Оглас о давању у закуп непокретности

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

-Начелник-

Број: 02-477-42/24

Датум: 30. април 2024.године

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 3/15, 5/23 и 6/23) и члана 1. Одлуке о давању у закуп земљишта путем усменог јавног надметања-лицитацијом („Службени гласник општине Рудо“, број 5/24 ), Начелник општине Рудо, расписује

 

 ОГЛАС

о давању у закуп непокретности

 

I Општина Рудо даје у закуп путем усменог јавног надметања-лицитацијом земљиште означено као к.ч.број 30/3 КО Штрпци, укупне површине 2760 м2 уписано у Лист непокретности број 448 КО Штрпци у сврху изградње пословног објекта.

II Лицитација за предметну непокретност одржаће се дана 21.05.2024.године са почетком у  11 часова у канцеларији број 15 у згради општине Рудо.

III  Почетна цијена за додјелу у закуп земљишта из члана I овог огласа износи 124,20 КМ мјесечно.

IV Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која у остављеном року поднесу пријаву и уплате кауцију у износу од 100,00 КМ на благајни општине Рудо. Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе један од идентификационих докумената (лична карта, пасош) као и пуномоћ лица које их овлашћује. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.

V Разгледање непокретности, која је предмет лицитације, може се извршити дана              10.05.2024.године и 13.05.2024. године у времену од 11 до 13 часова уз присуство представника општине. Увид у документацију о непокретности може се извршити сваким радним даном до дана одржавања лицитације, у времену од 7 до 15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Рудо.

 VI Поступак лицитације спровешће Комисија за продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта именована Одлуком Скупштине општине Рудо а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12)

VII Рок за подношење пријава за учешће у јавном надметању- лицитацији је 15 дана од дана објављивања огласа.

Оглас је објављен на веб страници општине Рудо, огласној табли општине Рудо и Телевизији Рудо. Ако оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Пријаве се подносе на посебном обрасцу који се налази у Центру за пружање услуга грађанима-шалтер сала општине Рудо, а достављају се на адресу: Општина Рудо, улица Драгољуба Драже Михаиловића бр.41, са назнаком „Комисија за продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта“.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Богдановић Драгољуб

_____________________