уговором, општим актом и уговором о раду.

Имајући у виду принцип повољности у складу са одредбом члана 9. Закона о раду, послодавац раднику за вријеме коришћења права на рад са половином пуног радног времена може утврдити износ плате и накнаду плате у укупном износу плате утврђене за радно мјесто у складу са законом, колективним уговором, општим актом и уговором о раду.

Наведена одредба има за циљ да радници који користе право на рад са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета, као и појачане његе и старања о дјетету са психофизичким сметњама у развоју, у правима и обавезама буду изједначени са радницима који раде пуно радно вријеме.

За вријеме коришћења права на рад са половином пуног радног времена раднику се може исплатити већи износ накнаде плате од износа који је прописан Законом о раду, а који представља просјечну плату коју је радник остварио у посљедњих 12 мјесеци прије почетка коришћења права на рад с половином пуног радног времена, са могућношћу потраживања рефундације накнаде плате од ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту у законом утврђеном износу.

Ради остваривања наведеног права, послодавац доноси рјешење о одобрењу рада са једном половином пуног радног времена којим, између осталог, дефинише висину плате и накнаду плате за вријеме коришћења наведеног права.