Начелник општине

РАЈАК Славко РАТО

Načelnik Opštine Rudo - Rato Rajak

Контакт адреса:

Телефон: 058-711-164

Факс: 058-711-242

E-mail: rudo.nacelnik@teol.net

 

Биографија:

РАЈАК (Славко) РАТО – по занимању дипломирани инжењер архитектуре. Рођен у Рудом 18.02.1962. године, гдје и сада живи, ожењен је и отац је четворо дјеце. Основну и средњу школу завршио је у Рудом а архитектонски факултет у Београду.

До избора на функцију начелника општине Рудо обављао је послове директора и техничког руководиоца  у ЈКП Услуга Рудо, одговорног инжењера у ДОО Декор Рудо и шефа службе за урбанизам у општини Ново Горажде. У струци се као архитекта-пројектант, доказао на великом броју реализованих  пројеката у области високоградње, затим на извођењу радова као одговорни инжењер или стручни надзор.

Члан Српске радикалне странке РС. У периоду 1997-2000.године вршио вункцију Предсједника општине Рудо, а у два мандата (2004-2012) био одборник у Скупштини општине Рудо.

Учесник је отаџбинског рата.

 

Надлежност:

Начелник општине заступа и представља општину, носилац је извршне власти у општини.

Начелник општине је надлежан да:

 • предлаже Статут општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини,
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестицони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Општине, њених права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава општински буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Општини,
 • доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,
 • доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,
 • доноси план цивилне заштите Општине и обезбјеђује његову реализацију,
 • реализује сарадњу Општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина,
 • даје сагласност на цијене комуналних и других услуга из надлежности Општине, у складу са прописима,
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду општинске административне службе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име Општине, у складу са овим Статутом и актима Скупштине општине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске административне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини општине,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен овим Статутом,
 • обавља друге послове утврђене законом и Статутом Општине.